Skip to main content

PP Pension 2010: Breddat erbjudande, god avkastning och stark konsolidering

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 16:58 CET

Under 2010 har PP Pension breddat sitt produkterbjudande, lanserat ett nytt fondtorg via det snabbväxande dotterbolaget PP Pension Fondförsäkring och anslutit samtliga pensionsprodukter till pensionsportalen minpension.se. Tack vare en god kapitalavkastning för helåret förstärktes den kollektiva konsolideringsnivån inom både den förmånsbestämda och premiebestämda traditionella försäkringen.

PP Pension erbjuder den svenska mediebranschen en bred palett av pensionsprodukter för både tjänstepension och privat pensionssparande. Under 2010 har produkterbjudandet utvecklats ytterligare.

Dotterbolaget PP Pension Fondförsäkring sjösatte under sommaren både ett nytt fondtorg och lanserade en kapitalförsäkring. Under hösten slöt bolaget ett samarbetsavtal med en extern försäkringsgivare som innebär att PP Pensions kunder kan teckna förmånliga gruppförsäkringar, till exempel olycksfallsförsäkring, barnförsäkring och sjukvårdsförsäkring, som ett komplement till sitt pensionssparande. Under året anslöts också samtliga PP Pensions pensionsprodukter till pensionsportalen minpension.se.

- Vi är särskilt stolta över det nya fondtorg vi presenterade i somras. Det är överskådligt och tydligt uppdelat i tre kategorier – billiga marknads- och indexnära fonder, aktivt förvaltade fonder och komplementfonder. Vi fortsätter att följa principen ”samma fondrabatt till alla”. Det betyder att alla våra sparare, oavsett om man sparar till sin ITP 1-pension eller privat, får samma rabatterade fondavgifter. Här skiljer vi oss tydligt från storbolagen i branschen, säger VD Viveka Ekberg.

Under 2010 uppgick koncernens inbetalda premievolym till 472 miljoner kronor, varav 85 procent eller drygt 400 miljoner kronor avsåg förmånsbestämd och premiebestämd traditionell försäkring i PP Pension Försäkringsförening.

- Även om föreningen fortfarande är den dominerande delen i koncernen växer fondförsäkringsverksamheten snabbt i betydelse. 2010 ökade de inbetalda premierna i PP Pension Fondförsäkring med närmare 85 procent till drygt 70 miljoner kronor, medan fondförsäkringstillgångarna steg med nästan 135 procent till 141 miljoner kronor. Tillväxten kom från både den kollektivavtalade och individuella verksamheten, fortsätter Viveka Ekberg.

- Trots den höga aktivitetsnivån har vi också lyckats sänka våra driftskostnader. Under 2010 har driftskostnadsprocenten minskat från 0,26 till 0,22 procent. Målet är att gradvis fortsätta att förbättra detta nyckeltal, säger Viveka Ekberg.

Tack vare en god kapitalavkastning för helåret stärktes föreningens kollektiva konsolidering. Under 2010 uppgick den totala avkastningen inom den förmånsbestämda ITP 2-portföljen till 10,3 procent, där aktie- och fastighetsplaceringarna gav de största enskilda bidragen till årets resultat.

Per den 31 december 2010 var den kollektiva konsolideringsnivån inom den förmånsbestämda traditionella försäkringen 154,4 procent (145,1), medan den premiebestämda traditionella försäkringen noterade en konsolidering på 111,2 procent (105,7).

PP Pension 50/50, som är förvalslösning inom mediebranschens ITP 1-plan, gav en avkastning på 6,6 procent 2010.

Som tidigare meddelats beslutade PP Pension Försäkringsförenings styrelse efter räkenskapsårets slut att höja återbäringsräntan för den premiebestämda traditionella försäkringen till 7 procent från den 1 januari 2011.

PP Pensions årsredovisning för 2010 beräknas publiceras i början av april.

För ytterligare information kontakta:

Viveka Ekberg, VD, tel 08-729 90 90
Helene Nilsson, ekonomichef, tel 08-729 90 91

Alla inom media och reklam kan spara i PP Pension. PP Pensions uppdrag från Medieföretagen, Journalistförbundet och Unionen är att hjälpa mediebranschen till ett bra sparande och en trygg pension. Allt överskott går tillbaka till spararna. Närmare 32 000 medieanställda på 530 företag är kunder i PP Pension. PP Pensions tillgångar uppgår till drygt 9,7 miljarder kronor.