Omegapoint acquires Qurit AB

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2018 15:35 CET

Omegapoint Group AB – a leading information security and secure-application development consultant company has acquired Qurit AB, a specialized IT-consultant company within the e-Health, Pharmaceutical and Life Science sector. Omegapoint will, based on the acquisition, accelerate the development of the business area: e-Health and Pharmaceutical, to address a rapidly growing need for expert competence related to secure application development and IT- security in the rapidly growing digitized Healthcare value chain.

"Through the acquisition of Qurit AB, Omegapoint position itself as a leading provider and, at the same time, builds considerable competence, capacity and resources in a sector where demand for digitization and IT-security is growing rapidly." says Johan Malmliden, President and CEO of Omegapoint Group AB. "The digitization of healthcare, general health related services and lifestyle-related issues represents some of the biggest challenges for society in the foreseeable future."

"The fact that Qurit becomes part of Omegapoint means we will jointly strengthen our offering considerably. The digitalization of the Healthcare sector increases demands on all parties involved. Qurit currently has the privilege of engaging in multiple strategically important customer projects within the pharmaceutical and E-Health sector. Presently we have excellent knowledge of how to realize business needs through cost-effective IT solutions but lack the deep knowledge that Omegapoint has in the field of security. Qurit also has limited capacity with an office too far from our key customers in Stockholm. Omegapoint is the perfect partner for Qurit as it creates a platform for jointly providing all stakeholders in the Healthcare eco-system with leading services and expertise." says Patrik Lannerström, CEO and co-founder of Qurit AB.

Qurit AB will continue to be operated as a subsidiary of Omegapoint Group AB. Qurit's CEO Patrik Lannerström will join the Group Management of Omegapoint Group AB.

For further information, please contact:

Johan Malmliden, President and CEO Omegapoint Group AB
E-mail: johan.malmliden@omegapoint.se
Mobile: +46 709 158 833

Thomas Ahlerup
Vice President Communications Omegapoint Group AB
E-mail: thomas.ahlerup@omegapoint.se
Mobile: +46 768 966 300

Please visit us at www.omegapoint.se

About Omegapoint Group AB
Omegapoint Group AB is expert consultants in information security and secure application development as well as a leading provider of Cyber Security solutions. Omegapoint was founded in 2001 and 60 percent of the company is owned by of the staff and 40 percent is owned by Priveq.

Omegapoint is a leading supplier to Nordic companies and organizations in industries such as healthcare, pharmaceuticals, banking and finance, insurance, media, telecom and automotive. Omegapoint also works with strategic assignments in governmental organizations and defense.

We help our customers digitize their business operations and to rapidly develop secure and efficient systems, processes and business. Omegapoint create the most and best value in projects where technology develops business and where system development and security meets.

Omegapoint had sales of MSEK 351.4 during 2017 and operating profit before goodwill amortization (EBITA) was MSEK 31.9. Omegapoint has offices in Stockholm, Gothenburg, Malmö and Umeå and employs approximately 300 people.

Visit us at: www.omegapoint.se LinkedIn: Omegapoint Group AB

About Qurit AB
Qurit AB was founded in Uppsala in 2011 by six people who previously worked together in different roles. The common denominator was that all the founders worked for a long-time with IT solutions in the pharmaceutical sector.

A common scenario that many of the industry's customers encountered was where they were stuck with a standard system that could not be further developed over time. The company that supplied the system often lost interest in the customer as soon as the system became operational.

