Grattis alla barn! Barnkonventionen är äntligen svensk lag!

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 16:31 CEST

Rädda Barnen kommenterar riksdagens beslut att göra barnkonventionen till svensk lag.

Rädda Barnen välkomnar beslut om ensamkommmande

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2018 12:07 CEST

Rädda Barnen kommenterar riksdagsbeslut om ny möjlighet till uppehållstillstånd för en stor grupp ensamkommande

Rädda Barnen: Här är det bäst och sämst att vara barn

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2018 11:48 CEST

Rädda Barn rankar världens länder och beskriver de allvarligaste hoten mot barns uppväxtvillkor.

Rädda Barnen kommenterar ny rapport: Genom demokrati och utökat utrymme för civilsamhället kan barns rätt till inflytande garanteras

Nyheter   •   Maj 22, 2018 13:14 CEST

Rädda Barnen har deltagit i Concord Sveriges arbete med att ta fram rapporten "Tag plats- Civilsamhällets demokratiska utrymme och rätten till organisering" som släpps idag

Elisabeth Dahlin slutar som generalsekreterare

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2018 13:37 CEST

Elisabeth Dahlin slutar som Rädda Barnens generalsekreterare.

Rädda Barnen: Barn får inte bli måltavlor för militärt våld

Nyheter   •   Maj 16, 2018 17:32 CEST

Enligt FN:s senaste siffror har tolv barn dödats i samband med protesterna i Gaza. Enligt Rädda Barnens egna uppskattningar har hundratals barn skadats efter att ha träffats av skarp ammunition.

- Att skada eller döda barn är aldrig försvarbart. Barn får aldrig bli måltavlor för militärt våld. Vi ser med stor oro den senaste tidens händelser och på den humanitära situationen i Gaza, säger Elisabeth Dahlin, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Rädda Barnen finns på plats och hjälper barn som drabbas. Vi är en av de största icke statliga organisationerna i Gaza och arbetar både med humanitärt stöd till skadade barn och långsiktigt utvecklingsarbete för barns rättigheter. Just nu genomför vi bland annat utbildningsprogram, insatser för barns rätt till trygghet och skydd, för att hjälpa unga att långsiktigt kunna försörja sig själva samt med vatten- och sanitetsfrågor. Rädda Barnen har de senaste dagarna varit i kontakt med mer än ett 100-tal av de barn som skadats av skarp ammunition och gett dem olika former av psykosocialt stöd. Vi kan konstatera att barn har skottskador i ben, armar och bröst men också i huvud och hals.

- Rädda Barnen stödjer FN:s generalsekreterares och den svenska regeringens krav på en oberoende utredning av våldet i samband med protesterna i Gaza. Nu är det viktigare en någonsin att FN:s säkerhetsråd enas om en sådan utredning, säger Elisabeth Dahlin.

Den humanitära situationen i Gaza är oerhört kritisk och barnen är mycket hårt drabbade. Som en konsekvens av den tio år långa blockaden begränsas bland annat rätt till hälsa och utbildning. Mer än 90 procent av vattnet i Gaza går inte att dricka, ofta inte ens att koka och laga mat med. Vattenburna sjukdomar som diarré hos barn sprids allt mer. Redan innan protesterna började var sjukhusen fyllda till sin kapacitet och det rådde stor brist på mediciner.

Rädda Barnen kommenterar den senaste tidens händelser i Gaza.

Läs vidare »

Rädda Barnen: svår situation för bostadslösa barnfamiljer - dags för handling

Nyheter   •   Maj 08, 2018 17:20 CEST

Idag presenteras utredningen ”Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar” av regeringens utredare Hanna Wiik. Bland annat konstateras att det krävs gemensam handling av både staten och landets kommuner för att hjälpa grupper som har svårt att hävda sig på bostadsmarknaden, inte minst barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet. Utredningen efterfrågar en tydlig ansvarsfördelning.

