Skip to main content

Fortsatt utveckling av Partilles centrumkärna planeras

Nyhet   •   Jun 13, 2019 07:45 CEST

Planområdets placering i Partille.

På uppdrag av kommunstyrelsen i Partille har samhällsbyggnadskontoret tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Partille södra centrum. Planförslaget samråds i sin helhet från den 13 juni till och med den 30 september 2019.

Syfte med den fördjupade översiktsplanen

Partille har som mål att växa till förstad. En fortsatt bebyggelseutveckling av kommunens centrala delar krävs för att det ska vara möjligt. I Partille södra centrum finns goda förutsättningar att skapa ett attraktivt och strategiskt läge för nya bostäder, arbetsplatser samt kommersiell och offentlig service – och att därigenom även stärka Partilles ställning i regionen. Syftet med den fördjupade översiktsplanen för södra centrum är att möjliggöra denna utveckling.

Fortsättning på Partille centrum

Planområdet omfattar cirka 63 hektar. Det ligger söder om E20 och omfattar bland annat Björnekulla och delar av Landvettervägen. Området planeras som blandstad med tät blandad bebyggelse. Planförslaget ger utrymme för etappvis utbyggnad av upp till 3000 nya bostäder och cirka 60 000 kvadratmeter verksamhetsmark. Den största delen av service och kontor återfinns i anslutning till Allum köpcentrum och på båda sidorna av Landvettervägen som omvandas till stadsgata.

Samrådstid 13 juni – 30 september

Samrådstiden pågår från torsdagen den 13 juni till och med måndagen den 30 september. Då har allmänhet, myndigheter och organisationer möjlighet att ta del av och yttra sig skriftligt om de handlingar som ingår i planförslaget.

Från den 13 juni finns samrådshandlingarna tillgängliga på partille.se/sodracentrum. Under samrådstiden är de även utställda i Partille kommunhus entré, Gamla Kronvägen 34.

Skriftliga synpunkter på planförslaget ska vara Partille kommun tillhanda senast den 30 september 2019.

Öppet hus om planförslaget

Vid två tillfällen under samrådstiden – den 25 juni, kl. 17-19 och 22 augusti, kl. 17-19 – bjuder kommunen in till öppet hus om förslaget till fördjupad översiktsplan för Partille södra centrum. Representanter från samhällsbyggnadskontoret kommer då att finnas på plats i kommunhusets entré för att svara på frågor om planförslaget.