This was the starting point when launching an IT consulting company who would be a leader in IT-related issues within the pharmaceutical and e-health market. In addition, the objective was to provide an efficient organization where the customer and the project are in focus, and where methods and tools are continually re-evaluated

Please visit Qurit AB: https://www.qurit.se/ LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/qurit/

About Priveq Investment
For 35 years, Priveq Investment has invested in profitable growth companies. The business concept is to generate value through long-term investments and active ownership in unlisted growth companies. Since 1983, approximately SEK 3,5 billion has been invested and Priveq Investment and its employees have carried out 124 investments and been involved in taking 25 companies to an IPO. The current portfolio consists of 17 companies which has a total revenue of approximately SEK 5.5 billion and 2,300 employees. Some of the current portfolio companies are 21 Grams, Danfo, Ports Group, QleanAir Scandinavia and Visual Art. Behind Priveq Investment is essentially a number of long-term, institutional pension funds in the Nordics and Europe, for example Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) and Europeiska Investeringsfonden (EIF).

More information is available at www.priveq.se.

Omegapoint acquires Qurit AB, one of Sweden's leading IT consulting companies within the eHealth, Pharmaceutical and Life Science sectors.

Läs vidare »

Omegapoint förvärvar Qurit AB

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2018 15:34 CET

Omegapoint Group AB – ledande expertkonsulter inom informationssäkerhet och säker applikationsutveckling meddelar att man idag har tecknat ett avtal om att förvärva Qurit AB. Qurit är specialiserade IT-konsulter inom eHälsa, läkemedel och Life Science. Omegapoint accelererar genom förvärvet utvecklingen av affärsområdet: eHälsa och läkemedel, för att adressera det snabbt växande behovet av expertkompetens inom säker applikationsutveckling och IT- säkerhet i en digitaliserad vård.

"Omegapoint tar genom förvärvet av Qurit AB en tydlig position på marknaden och bygger samtidigt avsevärd kompetens och kapacitet inom en sektor där efterfrågan av digitalisering och säkerhet växer kraftigt." säger Johan Malmliden, VD och koncernchef för Omegapoint Group AB. "Digitaliseringen av sjukvård, hälsa och livsstilsrelaterade frågor innebär sannolikt några av de största utmaningarna för samhället inom överskådlig framtid."

”Att Qurit blir en del av Omegapoint Group innebär att vi gemensamt stärker våra nuvarande kunderbjudanden på ett spännande sätt. Digitaliseringen av vårdsektorn skapar en mycket spännande men utmanande uppgift. Qurit har idag förmånen att arbeta i flera strategiskt viktiga kundprojekt inom läkemedel och eHälsa. Vi har idag goda kunskaper om hur man kan realisera verksamhetsbehov i kostnadseffektiva IT-lösningar men saknar den djupa kunskapen som Omegapoint har inom säkerhetsområdet. Vi har idag även en begränsad kapacitet samt ett kontor lite för långt ifrån våra viktiga nyckelkunder i Stockholm. Omegapoint blir därför den perfekta partnern för Qurit för att anta vårdens digitala utmaning med tillhörande säkerhetskrav.” säger Patrik Lannergård, VD och medgrundare av Qurit AB.

Qurit kommer att fortsättningsvis drivas som ett dotterbolag inom Omegapoint Group AB. Qurits VD Patrik Lannergård kommer att ingå i Omegapoint Groups koncernledning.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Malmliden, VD och Koncernchef Omegapoint Group AB
E-post: johan.malmliden@omegapoint.se
Mobil: +46 (0) 709 158 833

Thomas Ahlerup, Kommunikationschef Omegapoint Group AB
E-post: thomas.ahlerup@omegapoint.se
Mobil: +46 (0) 768 966 300

Besök oss gärna på www.omegapoint.se

Om Omegapoint Group AB

Omegapoint Group AB är expertkonsulter inom informationssäkerhet och säker applikationsutveckling samt en ledande leverantör av Cyber Security-lösningar. Omegapoint grundades 2001 och ägs till 60 procent av personalen och till 40 procent av Priveq.

Omegapoint är en ledande leverantör till nordiska företag och organisationer i främst branscher som sjukvård, läkemedel, bank och finans, försäkring, media, telekom och fordonsindustri. Omegapoint arbetar dessutom med strategiska uppdrag inom statliga organisationer och för försvarssektorn.

