Skip to main content

Ny bro på gång över Säveån

Nyhet   •   Feb 17, 2016 17:51 CET

För att skapa fler möjliga vägar till och från Partille centrum kommer en ny bro att byggas över Säveån med planerad start i mitten av 2016. Yllebron är tänkt som en ny infart och kommer att förbinda Stationsvägen på den södra sidan av ån med Yllegatan mitt i centrum.

Utvecklingen av Partille centrum med Partille arena och bostads- och handelsområdet Partille Port gör att trafiken till och från centrum förväntas öka. För att avlasta Gamla Kronvägen och genomfarten över Kyrktorget, behöver vi skapa andra vägar.
– En robust infrastruktur är en viktig grund för den utveckling vi vill åstadkomma i centrala Partille. Särskilt viktigt är det att få till bra förbindelser i nord-sydlig riktning över våra barriärer, säger samhällsbyggnadschef Jörgen Hermansson och syftar på Västra stambanan, Säveån och E20 som alla löper parallellt genom Partille.

Brobygge tar hänsyn till laxarnas lek

Yllebron planeras att börja byggas strax innan sommaren och ska stå färdig drygt ett år senare. Det är alltid en utmaning att bygga en bro. Konstruktionen är avancerad och tar tid att bygga. Säveån och dess strandkanter är dessutom ett Natura 2000-område. Och här har vi även att ta hänsyn till vår unika och nationellt kända laxstam som inte får störas vissa tider på året när fisken leker.
– För att bygga bron krävs två somrar. Det beror på att vi bara får arbeta i vatten mellan den 15 juli och 15 september för att inte störa laxarna, berättar Caroline Mjärdner, projektledare på samhällsbyggnadskontoret.

Stationsvägen breddas och förlängs

För att försäkra oss om att arbetet utförs på rätt sätt, har projektet prövats och godkänts av mark- och miljödomstolen. Den nya bron blir cirka 70 meter lång och 12 meter bred. På den ytan ryms två körfält och en gång- och cykelbana längs med ena sidan av bron.
– Första sommaren tänker vi koncentrera oss på att få brofundamenten på plats i vattnet för att därefter kunna börja bygga själva bron och färdigställa anslutningarna på Stationsvägen och Yllegatan, säger Caroline Mjärdner.

Medan Yllegatan på centrumsidan redan har rätt bredd, kommer Stationsvägen att förlängas och breddas för att kunna kopplas ihop med Yllebron.
– Den befintliga gång- och cykelvägen på centrumsidan av Säveån kommer att löpa under den nya bron. Vår målsättning är att den gång- och cykelvägen ska vara ska vara tillgänglig i möjligaste mån under tiden som vi bygger bron, säger Caroline Mjärdner.

Stationsområdet fräschas upp

Parallellt med brobygget görs en uppfräschning av området vid Partille station. Partille kommun har sökt och fått bidrag från Västsvenska paketet för att rusta upp de delar vi ansvarar för.
– Vi vill framförallt öka tryggheten i gångtunneln under tågspåren och Lexbyvägen och satsar därför både på funktionell och vacker ljussättning av väggarna genom tunneln och trapporna upp på perrongerna.

På den södra sidan där gångtunneln mynnar ut efter Lexbyvägen ska även berget belysas effektfullt.

Tryggare gång- och cykelväg

Stationsområdet förses även med fler cykelparkeringar och där Stationsvägen möter Kyrkvägen, som är en gångväg till och från Partille centrum, anläggs ett så kallat gångfartsområde som ger gående företräde framför passerande bilar. Området kommer att markeras tydligt med rader av upphöjda gatstenar för att uppmärksamma bilisterna om att de kör i ett område där dem som går har förtur.
– Det dämpar trafikens hastighet och ökar säkerheten för alla dem som passerar Stationsvägen på väg till och från tågen eller centrum, säger Caroline Mjärdner.