​Kommuninvest emitterar största gröna obligationen hittills från nordisk SSA-aktör

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2019 11:00 CET

Kommuninvest har emitterat motsvarande närmare 10 miljarder kronor i en ny 3-årig grön obligation för sitt program för s.k. benchmarkupplåning i USD. Transaktionen är den hittills största enskilda gröna obligationen från en nordisk SSA-aktör (Sovereigns, Supranationals, Agencies) och bekräftade Kommuninvests position som största svenska emittent av gröna obligationer.

Den nya obligationen förfaller 24 april 2023 och emitterades till en ränta motsvarande 1,625 procents avkastning, 11räntepunkter över referensräntan, den s.k. swapräntan, och 9,55 räntepunkter över motsvarande amerikanska statsobligation. Intresset i obligationen var stort och orderboken uppgick till ca 2,2 miljarder dollar. Kommuninvest valde att emittera 1 miljard dollar och istället dra ner spreaden mot swapräntan med tre räntepunkter.

Christian Ragnartz, chef för skuldförvaltning på Kommuninvest, kommenterade:

- Kommunsektorn fortsätter investera kraftfullt i klimatsmart infrastruktur och bidrar därmed till Sveriges mål om att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Vi är glada över att den snabba tillväxten för Gröna lån gör att vi kan emittera en sådan stor grön obligation och att den får en prissättning som stödjer våra medlemmars mål om kostnadseffektiv och hållbar finansiering.

Tobias Landström, biträdande chef för skuldförvaltningen på Kommuninvest:

- Kommuninvest är stolta över att vara en ledande låntagare av gröna obligationer i Norden. Vi är mycket nöjda över att se så stort deltagande från investerare världen över, vilket bidrog till att detta blev den största gröna SSA-obligationen hittills från en nordisk låntagare.

Efter emissionen har Kommuninvest tretton utestående benchmarkobligationer i USD varav två är gröna, med förfall årligen mellan 2019 och 2023. Den totala utestående volymen i programmet uppgår till drygt 152 miljarder kronor (15,6 miljarder USD).

Den 30 oktober 2019 uppgick Kommuninvests portfölj av Gröna lån till totalt 325 projekt i 135 kommuner och regioner. Totalt hade 59,9 miljarder kronor beviljats, varav 37,7 miljarder kronor hade utbetalts.

Kommuninvests nuvarande prognos för långfristig upplåning för 2019 är 120–140 miljarder kronor. Med aktuell USD-emission har totalt 130 miljarder kronor hittills lånats upp. Ytterligare information om transaktionen ges i bifogade Press Points (på engelska).

För ytterligare information

Christian Ragnartz, Chef för Skuldförvaltning, tel: 070-607 38 34, e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström, Biträdande chef för Skuldförvaltning, tel 070-586 78 51, e-mail: Tobias.Landstrom@Kommuninvest.se

Marcus Waineby, Senior förvaltare, tel: 010-470 88 62, e-mail: marcus.waineby@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, tel: 010-470 87 31 alt. 070-886 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 289 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Kommuninvest har emitterat motsvarande närmare 10 miljarder kronor i en ny 3-årig grön obligation för sitt program för s.k. benchmarkupplåning i USD. Transaktionen är den hittills största enskilda gröna obligationen från en nordisk SSA-aktör (Sovereigns, Supranationals, Agencies). Kommuninvests portfölj av Gröna lån avser totalt 325 projekt i 135 kommuner och regioner.

Läs vidare »

Umeå Universitetssjukhus erhåller Gröna lån för klimatsmart psykiatribyggnad

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2019 08:49 CET

Med målet att bli en ledande klimatregion genomför Region Västerbotten omfattande byggnationer på Umeå Universitetssjukhus. I den nya byggnad 28 ska all psykiatrisk vård inom regionen samlas. Tack vare en omfattande satsning på förnybar el- och värmeproduktion samt kyla kommer byggnadens energiprestanda att understiga 35 kWh per kvm och spara utsläpp motsvarande 1100 ton CO2-ekvivalenter.