Vi hjälper våra kunder med digitalisering av deras affärsverksamhet och att snabbt utveckla säkra och effektiva system, processer och affärer. Omegapoint gör mest nytta där tekniken utvecklar affärsverksamheten och där systemutveckling och säkerhet möts.

Omegapoint omsatte 351,4 MSEK under 2017 och rörelseresultatet före goodwillavskrivning var 31,9 MSEK. Omegapoint har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå och sysselsätter ca 300 personer.

Besök oss gärna på: www.omegapoint.se LinkedIn: Omegapoint Group AB

Om Qurit AB

Qurit AB grundades 2011 i Uppsala av sex personer som tidigare arbetat tillsammans i olika roller. Den gemensamma nämnaren var att alla grundarna under längre tid jobbat med IT-lösningar inom läkemedelsområdet.

Ett vanligt scenario som flera av branschens kunder råkat ut för var att de över tiden fastnade med ett standardsystem sominte gick att vidareutveckla. Företaget somlevererat systemet tappade ofta intresset för kunden så fort systemet blivit driftsatt.

Här föddes visionen om att starta ett IT-konsultbolag som skulle vara ledande inom IT kopplat till läkemedel och eHälsa och som dessutom kunde tillhandahålla en effektiv organisation där kunden och projektet står i fokus, samt att metoderna och verktygen kontinuerligt omvärderas.

Besök oss gärna på:https://www.qurit.se/ LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/qurit/

Priveq Investment har under 35 år investerat i lönsamma tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa värde genom långsiktiga investeringar och ett aktivt ägarskap i onoterade tillväxtföretag. Totalt har sedan starten närmare 3,5 miljarder kronor investerats, vilket innebär att Priveq och dess medarbetare genomfört 124 investeringar samt lotsat 25 portföljbolag till en börsnotering. Nuvarande portfölj består av 17 bolag med en sammanlagd omsättning på totalt ca 5,5 miljarder kronor och ca 2.300 anställda. Exempel på nuvarande portföljbolag är 21 Grams, Ports Group, QleanAir Scandinavia och Visual Art. Bakom Priveq Investment står i huvudsak ett antal långsiktiga, institutionella pensionsförvaltare i Norden och Europa. Exempel på investerare är Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) samt Europeiska Investeringsfonden (EIF). För ytterligare information, se www.priveq.se.

Omegapoint förvärvar Qurit AB - ett av Sveriges ledande IT-konsultföretag specialiserat inom eHälsa, läkemedelsbranschen och Life Science.

Läs vidare »

Jakob Öhmark - new Controller at Priveq

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 14:47 CEST

Jakob Öhmark is new Controller at Priveq. For more information and contact details, please click here.

About Priveq Investment

For 35 years, Priveq Investment has invested in profitable growth companies. The business concept is to generate value through long-term investments and active ownership in unlisted growth companies. Since 1983, approximately SEK 3,5 billion has been invested and Priveq Investment and its employees have carried out 124 investments and been involved in taking 25 companies to an IPO. The current portfolio consists of 17 companies which has a total revenue of approximately SEK 5.5 billion and 2,300 employees. Some of the current portfolio companies are 21 Grams, Ports Group, QleanAir Scandinavia and Visual Art. Behind Priveq Investment is essentially a number of long-term, institutional pension funds in the Nordics and Europe, for example Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) and Europeiska Investeringsfonden (EIF).

More information is available at www.priveq.se.

Jakob Öhmark is new Controller at Priveq.

Läs vidare »

Ny medarbetare på Priveq - Jakob Öhmark

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 14:41 CEST

Jakob Öhmark är ny medarbetare på Priveq och kommer att arbeta som Controller.

Klicka här för mer information och kontaktuppgifter.

