Skip to main content

Barn får äntligen möjlighet att klaga till FN:s Barnrättskommitté

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2011 09:54 CET

Rätten för barn att få sin sak prövad av en oberoende och opartisk instans är en grundläggande förutsättning för att säkerställa ett effektivt skydd av barns rättigheter. Världssamfundet bekräftar med dagens beslut att barn har rätt klaga och få upprättelse när deras rättigheter kränkts. Detta ökar pressen på enskilda stater att uppfylla sina skyldigheter under Barnkonventionen, enligt flera svenska barnrättsorganisationer som välkomnar beskedet.  

För en vecka sedan rekommenderade FN:s Generalförsamlings tredje utskott Generalförsamlingen att anta ett tilläggsprotokoll om en internationell klagomekanism till FN:s Barnkonvention. Varje stat har ansvar för att det ska finnas en instans dit barn kan vända sig när deras rättigheter har kränkts. Men svårigheterna för barn att påtala kränkningar är idag stora. Det är långtifrån självklart att nationella instanser existerar, är tillgängliga för barn eller ens agerar när en kränkning har skett.

Ett tilläggsprotokoll gör det möjligt för barn och deras ombud att föra fram klagomål till FN:s Barnrättskommitté i Genève efter att alla möjligheter till prövning i deras land har uttömts. Det ökar också pressen på de enskilda staterna att förbättra de nationella klagomekanismerna för barn.

– Det här är ett mycket viktigt steg framåt för barns rättigheter och vi hoppas att det kan börja gälla så snabbt som möjligt. Det vill säga att Generalförsamlingen antar protokollet i december och att staterna sedan skriver under och ratificerar tilläggsprotokollet, säger Anna Hägg-Sjöquist, generalsekreterare på Plan Sverige.

Väntan har varit lång sedan antagandet av FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) 1989. Tills nu har Barnkonventionen varit den enda mänskliga rättighetskonventionen med statsrapporteringsskyldighet som saknar möjlighet till internationell klagorätt.

För mer information kontakta:
Jenny Haraldsson Molin, presskontakt Plan Sverige
Tel: 0707-410370
E-post: jenny.haraldssonmolin@plan-international.org

Om kampanjen för ett tilläggsprotokoll
En internationell kampanj om införandet av ett tredje tilläggsprotokoll till Barnkonventionen om en klagomekanism för barn startades av ett tiotal enskilda organisationer i januari 2008. Idag stöds kampanjen av mer än 600 organisationer, nationella barnombudsmän med flera. I Sverige har ett femtontal organisationer tillsammans följt frågan, arbetat för tilläggsprotokollets antagande och den svenska regeringens stöd. Det har lett till ändring i Sveriges tveksamma ställning och enligt källor på UD skulle Sverige vid en omröstning rösta ja till antagandet av tilläggsprotokollet.

Nätverket i Sverige är informell och består bland annat av Handikappförbundet, FUB (Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning), Lika Unika, ECPAT Sverige, BRIS, Plan Sverige, SOS Barnbyar, FIAN och Rädda Barnen.

Kort om processen
I juni 2009 etablerade MR-Rådet en arbetsgrupp (Open-Ended Working Group (OEWG) bestående av stater som fick i uppgift att ”utreda möjligheten att ta fram ett tilläggsprotokoll till Barnkonventionen”. Processen har varit lång men den 17:e juni 2011 antog MR-rådet tilläggsprotokollet och skickat ärendet vidare till FN:s generalförsamlings tredje utskott för att behandla frågan.

Tredje utskottets rekommendation innebär att resolutionen med största sannolikhet antas av Generalförsamlingen i december då denna vanligtvis följer utskottets rekommendationer. Om tilläggsprotokollet antas av Generalförsamlingen, behöver det sedan ratificeras- vilket innebär att det undertecknas efter en konsultation på nationell nivå- av tio medlemsstater innan det börjar gälla. Tredje Utskottet är utskottet där Mänskliga Rättigheter diskuteras och rekommendationer föreslås till Generalförsamlingens möte i plenum varje år.

Plan är en internationell barnrättsorganisation som arbetar för och tillsammans med de mest utsatta barnen i världen. Plan möjliggör att 28 miljoner barn och deras familjer själva kan påverka och förbättra sin livssituation. Plan Sverige startade sin verksamhet 1997. Läs mer om oss på www.plansverige.org och följ oss på www.facebook.com/PlanSverige.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy