Rädda Barnen kommenterar Migrationsverkets avvaktande: viktig ta ansvar för ungas mående och utsatthet under väntan

Nyheter   •   Jul 18, 2018 15:55 CEST

Migrationsverket har beslutat att avvakta med att fatta beslut i vissa ärenden där ungdomar sökt uppehållstillstånd i Sverige för gymnasiestudier utifrån den nya gymnasielagen. Beslutet kom efter att migrationsdomstolarna i Malmö och Stockholm valt att inte tillämpa lagstiftningen. Nu väntar verket på vägledning från Migrationsöverdomstolen (läs mer här).

Rättssäkerheten viktig

Rädda Barnen understryker hur viktigt det är att varje ungdoms ansökan om uppehållstillstånd prövas på ett rättssäkert och förutsebart sätt där ett ja eller nej till att få stanna i Sverige inte avgörs av vilken instans som hanterar ens ärende. Att Migrationsverket nu väljer att avvakta med att fatta beslut i dessa ärenden är därför bra.

Utsatt situation

För de unga som kan omfattas av den nya gymnasielagen och alltså kan få rätt enligt lagen att stanna i Sverige för att läsa på gymnasiet uppstod efter migrationsdomstolarnas domar stor förvirring och oklarhet kring vad som faktiskt gäller. Rädda Barnen har kontakt med många ungdomar som just nu befinner sig i en oviss och utsatt situation. Osäkerheten kring vad som ska hända nu spär på den stress och oro som redan finns hos de här ungdomarna.

Ge information, stöd och trygghet!

Det är mycket viktigt att Migrationsverket ger tydlig information till alla de unga som omfattas av lagen. Även staten och kommunerna behöver förbereda sig för att kunna ge ungdomarna ett så gott stöd som möjligt och skapa så stor trygghet och tillit det går i den situation som uppstår. Ola Mattsson, Rädda Barnens Sverigechef kommenterar:

– Det är mycket viktigt att staten och kommunerna tar höjd för de konsekvenser som uppstår till följd av en utdragen ansökningsprocess, bland annat att det inte ska innebära en uppskjuten skolstart. Redan utsatta unga ska inte drabbas ytterligare på grund av oklarheter kring om och hur lagen ska tillämpas.

​Migrationsverket har beslutat att avvakta med att fatta beslut i vissa ärenden där ungdomar sökt uppehållstillstånd i Sverige för gymnasiestudier utifrån den nya gymnasielagen. Rädda Barnen understryker hur viktigt det är att varje ungdoms ansökan prövas på ett rättssäkert och förutsebart sätt. Att Migrationsverket nu väljer att avvakta med att fatta beslut i dessa ärenden är därför bra.

Läs vidare »

Orostelefonen fortsatt öppen trots regeringens indragna finansiering

Nyheter   •   Jul 11, 2018 14:05 CEST

Rädda Barnens verksamhet ”Orostelefonen”, en stödlinje för personer som känner oro över att en anhörig radikaliseras, är fortsatt öppen. Regeringen beslutade under våren att avsluta uppdraget till Rädda Barnen, men då behoven ännu är stora väljer Rädda Barnen att fortsätta driva verksamheten med egna medel.

”Vi har sett ett stort behov hos de som ringer in, och vi bedömer att fler anhöriga, syskon och barn till personer som radikaliseras behöver samhällets stöd”, säger Ola Mattsson, Sverigechef på Rädda Barnen.

Om annan finansiering inte kan säkras innan årsskiftet är verksamheten dock nedläggningshotad. En del av verksamheten, att stödja professionella i kommuner eller andra verksamheter, har tagits över av Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) genom regeringens inrättande av Center mot Våldsbejakande Extremism.

Anhörigstödet ingår dock inte i BRÅs uppdrag och utan Rädda Barnens verksamhet genom Orostelefonen saknas en stödfunktion för anhöriga, vid sidan av kommunernas eventuella egna insatser. Rädda Barnen har för avsikt att föra en fortsatt dialog med regeringen om hur formerna för finansiering bör se ut i framtiden.

Mer information samt årsrapport från verksamheten finns här.

​Rädda Barnens verksamhet ”Orostelefonen”, en stödlinje för personer som känner oro över att en anhörig radikaliseras, är fortsatt öppen. Regeringen beslutade under våren att avsluta uppdraget till Rädda Barnen, men då behoven ännu är stora väljer Rädda Barnen att fortsätta driva verksamheten med egna medel.

Läs vidare »

Rädda Barnen i Almedalen 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 13:28 CEST

Under Almedalen är våra teman bl.a. psykisk ohälsa samt företagande och social hållbarhet. Flera av seminarierna har både ett internationellt och ett svenskt fokus. Vi kommer att samtala om konsekvenserna av EU:s nya asyllagstiftning, samt vilket ansvar Sverige har för återvändande barn till Afghanistan.

Grattis alla barn! Barnkonventionen är äntligen svensk lag!

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 16:31 CEST

Rädda Barnen kommenterar riksdagens beslut att göra barnkonventionen till svensk lag.

Rädda Barnen välkomnar beslut om ensamkommmande

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2018 12:07 CEST

Rädda Barnen kommenterar riksdagsbeslut om ny möjlighet till uppehållstillstånd för en stor grupp ensamkommande

Rädda Barnen: Här är det bäst och sämst att vara barn

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2018 11:48 CEST

Rädda Barn rankar världens länder och beskriver de allvarligaste hoten mot barns uppväxtvillkor.

Rädda Barnen kommenterar ny rapport: Genom demokrati och utökat utrymme för civilsamhället kan barns rätt till inflytande garanteras

Nyheter   •   Maj 22, 2018 13:14 CEST

Rädda Barnen har deltagit i Concord Sveriges arbete med att ta fram rapporten "Tag plats- Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering" som släpps idag

Elisabeth Dahlin slutar som generalsekreterare

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2018 13:37 CEST

Elisabeth Dahlin slutar som Rädda Barnens generalsekreterare.

Rädda Barnen: Barn får inte bli måltavlor för militärt våld

Nyheter   •   Maj 16, 2018 17:32 CEST

Enligt FN:s senaste siffror har tolv barn dödats i samband med protesterna i Gaza. Enligt Rädda Barnens egna uppskattningar har hundratals barn skadats efter att ha träffats av skarp ammunition.

- Att skada eller döda barn är aldrig försvarbart. Barn får aldrig bli måltavlor för militärt våld. Vi ser med stor oro den senaste tidens händelser och på den humanitära situationen i Gaza, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Rädda Barnen finns på plats och hjälper barn som drabbas. Vi är en av de största icke statliga organisationerna i Gaza och arbetar både med humanitärt stöd till skadade barn och långsiktigt utvecklingsarbete för barns rättigheter. Just nu genomför vi bland annat utbildningsprogram, insatser för barns rätt till trygghet och skydd, för att hjälpa unga att långsiktigt kunna försörja sig själva samt med vatten- och sanitetsfrågor. Rädda Barnen har de senaste dagarna varit i kontakt med mer än ett 100-tal av de barn som skadats av skarp ammunition och gett dem olika former av psykosocialt stöd. Vi kan konstatera att barn har skottskador i ben, armar och bröst men också i huvud och hals.

- Rädda Barnen stödjer FN:s generalsekreterares och den svenska regeringens krav på en oberoende utredning av våldet i samband med protesterna i Gaza. Nu är det viktigare en någonsin att FN:s säkerhetsråd enas om en sådan utredning, säger Elisabeth Dahlin.

Den humanitära situationen i Gaza är oerhört kritisk och barnen är mycket hårt drabbade. Som en konsekvens av den tio år långa blockaden begränsas bland annat rätt till hälsa och utbildning. Mer än 90 procent av vattnet i Gaza går inte att dricka, ofta inte ens att koka och laga mat med. Vattenburna sjukdomar som diarré hos barn sprids allt mer. Redan innan protesterna började var sjukhusen fyllda till sin kapacitet och det rådde stor brist på mediciner.

Rädda Barnen kommenterar den senaste tidens händelser i Gaza.

Läs vidare »

Rädda Barnen: svår situation för bostadslösa barnfamiljer - dags för handling

Nyheter   •   Maj 08, 2018 17:20 CEST

Idag presenteras utredningen ”Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar” av regeringens utredare Hanna Wiik. Bland annat konstateras att det krävs gemensam handling av både staten och landets kommuner för att hjälpa grupper som har svårt att hävda sig på bostadsmarknaden, inte minst barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet. Utredningen efterfrågar en tydlig ansvarsfördelning.

Rädda Barnen välkomnar utredningens slutsatser. Vi har länge uppmärksammat att situationen för barnfamiljer som står långt ifrån eller är nya på bostadsmarknaden är oerhört ansträngd. Tydligheten i ansvar är något som Rädda Barnen länge efterfrågat. Vi ser det som en förutsättning för att kommunerna ska kunna garantera även barn som lever i ekonomisk utsatthet, rätt till en skälig boendesituation.

Socialtjänsten ägnar i dag stora resurser åt att lösa bostadsproblem på individnivå istället för på en samhällelig nivå. Med utredningens förslag på tydliga samverkansformer och statlig medfinansiering ser vi en riktning och en viljeyttring från regeringens sida som vi välkomnar. Men vi har en lång väg att gå innan de Sverige går från dagens 15000 barn (enligt Socialstyrelsen uppskattning) i osäkra boendeförhållanden ner till 0.

Idag ser Rädda Barnen att kommuner i olika delar av landet har en väldigt olika lägstanivå gällande en skälig boendestandard för barn. Rädda Barnen har i sin rapport ”En plats att kalla hemma” mött barn som bor i åratal i tillfälliga boenden såsom på hotell och vandrarhem, där det finns mycket små möjligheter till goda uppväxtvillkor. Att bo extremt trångt, att flytta ofta och att trängas ihop med människor med långvariga psykosociala problem, påverkar barns rätt till hälsa, fritid och utbildning mycket negativt.

Utredningen pekar på att det i många kommuner saknas en uppfattning om i vilken utsträckning barnfamiljer bor på ett ändamålsenligt sätt. Förslaget om regelbundna regionala analyser av detta, är ett positivt steg mot att ge kommunerna bättre kunskapsunderlag.

Rädda Barnen kommenterar utredningen "Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar".

Läs vidare »

Bilder & Videor 6 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presschef
  • cavyxdrlxv.lagerqefzqvist@rbzbnmpm.se
  • 073-355 34 33
Ny presschef sedan december 2017.

  • Presskontakt
  • Pressekreterare
  • anne.thorngrendg@rb.mfusse
  • 072-357 67 56

Om Rädda Barnen

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.