Priveq Investment har under 35 år investerat i lönsamma tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa värde genom långsiktiga investeringar och ett aktivt ägarskap i onoterade tillväxtföretag. Totalt har sedan starten närmare 3,5 miljarder kronor investerats, vilket innebär att Priveq och dess medarbetare genomfört 124 investeringar samt lotsat 25 portföljbolag till en börsnotering. Nuvarande portfölj består av 16 bolag med en sammanlagd omsättning på totalt ca 5,5 miljarder kronor och ca 2.250 anställda. Exempel på nuvarande portföljbolag är 21 Grams, Ports Group, QleanAir Scandinavia och Visual Art. Bakom Priveq Investment står i huvudsak ett antal långsiktiga, institutionella pensionsförvaltare i Norden och Europa. Exempel på investerare är Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) samt Europeiska Investeringsfonden (EIF). För ytterligare information, se www.priveq.se.

Jakob Öhmark är ny medarbetare på Priveq och kommer att arbeta som Controller.

Läs vidare »

Priveq - a new growth partner for Frontit

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2018 15:47 CEST

Frontit, an expansive company with services in management, project and program management and training, is bringing in Priveq Investment (“Priveq”) as a new growth partner for the future. Since 2007, Frontit has been owned by an individual principal owner, Pierre Bjurhager, and operated by Pierre Bjurhager together with management and staff. Now the company strengthens its position with Priveq as main owner and partner.

Today, Frontit has offices in Stockholm, Sundsvall, Västerås, Örebro, Norrköping and Malmö and about 190 employees. Priveq Investment is a company with 35 years of experience investing in profitable growth companies. Frontit's operational focus will continue with former CEO Anneli Angeling together with corporate management and employees. Previous owners will remain in the ownership group.

Frontit offers senior consultants within management and IT to the private as well as the public sector and assists companies and organisations in managing operational changes. The company has been appointed one of the best working places in Sweden seven years in a row by “Great Place to Work” and had a turnover of SEK 188.5m in 2017.

Frontit is a value-based company with an open and inclusive corporate culture with the vision to “develop individuals and businesses to achieve their full potential”. For Frontit, it was important to find a partner who understands and respects the culture and recognizes the potential going forward. Priveq shares Frontit’s values and invests in companies of the same size with a strong management.

“We are impressed by how Frontit, with their service offering, has created a unique position on the market. We are looking forward to working together in the future and actively support Frontit in their development”, says Henrik Westfeldt, Partner at Priveq.

“We are very happy about teaming up with Priveq as a new growth partner to Frontit. We are excited about taking the company to the next level and we are convinced that Priveq, with their experience, will contribute to an exciting development for Frontit” says Anneli Angeling, CEO at Frontit.

For more information, please contact:

Henrik Westfeldt, Partner and Investment Manager, Priveq Investment
Tel: +46 (0)70 872 16 66
henrik.westfeldt@priveq.se

Anneli Angeling, CEO Frontit
Tel: +46 (0)70 221 12 58
anneli.angeling@frontit.se

About Frontit
Frontit assists companies and organisations to succeed with change management by providing effective consultancy services within business activities and IT. Frontit is passionate about creating extraordinary results by helping individuals and organisations reaching their full potential. The company has about 190 employees in Stockholm, Sundsvall, Västerås. Örebro, Norrköping and Malmö and has been awarded one of Sweden’s best places to work seven years in a row.
More information is available at www.frontit.se.

About Priveq Investment

For 35 years, Priveq Investment has invested in profitable growth companies. The business concept is to generate value through long-term investments and active ownership in unlisted growth companies. Since 1983, approximately SEK 3,5 billion has been invested and Priveq Investment and its employees have carried out 124 investments and been involved in taking 25 companies to an IPO. The current portfolio consists of 17 companies which has a total revenue of approximately SEK 5.5 billion and 2,250 employees. Some of the current portfolio companies are 21 Grams, Danfo, Ports Group, QleanAir Scandinavia and Visual Art. Behind Priveq Investment is essentially a number of long-term, institutional pension funds in the Nordics and Europe, for example Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) and Europeiska Investeringsfonden (EIF).
More information is available at www.priveq.se.

