Skip to main content

Fortsatta satsningar på skola och infrastruktur i Alliansens budget

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2014 10:22 CET

Alliansen i Österåkers kommun föreslår ett fortsatt fokus på skola, omsorg, trygghet, infrastruktur, miljö och ekonomi i balans i sin budget för 2015, med plan för 2016 och 2017. Beslut om budgeten fattas i Kommunfullmäktige den 15 december.

Områden i skolan som tillförs resurser är bland annat läs- och skrivförståelse, barn i behov av särskilt stöd, samt fler specialpedagoger. Nya miljömål och en reviderad cykelplan ska tas fram. Överskottsmålet på minst 2 procent står fast och kommunalskatten ska hållas på en låg nivå.

– Österåkers ekonomi är fortsatt mycket god med en soliditet som utvecklats mycket positivt under de fyra senaste åren. Kommunen har inga lån och behöver inte ta lån för att finansiera verksamheten. God ekonomisk hushållning och en prioritering av kärnverksamheterna gör att vi har ett mycket tillfredsställande utgångsläge och det är glädjande att kunna presentera vår budget för 2015, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Mot bakgrund av det goda läget utökas nämndernas bruttoramar med cirka 92 miljoner i budgetförslaget för år 2015 jämfört med 2014. För perioden 2015-2017 planeras nettoinvesteringar på totalt 300 miljoner kronor. Alliansen genomför extra satsningar för kvalitetshöjningar inom viktiga kärnverksamhetsområden – utöver pris-, löne- och volymförändringar. Bland annat utgörs närmare 41 miljoner, av ovanstående 92, av en utökad ram för den nya Skolnämnden. 

Ett av de övergripande målen är bland annat att minska antalet barn per pedagog i förskolan och på sikt är målet att nå 5,2 barn per vuxen i alla förskolor. Grundskolepengen höjs med mellan 4,2-5,2 procent beroende på årskurs. Förskolepengen höjs med cirka 5 procent. Fritidspengen höjs med cirka 3 procent.

Resurserna till ökad likvärdighet mellan skolor kommer att ökas för att säkerställa att alla elever når sina kunskapsmål. En särskild satsning kommer att göras för ledarskapsutveckling och höjda löner till skolledare.

Investeringstakten för infrastruktur kommer att skruvas upp ytterligare. Den totala investeringen i infrastruktur är cirka 90 miljoner netto för 2015.  Kapacitetshöjande åtgärder i centrala Åkersberga samt en ny cykelplan är prioriterade.

Skattesatsen föreslås för 2015 lämnas oförändrad på 18:65 kronor.

Verksamheterna kommer i än högre grad vara föremål för utvärdering och uppföljning med avseende på kvalitet och måluppfyllelse. Detta för att varje skattekrona ska användas på effektivast möjliga sätt till högsta möjliga utfall.

Kontaktperson:
Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande, 073-644 35 62, michaela.fletcher@osteraker.se.

Österåker är en naturskön skärgårdskommun i den nordöstra delen av Stockholms län.
Här bor 40 000 personer och under sommartid fördubblas befolkningen genom fritidsboende och besökare. Centralorten Åkersberga ligger knappt tre mil nordost om Stockholm, eller 30 minuter med bil, buss eller tåg. Österåker erbjuder många möjligheter till en aktiv fritid och härliga boendemiljöer. Visionen är att bli länets mest attraktiva skärgårdskommun till år 2020.