​Kommunernas och regionernas skuldsättning fortsätter att öka

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2019 08:34 CEST

Den kommunala låneskulden fortsätter att öka som en följd av stora investeringsbehov och försämrade resultat i kommunsektorn, visar Kommuninvests årliga rapport ”Den kommunala låneskulden”. Kommuninvests bedömning är att skuldsättningen fortsätter att öka också under kommande år och att prioriteringar mellan olika investeringar blir allt mer nödvändiga för att upprätthålla en ekonomi i balans.

Sammantaget ökade kommunernas och regionernas skuldsättning med 52 miljarder kronor under 2018 och uppgick till 656 miljarder kronor, vilket motsvarar 13,7 procent av Sveriges BNP. Den huvudsakliga drivkraften bakom skuldökningen är fortsatt ökande investeringar till följd av en stark befolkningstillväxt, ökande inflyttning till städerna och omfattande renoveringsbehov av fastigheter byggda i slutet av 1960-talet och början av 70-talet.

Bruttoinvesteringarna i materiella anläggningstillgångar ökade 2018 med 11 procent och uppgick till 183,7 miljarder kronor.

Kommuninvests rapport visar också på ökade investeringsbehov på grund av demografiska förändringar. En växande andel äldre och yngre ökar efterfrågan på välfärdstjänster, vilket medför investeringsbehov i framför allt verksamhetsfastigheter. De sammantagna investeringarna i kommunsektorn uppgick till 183,7miljarder kronor under 2018, en ökning med 18,5 miljarder jämfört med året innan.

– Givet den demografiska utvecklingen är det naturligt att investeringar och låneskuld ökar men kommunerna behöver jobba med sina finansiella mål för att kunna leva upp till god ekonomisk hushållning och växa i balans, säger Tomas Werngren, Kommuninvests VD.

Kommuninvest bedömer att låneskulden kommer att fortsätta att öka de kommande åren som en konsekvens av den försämrade ekonomin i kombination med nödvändiga investeringar. Kommuninvests forskningsansvariga Emelie Värja menar att prioriteringar mellan olika investeringar kommer att bli allt viktigare för att kommunerna ska upprätthålla balans i ekonomin.

– Min bedömning är att kommunerna klarar av en begränsad period med lägre självfinansieringsgrad och ökad låneskuld så länge intäkterna är tillräckliga för att täcka kostnaderna, vilket kommer bli en utmaning, och prioritering mellan olika investeringar blir allt viktigare, säger Emelie Värja, forskningsansvarig Kommuninvest.

Rapporten finns tillgänglig för nedladdning nedan. 

För mer information

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, bjorn.bergstrand@kommuninvest.se, tel: 0708-86 94 76

Emelie Värja, Forskningsansvarig, emelie.varja@kommuninvest.se, tel: 0730-78 06 35

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 289 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Den kommunala låneskulden ökade till 656 miljarder kronor under 2018, som en följd av stora investeringsbehov och försämrade resultat i kommunsektorn. Det visar en rapport från Kommuninvest, som bedömer att prioriteringar mellan olika investeringar blir allt mer nödvändiga för att upprätthålla en ekonomi i balans. Sammantaget motsvarar kommunsektorns skuldsättning 13,7 procent av BNP.

Läs vidare »

Kommuninvest offentliggör beslut om strategiska upplåningsmarknader

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2019 09:30 CEST

Kommuninvest har nyligen beslutat att marknaderna för benchmarkobligationer i EUR, SEK och USD utgör strategiska upplåningsmarknader, både vad gäller traditionell upplåning och det som definieras som hållbar upplåning som t.ex. gröna obligationer. Beslutet innebär att EUR tillkommer som strategisk upplåningsvaluta. Att en marknad definieras som strategisk innebär att Kommuninvest avser vara en återkommande emittent och ha en långsiktig närvaro.

Upplåning i s.k. Uridashi-format på den japanska marknaden utgör fortsatt en prioriterad marknad till följd av dess förmånliga villkor.

Kommuninvest avger ingen prognos för upplåningsfrekvens och -volym på strategiska upplåningsmarknader; detta är avhängigt marknadernas villkor. Utgångspunkten är Kommuninvests basvaluta SEK, med en prioritering för de marknader som anses ge bäst förutsättningar för långsiktigt goda lånevillkor för Kommuninvests medlemmar. Bedömningen beaktar enskilda marknaders funktionssätt, inklusive aktuell prisbild och utbuds-/efterfrågesituation, där Kommuninvest eftersträvar flexibilitet..