Frontit, an expansive company with services in management, project and program management and training, is bringing in Priveq Investment as a new growth partner for the future.

Läs vidare »

Priveq - ny huvudägare för konsultbolaget Frontit

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2018 15:43 CEST

Frontit, ett expansivt konsultbolag med tjänster inom management och IT, har tagit in Priveq Investment (”Priveq”) som ny huvudägare för den fortsatta expansionen. Frontit har sedan 2007 ägts och aktivt drivits av en enskild huvudägare, Pierre Bjurhager, tillsammans med ledning och övrig personal. Nu stärker bolaget sin position och fortsatta tillväxt med Priveq som huvudägare och partner.

Sedan 2007 har Frontit vuxit med kontor i Stockholm, Sundsvall, Västerås, Örebro, Norrköping och Malmö och har idag ca 190 anställda. Nu står det klart att Priveq är ny huvudägare i bolaget, Priveq är ett bolag med 35 års erfarenhet av att investera i lönsamma tillväxtbolag. Frontits inriktning och tillväxtresa fortsätter som tidigare med VD Anneli Angeling tillsammans med företagsledning och medarbetare. Tidigare ägare kommer fortsatt att ingå i ägargruppen.

Företaget erbjuder erfarna konsulter inom management och IT till såväl privat som offentlig sektor. Frontit bidrar med kompetens och kraft till företags och organisationers förändringsarbeten. Företaget har i sju år i rad utsetts till en av Sveriges bästa arbetsplatser av ”Great Place to Work” och hade år 2017 en omsättning på 188,5 MSEK.

Frontit är ett värderingstyrt bolag med en öppen och inkluderande företagskultur med visionen ”att utveckla individer och verksamheter att nå sin fulla potential”. Det var mycket viktigt att hitta en partner som förstår och respekterar denna kultur och värdegrund och ser potentialen framåt. Priveq delar Frontits värderingar och investerar ofta i bolag med samma storlek och stark egen ledning.

”Vi är imponerade över hur Frontit genom sitt tjänsteerbjudande skapat sig en nischad position på den svenska marknaden. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans framöver och aktivt bidra till Frontits framtida tillväxt- och utvecklingsresa.” säger Henrik Westfeldt, Partner på Priveq.

”Vi är väldigt glada över att Priveq är ny tillväxtpartner till Frontit. Vi ser fram emot att ta nästa steg i vår utveckling och är övertygade om att Priveq, med sin breda erfarenhet från över 100 tillväxtbolag, kommer att kunna bidra till en spännande utveckling framöver”, säger Anneli Angeling, VD på Frontit.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Westfeldt, Partner och investeringsansvarig, Priveq Investment
Tel: +46 (0)70 872 16 66
henrik.westfeldt@priveq.se

Anneli Angeling, VD Frontit
Tel: +46 (0)70 221 12 58
anneli.angeling@frontit.se

Om Frontit
Frontit hjälper företag och organisationer att lyckas med förändringsarbete genom effektiva konsulttjänster inom verksamhet och IT och brinner för att skapa extraordinära och hållbara resultat genom att utveckla individer och verksamheter till sin fulla potential. Företaget har cirka 190 medarbetare i Stockholm, Sundsvall, Västerås, Örebro, Norrköping och Malmö och har utsetts till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser sju år i rad.
För ytterligare information, se www.frontit.se

Priveq Investment har under 35 år investerat i lönsamma tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa värde genom långsiktiga investeringar och ett aktivt ägarskap i onoterade tillväxtföretag. Totalt har sedan starten närmare 3,5 miljarder kronor investerats, vilket innebär att Priveq och dess medarbetare genomfört 124 investeringar samt lotsat 25 portföljbolag till en börsnotering. Nuvarande portfölj består av 17 bolag med en sammanlagd omsättning på totalt ca 5,5 miljarder kronor och ca 2.250 anställda. Exempel på nuvarande portföljbolag är 21 Grams, Danfo, Ports Group, QleanAir Scandinavia och Visual Art. Bakom Priveq Investment står i huvudsak ett antal långsiktiga, institutionella pensionsförvaltare i Norden och Europa. Exempel på investerare är Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) samt Europeiska Investeringsfonden (EIF). För ytterligare information, se www.priveq.se.

