Skip to main content

Kommunstyrelsen i Örnsköldsvik informerar

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 17:45 CEST

Information från kommunstyrelsen Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 6 maj 2014. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats http://www.ornskoldsvik.se/ eller kan beställas hos kommunens sekretariat på telefon 0660-880 00.

Köpeavtal för nya centrumlägenheterna klart
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska godkänna förslaget till köpeavtal som har upprättats mellan Örnsköldsviks kommun och Byggsigurd AB när det gäller försäljningen av fastigheterna Egypten 3, 6 och 8. Fastigheterna fungerar idag som kontorslokaler för kommunen men kommer nu att byggas om och till för att rymma totalt 165 tillgängliga lägenheter, inte minst för äldre. Kommunen säljer fastigheterna för 40 miljoner kronor.

Utvecklar resecentrum
Resecentrum i centrala Örnsköldsvik ska utvecklas för att bli ännu mer välkomnande och tillgängligt för tågresenärerna, föreslår kommunstyrelsen. Cirka 2 miljoner kronor ska om fullmäktige beslutar så, satsas på bland annat tillgänglighetsförbättringar för personer med funktionsnedsättningar, informationsteknik, sittmöjligheter och åtgärder för trygghet och gästvänlighet. Kommunstyrelsen föreslår också att man ska se över cykel- respektive bilparkeringsmöjligheterna.

Miljövänligt och energisnålt men inte passivt
André Lindström (M) föreslår i en motion att kommunen ska göra passivhus till standard för nybyggnation eller renovering av kommunala byggnader. Han föreslår också att kommunen ska förespråka passivhusstandarden och underlätta för dem som vill bygga på det sättet genom att sänka bygglovavgiften. Kommunstyrelsen menar att kommunen bör förorda lågenergihus men att just standarden passivhus inte behöver gälla och föreslår avslag på förslaget att sänka bygglovavgiften. Däremot föreslår kommunstyrelsen att samhällsbyggnadsnämnden ska få i uppdrag att ta fram en modell för att stimulera miljövänligt byggande.

Vill utveckla samarbete
Att utveckla samarbetet med de nordliga länen är viktigare än att engagera sig i ett länsbyte, menar kommunstyrelsen och föreslår avslag på en motion från Gunnar Melin (FP) och Åsa Nygren (FP). Motionärernas förslag innebär att man vill att kommunen ska inleda ett arbete med att byta län och landsting från Västernorrland och Västerbotten och att utredning, konsekvensanalya och opinionsundersökning ska göras.

Ska utreda och utveckla Vita jobb-modellen
Jim Sundelin (S) och Leif Lindholm (S) har i en motion föreslagit att kommunen ska införa Vita jobb-modellen för att använda reglerna i upphandlingslagstiftningen för att undvika social dumpning och svartarbete. Kommunstyrelsen föreslår att möjligheterna med Vita jobb-modellen ska utredas och anser att detta motsvarar avsikterna i motionen och föreslår därför att den ska ses som bifallen.

Fjärrarbetsplats blir närarbetsplats
En utvärdering av fjärrarbetsplatsen på Jollen i Långviksmon visar att ytterligare information behövs om möjligheten, menar kommunstyrelsen. Enligt uppföljningen har totalt ett 40-tal arbetsplatser bokats under ett års tid från januari 2012, men potentialen är betydligt större. Hyresavtalet gäller till oktober 2015 och kommunstyrelsen menar att kommunens chefer i större utsträckning bör arbeta för att visa på möjligheterna. Benämningen fjärrarbetsplats ska också ändras till närarbetsplats som föreslagits av landsbygdsgruppen.

Christer Joald borgerlig vigselförrättare
Christer Joald har föreslagits att bli borgerlig vigselförrättare, och kommunstyrelsen överlämnar detta önskemål till länsstyrelsen som beslutar om detta.

Konkurrensprövningsprogram sammanställda
En sammanställning av nämndernas konkurrensutsättningsprogram har nu gjorts för 2014. Programmen visar vilka verksamheter som redan är konkurrensprövade, som bedöms lämpliga respektive inte lämpliga att konkurrenspröva och vilka som inte får konkurrensprövas. Sammanställningen är också en del av kommunens småföretagspolitiska program.

Kost- och livsmedelspolicy formulerad
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska anta en kost- och livsmedelspolicy för Örnsköldsviks kommun. Policyn beskriver vilket förhållningssätt kommunen ska till maten och hälsan, maten och klimatet, maten och måltiden samt maten och kulturen och beskriver också hur uppföljning och utvärdering ska ske. Den ska ge vägledning hur bra offentliga måltider ska bli goda, näringsriktiga, säkra och glädjefulla och hur förutsättningar kan skapas för goda matvanor och god hälsa med hänsyn till miljön.

Ska utreda nationella minoriteters behov
Kommunstyrelsen föreslår att ett underlag ska tas fram för att skapa ytterligare kunskap om de nationella minoriteterna och deras behov för att kommunen ska kunna ta ställning till om man ska ansöka om att bli förvaltningsområde för det finska språket. Ett medborgarförslag om att bli förvaltningsområde har kommit från Karja Orala, Eero Pakkanen, Erkki Kellokumpu, Ulla Lavemäki-Ek och Eeva Wiström. De menar att det skulle ge ett starkare skydd för den svensk-finska minoriteten i kommunen samtidigt som kommunen skulle få statligt ekonomiskt stöd för eventuella extra utgifter. Förslagsställarna hänvisar också till lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Verkställer borgensbeslut för fiberutbyggnad
I och med den redovisning som gjorts av fiberföreningarnas finansieringsplaner och medlemsunderlag beslutade kommunstyrelsen att verkställa fullmäktiges borgensbeslut från januari i år. De föreningar som beslutet gäller är Björna fiber, Storsjöbygdens Byanät, Gideå Fiber, Gideälvens fibernät, Flärke Fiber, 3-sjö Fiber och Hemlingområdets bredbandsförening och det totala borgensbeloppet 21,75 miljoner kronor.

Övriga ärenden:Yttrande över revisionsrapport, Granskning av samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa
Bokslut för stiftelser 2013
Redovisning av medborgarförslag vilkas beredning inte är slutförda
Redovisning av motioner vilkas beredning inte är slutförda
Månadsuppföljning april 2014
Val av adjungerad i kommunstyrelsens ekonomiberedning efter M Hedell (V)
Anmälan av delegationsbeslut, utskott (KS)
Anmälan av delegationsbeslut, förtroendevalda och tjänstemän (KS)
Kommunstyrelsens beslutslogg april och maj 2014

Ytterligare information: Elvy Söderström, kommunstyrelsens ordförande 0660-881 57, 070-558 81 57. Matti Olsson, kommunstyrelsens sekreterare tfn 0660 – 880 44. Helén Sahlin, informationschef, 0660-887 53, 070-528 87 85. Webbplats: http://www.ornskoldsvik.se/.