- Givet våra förväntningar på Kommuninvests fortsatta tillväxt och behovet av flexibilitet vill vi i god tid etablera ytterligare en strategisk marknad. EUR-marknadens storlek och likviditet gör den till ett naturligt val. I kombination med USD ger det Kommuninvest tillgång till världens två största och mest likvida obligationsmarknader, säger Christian Ragnartz, chef för skuldförvaltning på Kommuninvest.

Kommuninvest, som är största långivare till svenska kommuner och regioner, har växt kraftigt på senare år, på grund av en starkare marknadsposition, fler medlemmar samt kommunsektorns ökade investeringsbehov. Den senaste delårsrapporten visade att Kommuninvests utlåning under årets första sex månader växte med 9 procent till 384,6 miljarder kronor. Detta var en ökning med 115,7 miljarder jämfört med tre år tidigare.

Kommuninvest prognos för långfristig upplåning under 2019, dvs. upplåning med längre löptid än 1 år, uppgår till 120-140 miljarder kronor.

För ytterligare information

Christian Ragnartz, Chef Skuldförvaltning, tel: 070-607 38 34, e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Tobias Landström, Bitr chef Skuldförvaltning, tel: 070-586 78 51, e-mail: tobias.landstrom@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, tel: 070-886 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 289 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Kommuninvest har beslutat att marknaderna för benchmarkupplåning i EUR, SEK och USD är strategiska, vilket innebär att Kommuninvest avser vara en återkommande emittent och ha en långsiktig närvaro. Beslutet gäller både traditionell upplåning och och s.k. hållbar upplåning, t.ex. gröna obligationer. Beslutet innebär att EUR tillkommer som strategisk upplåningsvaluta.

Läs vidare »

​Kommuninvest publicerar uppdaterad upplåningsprognos för 2019

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2019 09:30 CEST

Kommuninvest, svenska kommuners och regioners egna låneinstitut, har uppdaterat sin prognos för långfristig upplåning (över ett år). Prognosen är oförändrat 120–140 miljarder kronor för 2019, med förväntningar om ett utfall i den högre del av intervallet till följd av god utlåningstillväxt. Fram till sista september hade Kommuninvest lånat upp motsvarande 105 miljarder kronor.

Den långfristiga upplåningen kommer fortsatt att ha tyngdpunkt på benchmarkupplåning i SEK och USD, inklusive grön finansiering. Kommuninvest har vidare beslutat att även inkludera benchmarkobligationer i EUR som en strategisk upplåningsmarknad. Tidpunkten för detta kommer att bero på marknadsförhållanden.

Idag finansieras mer än hälften av kommunsektorns totala låneskuld via Kommuninvest. Kommuninvest fortsätter att växa till följd av högre marknadsandel och ökade välfärdsinvesteringar bland svenska kommuner och regioner.

För mer information

Christian Ragnartz, Chef för Skuldförvaltning, tel: 070-607 38 34, e-mail: christian.ragnartz@kommuninvest.se

Björn Bergstrand, Chef för Medierelationer, tel: 070-886 94 76, e-mail: bjorn.bergstrand@kommuninvest.se

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 289 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Kommuninvest har uppdaterat sin upplåningsprognos för 2019, avseende långfristig upplåning. Prognosen är oförändrat 120-140 miljarder kronor, dock med förväntan på utfall i högre delen av intervallet till följd av god utlåningstillväxt. Kommuninvest fortsätter att växa till följd av en starkare marknadsposition, fler medlemmar och ökade välfärdsinvesteringar i svenska kommuner och regioner.

Läs vidare »

Kommuninvest har beviljat över 55 miljarder i Gröna lån

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2019 08:30 CEST

Grön finansiering växer snabbt i Sverige. Det kommunägda kreditinstitutet Kommuninvest lanserade Gröna lån 2015 och har hittills beviljat 58 miljarder kronor för 312 gröna projekt. Bara under årets första nio månader ökade volymen med 46 procent. Totalt har 132 kommuner och regioner hittills beviljats finansiering med Gröna lån, främst för gröna byggnader.