Frontit, ett expansivt konsultbolag med tjänster inom management och IT, har tagit in Priveq Investment som ny huvudägare för den fortsatta expansionen.

Läs vidare »

Priveq - a new growth partner for Lamiflex

Pressmeddelanden   •   Jul 16, 2018 15:27 CEST

Lamiflex, a world leading supplier of transport packaging solutions mainly to the steel, aluminum and cable industries, is bringing in Priveq Investment (“Priveq”) as growth partner for the future. CEO and management as well as the former majority owners will continue to be a part of the owner group.

Lamiflex was founded in 1992 and started with the product ”Lamiflex”, protecting steel pipes and bars during transportation. The portfolio has today grown to offer complete solutions to a number of industries, i.e. oil and gas as well as the automobile industry. The company works in seven countries with headquarters in Nyköping in the south of Sweden with 63 employees in total.

During the last 30 years, the world steel production, excluding China, has been on a relatively even level even during economic decline and at times with volatile steel prices. Since a few years back, a structural shift has occurred in the market for transport packaging in the steel and aluminum industry – mainly steel protection and non-automatic processes have been replaced by plastic protection and automatisation, which is expected to drive Lamiflex’s addressable market mainly in Europe and South Korea. Through the partnership with Priveq, good conditions are created for continued growth and development of the company.

”We are impressed by the way Lamiflex has managed to establish itself as a niche actor with a strong offer and a unique position in the market. We look forward to work together with Lamiflex and actively support the company ahead.”, says Johan Koch, Partner at Priveq.

”We are very pleased to have Priveq as a growth partner in Lamiflex. Priveq has a broad experience from over 100 growth companies and we are convinced that Priveq will help us in taking the next step in our development.”, says Adrian Robért, CEO of Lamiflex.

”After 12 years as Chairman of the Board I’m leaving the baton to Priveq with warm hands. Together with the other former main owners, I will continue to invest and follow Lamiflex in to the next phase of growth and we are convinced that Priveq is a great partner to do this with.” says Wiking Henricsson, resigning Chairman of the Board in Lamiflex.

For more information, please contact:

Johan Koch, Partner and Investment Manager, Priveq Investment
Tel: +46 (0)70 813 04 18
johan.koch@priveq.se

Adrian Robért, CEO Lamiflex
Tel: +46 (0)72 858 99 81
adrian.robert@lamiflex.se

About Lamiflex
The Lamiflex Group is a world leading supplier of transport packaging solutions mainly in the steel, aluminum and cable industries as well as within oil and gas. The portfolio consists of material, machinery, services and methods for optimal packaging solutions. The Lamiflex Group is headquartered in Nyköping in the south of Sweden and with subsidiaries all over the world.

More information is available at www.lamiflex.se.

About Priveq Investment

For 35 years, Priveq Investment has invested in profitable growth companies. The business concept is to generate value through long-term investments and active ownership in unlisted growth companies. Since 1983, approximately SEK 3,5 billion has been invested and Priveq Investment and its employees have carried out 123 investments and been involved in taking 25 companies to an IPO. The current portfolio consists of 16 companies which has a total revenue of approximately SEK 5.2 billion and 2,000 employees. Some of the current portfolio companies are 21 Grams, Danfo, Ports Group, QleanAir Scandinavia and Visual Art. Behind Priveq Investment is essentially a number of long-term, institutional pension funds in the Nordics and Europe, for example Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) and Europeiska Investeringsfonden (EIF).

More information is available at www.priveq.se.

Lamiflex, a world leading supplier of transport packaging solutions mainly to the steel. aluminum and cable industries, is bringing in Priveq Investment as growth partner for the future. CEO and management as well as the former majority owners till continue to be a part of the owner group.

Läs vidare »

Priveq - ny tillväxtpartner för Lamiflex

Pressmeddelanden   •   Jul 16, 2018 15:27 CEST

Lamiflex, en global leverantör av industriella förpackningslösningar med fokus primärt på stål– och aluminiumindustrin, kommer att ta in Priveq Investment (”Priveq”) som ny tillväxtpartner för framtiden. VD, övrig företagsledning och tidigare huvudägare kommer fortsatt att ingå i ägargruppen.

Lamiflex grundades år 1992 och tog sin början i produkten ”Lamiflex” som skyddar stålrör och stänger under transport. Produktportföljen har idag vuxit till att erbjuda kompletta lösningar till ett flertal industrier, bland annat olja och gas samt bilindustrin. Företaget har verksamhet i sju länder med huvudkontor i Nyköping, Sverige och totalt 63 anställda.

Stålproduktionen, frånsett Kina, har legat på en förhållandevis jämn nivå de senaste 30 åren även under ekonomisk nedgång och vid volatila stålpriser. De senaste åren har ett strukturskifte på marknaden för förpackningslösningar till stål- och aluminiumindustrin påbörjats från främst stålskydd och icke-automatiserade processer mot plastskydd och automatisering, vilket förväntas driva Lamiflexs adresserbara marknad i främst Europa och Sydkorea. I och med partnerskapet med Priveq skapas goda förutsättningar för fortsatt tillväxt och utveckling av bolaget.

”Vi är imponerade av hur Lamiflex har lyckats etablera sig som en nischad aktör med ett starkt erbjudande och unik position på marknaden. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Lamiflex och aktivt supportera bolaget framöver.” säger Johan Koch, Partner på Priveq.

”Vi är väldigt glada över att få in Priveq som tillväxtpartner i Lamiflex. Priveq har bred erfarenhet från över 100 tillväxtbolag och vi är övertygade om att Priveq kommer att hjälpa oss att ta nästa steg i vår utveckling”, säger Adrian Robért, VD på Lamiflex.

”Som styrelseordförande och delägare lämnar jag efter 12 år med Lamiflex med varm hand över stafettpinnen till Priveq. Vi gamla huvudägare kommer fortsatt investera och följa Lamiflex in i nästa tillväxtfas och vi är förvissade om att Priveq är rätt partner att göra det tillsammans med.” säger Wiking Henricsson, avgående styrelseordförande i Lamiflex.

För ytterligare information kontakta:

Johan Koch, Partner och investeringsansvarig, Priveq Investment
Tel: +46 (0)70 813 04 18
johan.koch@priveq.se

Adrian Robért, VD Lamiflex
Tel: +46 (0)72 858 99 81
adrian.robert@lamiflex.se

Om Lamiflex
Lamiflex är en global leverantör av industriella förpackningslösningar för stål-, aluminium-, kabel, samt olje- och gasindustrin. Produktportföljen innehåller material, maskiner, tjänster och metoder för optimala förpackningslösningar. Lamiflexkoncernen har huvudkontor i Nyköping, Sverige och dotterbolag över hela världen.

