Skip to main content

Plan lobbar för flickors rättigheter på Kvinnokommissionens möte i New York

Nyhet   •   Mar 03, 2010 11:17 CET

Just nu träffas FN:s Kvinnokommission för sitt årliga möte i New York. Plan deltar för att påverka staterna att förbättra situationen för flickor genom att eliminera traditionella sedvänjor som drabbar flickor, öka flickors deltagande i det ekonomiska livet samt göra den 22 september till Internationella Flickadagen.

I dag, den 3 mars, presenterar Plan den tredje rapporten från organisationens globala kampanj Because I am a Girl; Girls in the Global Economy vid ett sidoevent. Rapporten visar att det lönar sig att investera i de 500 miljoner flickor som lever i fattigdom världen över. Genom att utbilda flickor och låta dem delta i det ekonomiska livet kan man övervinna fattigdom och öka den globala ekonomiska stabiliteten.

Kvinnokommissionen har ansvar för att följa upp efterlevnaden av den handlingsplan för kvinnors rättigheter som antogs vid FN:s kvinnokonferens i Peking 1995. Hur långt länderna kommit hittills är temat för årets möte. Pekingdeklarationen ägnade särskild uppmärksamhet åt flickors rättigheter, men situationen för flickor världen över är fortsatt dyster. Årets möte ger nya möjligheter att identifiera de framsteg som gjorts, men också att förnya de löften som utfästs för att stärka flickornas förutsättningar och rättigheter. Plan uppmanar därför FN:s medlemsstater att göra strategiska investeringar inom följande områden:

1. Eliminera alla former av negativa kulturella attityder och traditioner som drabbar flickor: Dessa skadliga traditionella sedvänjor är kulturellt betingade kränkningar av flickors rätt att överleva och utvecklas, rätt till hälsa och likvärdig behandling, till skydd mot alla former av fysiskt och psykiskt våld samt rätten att delta i beslut som påverkar dem.

2. Värna om och stärk flickors kunskap om och deltagande i det ekonomiska livet:
Plans rapport visar hur investeringar i flickor och unga kvinnor kan driva ekonomiska framsteg. Vid varje steg i en flickas liv finns konkreta investeringar som regeringar världen över kan göra för att bereda vägen för att flickor när de blir vuxna kan bidra till samhället både socialt och ekonomiskt.

3. Upprätthåll staternas intresse, ansvarsskyldighet och engagemang i frågor som rör flickor: För att säkerställa att flickornas specifika situation tar plats på världens agenda, vill Plan att den 22 september utnämns till den Internationella Flickadagen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera