Skip to main content

Partille kommun höjer VA-avgifterna

Nyhet   •   Jun 25, 2019 07:50 CEST

Avgifterna för vatten och avlopp (VA) höjs med 12 procent från den 1 juli 2019. Höjningarna beror bland annat på stora investeringsbehov och på oväntade kostnadsökningar orsakade av väderrelaterade händelser. Beslutet fattades av Partille kommunfullmäktige den 5 juni.

VA-verksamheten beräknas årligen. Enligt vattentjänstlagen 30§ ska avgifterna motsvara kommunens totala kostnader för att upprätthålla vatten- och avloppstjänsterna.

Tillväxt, prisökningar och extremväder

– Avgiftshöjningen behövs för att täcka upp ett samlat underskott på 5,6 miljoner kronor på grund av ökade drift- och underhållskostnader och oväntade kostnadsökningar orsakade av extrema väderhändelser, säger kommunens VA-chef Sertac Umas.

Normalt producerar Partille kommun ca 75 procent av sitt dricksvatten själva. Men till följd av förra årets vattenbrist och de låga vattennivåerna i kommunens vattentäkt Kåsjön, tvingades kommunen köpa närmare 60 procent av vattnet från Göteborg från början av augusti till slutet av november.

Därtill drabbades Partille av mycket kraftiga skyfall och hagelskurar den 15 september 2017 som orsakade flera översvämningsskador på fastigheter.

– Att se till så att regnet kan rinna bort är ett delat ansvar mellan fastighetsägare och kommunen. Ansvarsfrågan utreds än, men kostnader för en del av dessa skador väntas också belasta VA-verksamheten kommande år.

Dessutom växer Partille med fler bostäder och verksamheter. Det kräver investeringar inom VA, som att förnya och underhålla vatten- och avloppsledningarna och anläggningar.

Detta innebär avgiftshöjningen

För att upprätthålla VA-verksamhetens kostnadsbalans beslutade Partille kommunfullmäktige om en höjning av anläggnings- och brukningsavgiften med 12 procent från den 1 juli 2019. Klicka för att ta del av den nya VA-taxan och räkneexempel för en villa och ett flerbostadshus.

– Efter höjningen beräknas årskostnaden för vatten och avlopp bli cirka 6888 kronor för villaägare med en vattenförbrukning på 150 kubikmeter per år, säger Sertac Umas. Det innebär en avgiftsökning på cirka 719 kronor per år jämfört med årskostnaden innan höjningen.

Varför kan inte höjningen ske successivt över flera år?

– Oväntade extrema väderhändelserna ligger till stor del bakom det ekonomiska underskottet. Vi kan tyvärr inte förutse varken skyfall eller torka. Men för att säkerställa fortsatt drift, underhåll och kapacitet måste vi ha en budget i balans inför 2020.

Kommer det fler höjningar?

– Kostnaderna för VA-verksamheten ses över årligen. Senaste höjningarna av VA-avgifterna skedde 2017 och 2014.

Varför informerar ni inte tidigare om den kommande höjningen?

– Vi måste invänta kommunfullmäktiges justerade beslut innan vi kan gå ut med uppgifter om en höjning.