För ytterligare information, se www.lamiflex.se

Priveq Investment har under 35 år investerat i lönsamma tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa värde genom långsiktiga investeringar och ett aktivt ägarskap i onoterade tillväxtföretag. Totalt har sedan starten närmare 3,5 miljarder kronor investerats, vilket innebär att Priveq och dess medarbetare genomfört 123 investeringar samt lotsat 25 portföljbolag till en börsnotering. Nuvarande portfölj består av 16 bolag med en sammanlagd omsättning på totalt ca 5,2 miljarder kronor och ca 2.000 anställda. Exempel på nuvarande portföljbolag är 21 Grams, Danfo, Ports Group, QleanAir Scandinavia och Visual Art. Bakom Priveq Investment står i huvudsak ett antal långsiktiga, institutionella pensionsförvaltare i Norden och Europa. Exempel på investerare är Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) samt Europeiska Investeringsfonden (EIF). För ytterligare information, se www.priveq.se.

Lamiflex, en global leverantör av industriella förpackningslösningar med fokus primärt på stål- och aluminiumindustrin, kommer att ta in Priveq Investment som ny tillväxtpartner för framtiden. VD, övrig företagsledning och tidigare huvudägare kommer fortsatt att ingå i ägargruppen.

Läs vidare »

CSAM Health acquires Paratus Emergency Response Business

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2018 12:53 CEST

CSAM Health acquires Paratus Emergency Response Business from Saab and the acquisition will strengthen CSAM’s position in the emergency and acute market.

More information is available at CSAM's website.

For 35 years, Priveq Investment has invested in profitable growth companies. The business concept is to generate value through long-term investments and active ownership in unlisted growth companies. Since 1983, approximately SEK 3,5 billion has been invested and Priveq Investment and its employees have carried out 122 investments and been involved in taking 25 companies to an IPO. The current portfolio consists of 15 companies which has a total revenue of approximately SEK 6 billion and 2,300 employees. Some of the current portfolio companies are 21 Grams, Danfo, Ports Group, QleanAir Scandinavia and Visual Art. Behind Priveq Investment is essentially a number of long-term, institutional pension funds in the Nordics and Europe, for example Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) and Europeiska Investeringsfonden (EIF). Priveq Advisory AB acts as investment advisor to the Priveq Funds.
More information is available at www.priveq.se.

Läs vidare »

CSAM Health förstärker sin position inom akutverksamhet

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2018 12:45 CEST

CSAM förstärker sin position inom akutverksamhet genom förvärv av programvaruverksamheten Paratus från Saab. Systemet stödjer ambulansvården och finns inom 18 av 21 län i Sverige.

Mer information finns på CSAMs hemsida.

Priveq Investment har under mer än 30 år investerat i lönsamma tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa värde genom långsiktiga investeringar och ett aktivt ägarskap i onoterade tillväxtföretag. Totalt har sedan starten närmare 3,5 miljarder kronor investerats, vilket innebär att Priveq och dess medarbetare genomfört 122 investeringar samt lotsat 25 portföljbolag till en börsnotering. Nuvarande portfölj består av 15 bolag med en sammanlagd omsättning på totalt ca 6 miljarder kronor och ca 2.300 anställda. Exempel på nuvarande portföljbolag är 21 Grams, Ports Group, QleanAir Scandinavia och Visual Art. Bakom Priveq Investment står i huvudsak ett antal långsiktiga, institutionella pensionsförvaltare i Norden och Europa. Exempel på investerare är Skandia Liv, Fjärde AP-fonden, Kommunal Landspensjonskasse (KLP) samt Europeiska Investeringsfonden (EIF). För ytterligare information, se www.priveq.se.

Läs vidare »

Om Priveq Investment

Priveq Investment har under 35 år investerat i lönsamma tillväxtbolag. Affärsidén är att skapa värde genom långsiktiga investeringar och ett aktivt ägarskap i onoterade tillväxtföretag.

I många fall är dessa entreprenörsledda eller familjeägda företag som söker en partner för fortsatt tillväxt. Det kan också vara ett företag som tillhör en större koncern, men som vid någon tidpunkt ska bli fristående.

Adress

  • Priveq Investment
  • Humlegårdsgatan 20
  • 114 46 Stockholm

Prenumerera via RSS