​Kommuninvest emitterar 3-årig obligation i dollar

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2019 09:40 CEST

Kommuninvests senaste benchmarkobligation, om 1,25 miljarder dollar och med tre års löptid, mötte stark efterfrågan och innebar den lägsta spreaden mot amerikanska statsobligationer som Kommuninvest hittills uppnått. Orderboken på 3,2 miljarder USD och mer än 70 deltagande investerare gjorde att Kommuninvest kunde emittera till 11 baspunkter över motsvarande amerikanska statsobligation.

​Nytt samarbete ska underlätta för byggbranschen att ställa klimatkrav

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2019 09:35 CEST

Ett unikt samverkansprojekt som syftar till att reducera byggbranschens klimatpåverkan har startat, med Sveriges Allmännytta, Kommuninvest och IVL samt bostadsföretag och entreprenörer som samarbetsparter. Målet är en branschstandard för att beräkna klimatpåverkan och kunna ställa klimatkrav vid nyproduktion. Projektet vill även utveckla livscykelbaserade klimatkrav för finansieringen.

​Kommuninvest emitterar sin åttonde gröna obligation

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2019 08:49 CEST

Kommuninvest har gett ut en ny grön obligation om 3 miljarder kronor. Bland investerarna ingick Alecta, Länsförsäkringar och SEB IM. Kommuninvest har nu 22,5 miljarder kronor samt 500 miljoner dollar utestående i fem gröna obligationer.

Tisdagens transaktion bestod av en utökning av nuvarande KOMINS 0,625% med förfall i juni 2023, som efter transaktionen har en utestående volym om 6 miljarder kronor.

Kommuninvest matchar den gröna obligationsutgivningen mot s.k. Gröna lån för investeringsprojekt som tar sikte på minskad miljöpåverkan. Den 30 juni 2019 uppgick Kommuninvests portfölj av Gröna lån till totalt 284 projekt i 124 kommuner och regioner. Totalt hade 52,4 miljarder kronor beviljats, varav 35,5 miljarder kronor hade utbetalts.

Kommuninvest förväntar sig en fortsatt ökning av den gröna utlåningen, och att kunna vara en frekvent emittent av gröna obligationer, i flera valutor. Kommuninvests prognos för upplåning under 2019 uppgår till 120-140 miljarder kronor.

Se vår film om Gröna lån och gröna obligationer nedan.

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 289 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Kommuninvest har gett ut en ny grön obligation om 3 miljarder kronor, med bland annat Alecta, Länsförsäkringar och SEB IM som investerare. Kommuninvest har nu 22,5 miljarder kronor samt 500 miljoner dollar utestående i fem gröna obligationer. Totalt har 35,5 miljarder utbetalats i Gröna lån till 284 investeringsprojekt i 124 kommuner och regioner.

Läs vidare »

Rosa stridsvagn intar Raoul Wallenbergs Torg, i demokratins namn

Pressmeddelanden   •   Sep 10, 2019 06:53 CEST

På måndagsförmiddagen invigdes den tjeckiske konstnären David Černý’s verk Pink Tank i Stockholm, i närvaro av bland annat Tjeckiens utrikesminister Tomáš Petříček och skådespelaren Lena Endre. Konstverket, en nyversion av det ursprungliga verket, har kommit att symbolisera fredlig, demokratisk frigörelse och ställs ut på Raoul Wallenbergs Torg i samband med 30-årsfirandet av järnridåns fall.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

Om Kommuninvest

Vi finansierar välfärd

Kommuninvest är en kommunal samverkan för effektiv och hållbar finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor, sjukhus m.m. Tillsammans får vi bättre lånevillkor än var och en för sig. Sedan starten 1986 har samarbetet sparat miljardbelopp åt medlemmarna i form av lägre räntor. För närvarande är 289 kommuner och regioner medlemmar i denna frivilliga samverkan. Med en balansomslutning på över 450 miljarder kronor är Kommuninvest kommunsektorns största kreditgivare och ett av Sveriges tio största kreditinstitut. Huvudkontoret finns i Örebro.

Adress

  • Kommuninvest
  • Drottninggatan 2
  • 70210 Örebro
  • Sverige

Länkar