Skip to main content

Plan: Lyckat projekt mot könsstympning i Egypten

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2011 07:25 CET

Idag är det den Internationella Dagen mot Könsstympning. Det vill barnrättsorganisationen Plan uppmärksamma genom att  berätta om ett lyckat projekt i södra Egypten. Könsstympning och barnäktenskap är utbrett i landet, men dock har det skett banbrytande attitydförändringar till den djupt rotade traditionen bland annat i regionen Assiut där Plan arbetar. Religiösa ledare talar öppet om att könsstympning är en skadlig sedvänja som inte tillhör islam, ett annars så tabubelagt ämne. Tillsammans med lokalbefolkningen har Plan fått allt fler att engagera sig för att bryta traditionen.

Könsstympning är ett fundamentalt övergrepp på flickors och kvinnors rättigheter. Trots att det är förbjudet, är 94 procent av kvinnorna i fertil ålder i Egypten könsstympade. Det sker oftast när flickan är 9 till 13 år och utan att hon blir informerad i förväg. Kvinnlig könsstympning lever kvar i traditionen på grund av en mängd olika anledningar. De flesta kvinnor hävdar att seder och traditioner gör att de stödjer ingreppet. Andra skäl som förs fram är religiösa krav, renhet/hygien och ökade möjligheter att få sina döttrar bortgifta.

Plans arbete mot könsstympning och barnäktenskap 

Plans projekt riktar sig mot fyra samhällen i regionen Assiut i södra Egypten. Här är förekomsten av skadliga seder i form av barnäktenskap, barnarbete och könsstympning utbredd. Läs- och skrivkunnigheten är låg, fattigdomen hög och tillgången till vård och social service liten. Den direkta målgruppen uppgår till omkring 10 000 personer, främst flickor och kvinnor men även män, vårdanställda, lärare, socialarbetare, religiösa ledare, myndighetspersoner, journalister och beslutsfattare på regeringsnivå.

Indirekt når projektet cirka 125 000 vuxna och barn, det vill säga befolkningen i byarna, men många fler berörs av Plans lobbyarbete gentemot regeringen. På nationell nivå samarbetar Plan bl.a. med NCCM, Egyptens främsta myndighet inom barnsrättfrågor, för att förbättra lagstiftningen kring könsstympning och barnäktenskap. Bland annat har man varit med och påverkat innehållet i Egyptens nya barnrättslag som kom juni 2008.

Flerbarnsmamman Samia, berättar sin historia 

– Jag brukade tänka på kvinnlig könsstympning som något viktigt och nödvändigt för alla flickor, eftersom det är en tradition och något vi alla måste gå igenom utan att ifrågasätta. En dag var jag i kommunhuset och där fanns en grupp människor som diskuterade konsekvenserna av kvinnlig könsstympning. Med tiden blev jag mer intresserad och började delta i olika seminarier som Plan anordnade. En läkare berättade om konsekvenserna av kvinnlig könsstympning ur ett medicinskt perspektiv och det var verkligen skrämmande. Efter det blev jag övertygad om att det är skadligt, berättar Samia, en flerbarnsmamma i Egypten som Plan pratat med.

Miljoner kvinnor över hela världen lider i tysthet av sina smärtor, som inte bara uppstår direkt efter själva ingreppet, utan i många fall följer kvinnan för resten av livet. Plan Sverige arbetar med flickors rättigheter på flera olika plan. Till exempel utövar Plan påverkansarbete i olika internationella och regionala sammanhang för kraftfullare åtgärder och lagar för att minska diskriminering och övergrepp mot flickor.

Målet med Plans arbete är att minska det sociala tryck som gör att könsstympning och barnäktenskap tillåts, genom att stärka flickors rättigheter och höja flickors och kvinnors status samt förändra de attityder och beteenden som gör att könsstympning och barnäktenskap existerar. 

Det är viktigt att de människor som omfattas av projekten deltar både i planering, genomförande och utvärdering. Därför upprättas utvecklingskommittéer i byarna där barn, unga, läkare, religiösa ledare, socialarbetare med flera ingår. Kommittéerna får utbildning om barns rättigheter och skadliga traditioner som drabbar flickor, och upprättar en aktivitetsplan för hur de ska arbeta med frågan. De övergripande målen är att:

  1. Öka lokala ledares förmåga att utforma, genomföra och stödja lokalt opinionsbildande arbete och aktiviteter som förespråkar och försvarar flickors rättigheter
  2. Anordna aktiviteter på lokal nivå för att öka kunskapen och kännedomen kring barns och flickors rättigheter och skapa en miljö där människor kan träffas och påverka varandra
  3. Öka kvinnors självbestämmande och att öka deras tillgång till samhällets alla resurser och tjänster.

  

Plan är en internationell barnrättsorganisation som arbetar för och tillsammans med de mest utsatta barnen i världen. Plan möjliggör att 13 miljoner barn och deras familjer själva kan påverka och förbättra sin livssituation. Plan Sverige startade sin verksamhet 1997. Läs mer om oss på plansverige.org

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy