Skip to main content

Följ med Partille in i framtiden

Nyhet   •   Nov 02, 2016 09:20 CET

Hur ska det vara att växa upp, leva och att arbeta i Partille år 2035? Med den frågan som utgångspunkt har ett förslag till ny översiktsplan för Partille tagits fram som är vägledande vid all långsiktig samhällsplanering i kommunen. Du har möjlighet att ta del av planförslaget som är utställt för samråd just nu.

Kommunens strategiska läge mitt i den expansiva Göteborgsregionen, gör Partille till en attraktiv plats att leva och att arbeta på nu och i framtiden. Det gör även att efterfrågan är stor både på bostads- och företagsmark i Partille. Samtidigt värderas kommunens naturområden allt högre.
– I den växande storstadsregionen går Partille från förort till förstad. Det öppnar för nya möjligheter till utveckling men kräver samtidigt en medveten samhällsplanering. Därför behöver vi en ny översiktsplan som skissar framtidens Partille, säger samhällsbyggnadschef Jörgen Hermansson.

Omfattande arbete bakom planförslaget

Processen att ta fram en ny översiktsplan för Partille kommun har pågått sedan 2012. Inledningsvis gjordes medborgardialoger för att få veta hur Partillebor, företagare, föreningar och organisationer, kommunala tjänstemän och politiker tänker sig Partille omkring 2035. Parallellt beslutade kommunfullmäktige om sex målområden för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar samhällsplanering.
– Med detta som grund har vi jobbat vidare med att analysera, konkretisera och sammanställa förslag om Partilles utveckling framåt i förslaget till ny översiktsplan, säger planeringschef Maria Gunnarsson och stadsarkitekt Sofia Werdell-Ribba som utformat planförslaget.

Ute för samråd fram till 9 januari

”ÖP Partille 2035”, som förslaget till ny översiktsplan heter, är ute för samråd från den 25 oktober i år till den 9 januari 2017.
– Det känns väldigt bra att ha ett färdigt planförslag och samtidigt spännande att ställa ut det för samråd så att Partillebor, myndigheter och organisationer har möjlighet att tycka till om innehållet.

Planförslaget finns att ta del av i samrådsutställningar i Partille kommunhus och i Kulturum. Handlingarna finns även tillgängliga på kommunens webbplats på sidan partille.se/partille2035. Läs gärna även mer om översiktsplanering här.

Partillebon Eva Sjöman är och tittar på samrådsutställningen i Kulturum tillsammans med sin väninna.
– Jag är intresserad av framtidsplanerna för den del av Partille där jag bor, berättar hon samtidigt som hon jämför kartan för användning av mark och vatten med kartan med områden för hänsyn, skyddande och bevarande i kommunen.

Partille – en tätnande blandstad

I ”ÖP Partille 2035” är närhet och hållbarhet – såväl ekologisk som ekonomisk och social – i fokus för samhällsplaneringen. I Partille ska du ha nära till allt – både till staden, naturen, kulturen och till varandra och så väl nuvarande som kommande generationer ska ha en bra och hållbar livsmiljö.
– Översiktsplanen anger huvuddragen för hur vi vill nå dit och sätter reglerna för hur detaljplaneringen ska gå till, säger Maria Gunnarsson och Sofia Werdell-Ribba.
I förslaget till ny översiktsplan planeras nya och befintliga områden i Partille som en tätnande blandstad. Kommunen föreslås växa organiskt genom förtätning och kompletterande bebyggelse utifrån de värden som finns.
– För att möjliggöra ett hållbart samhälle fokuserar vi i ”ÖP Partille 2035” på att vid all nybyggnation bli bättre på att använda befintlig infrastruktur och service. Genom variation och mångfald ska vi förtäta i befintliga lägen och längs kollektivtrafikstråk, säger Jörgen Hermansson.
Trygghet och tillgänglighet är i fokus för planeringen.
– Det handlar inte bara om att bygga hus. Vi bygger ett samhälle och utvecklingen av den fysiska miljön är ett sätt att nå de sociala målen som bland annat innebär att kommunen arbetar för att skapa lika goda förutsättningar i vardagslivet för alla. Samtidigt gör närheten till service i alla kommunens delar det enklare att få ihop vardagen på en plats.

Antas av Partille kommunfullmäktige

Efter samrådstidens slut kommer förslaget till ny översiktsplan för Partille kommun att bearbetas ytterligare. Därefter tas en ny version av planförslaget fram och ställs ut för nytt samråd under våren 2017.
– När vi sedan känner att översiktsplanen överensstämmer med hur vi vill se utvecklingen av Partille kommun, kommer den att läggas fram för kommunfullmäktige för antagande. Förhoppningsvis sker detta någon gång till sommaren, säger Maria Gunnarsson och Sofia Werdell-Ribba.

FAKTA: Vad är en översiktsplan?

Enligt lag ska alla svenska kommuner ha en aktuell översiktsplan (ÖP). Översiktsplanen är vägledande vid all långsiktig samhällsplanering i kommunen och antas av kommunfullmäktige. Planen beskriver hur kommunens mark- och vattenområden ska användas i framtiden. Till exempel var och hur nya och befintliga bebyggelseområden bör utvecklas och bevaras, var nya vägar och företagsområden kan tillkomma, men även hur natur- och kulturmiljöer bör användas och skyddas.

Översiktsplanen visar också hur kommunen tar hänsyn till och gör avvägningar mellan olika intressen. Till exempel mellan efterfrågan på bostads- och företagsmark och det samtidiga behovet att värna naturområden och utveckla dem för rekreation för en växande befolkning. Det kan även handla om hur den lokala fysiska planeringen ska samordnas med regionala och nationella mål. Till exempel har förslaget till ny översiktsplan för Partille kommun utformats med hänsyn tagen till GR-kommunernas målbild för regionens kollektivtrafik fram till år 2020 – läs mer här – och överenskommelse om en långsiktigt hållbar utveckling av den regionala strukturen – läs mer här.