Rädda Barnen välkomnar utredningens slutsatser. Vi har länge uppmärksammat att situationen för barnfamiljer som står långt ifrån eller är nya på bostadsmarknaden är oerhört ansträngd. Tydligheten i ansvar är något som Rädda Barnen länge efterfrågat. Vi ser det som en förutsättning för att kommunerna ska kunna garantera även barn som lever i ekonomisk utsatthet, rätt till en skälig boendesituation.

Socialtjänsten ägnar i dag stora resurser åt att lösa bostadsproblem på individnivå istället för på en samhällelig nivå. Med utredningens förslag på tydliga samverkansformer och statlig medfinansiering ser vi en riktning och en viljeyttring från regeringens sida som vi välkomnar. Men vi har en lång väg att gå innan de Sverige går från dagens 15000 barn (enligt Socialstyrelsen uppskattning) i osäkra boendeförhållanden ner till 0.

Idag ser Rädda Barnen att kommuner i olika delar av landet har en väldigt olika lägstanivå gällande en skälig boendestandard för barn. Rädda Barnen har i sin rapport ”En plats att kalla hemma” mött barn som bor i åratal i tillfälliga boenden såsom på hotell och vandrarhem, där det finns mycket små möjligheter till goda uppväxtvillkor. Att bo extremt trångt, att flytta ofta och att trängas ihop med människor med långvariga psykosociala problem, påverkar barns rätt till hälsa, fritid och utbildning mycket negativt.

Utredningen pekar på att det i många kommuner saknas en uppfattning om i vilken utsträckning barnfamiljer bor på ett ändamålsenligt sätt. Förslaget om regelbundna regionala analyser av detta, är ett positivt steg mot att ge kommunerna bättre kunskapsunderlag.

Rädda Barnen kommenterar utredningen "Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar".

Läs vidare »

Rädda Barnen skickar pekbok till statsministern

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2018 06:50 CEST

Rädda Barnen lanserar pekbok med adress svenska politiker och makthavare. Syftet är att visa hur vardagen ser ut för barn som lever i anslutning till konfliktzoner.

Inhumant att inte låta ungdomarna stanna

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 13:50 CEST

Svenska Kyrkan och Rädda Barnen i gemensamt uttalande om nytt lagförslag för att göra det möjligt för ensamkommande att stanna i Sverige.

Rädda Barnen kommenterar: ogrundat resonemang om Barnkonventionen

Nyheter   •   Apr 12, 2018 20:46 CEST

Moderaternas gruppledare, Tobias Billström har i dagarna gått ut och meddelat att Moderaterna inte ställer sig bakom förslaget om att göra Barnkonventionen till lag. Bland de uppgivna skälen nämns bland annat att en inkorporering skulle innebära att islamsk rätt introduceras i den svenska lagstiftningen genom begreppet kafalah, som nämns i artikel 20. Rädda Barnen anser att Moderaterna för ett ogrundat resonemang i frågan. Skälen till detta är följande:

 • Det är svensk och inte islamsk rätt som tillämpas i Sverige. En inkorporering av barnkonventionen i svensk lagstiftning medför inte någon förändring i denna fråga.
 • Till bemötande av Moderaternas påstående om att en inkorporering kommer att medföra att svenska domstolar blir tvungna att tolka islamsk rätt, måste följande anföras. Tolkningen av konventionen måste ske utifrån svensk kontext och svenska förhållanden. Därtill är konventionens artiklar utformade på ett sätt som medför att staten själv kan gå in och göra lämplighetsbedömningar kring vilka åtgärder som faktiskt behöver vidtas.
 • Vidare vill Rädda Barnen särskilt lyfta den aspekten att konventionen ska ses som odelbar där artiklarna är beroende av varandra. Tanken är därför inte att artikel 20 i konventionen ska läsas och tolkas separat. Samtliga artiklar ska läsas tillsammans med de fyra grundläggande principerna i artikel 2, 3 och 6 och 12. I praktiken medför detta att beslut i enlighet med artikel 20 ändå måste beakta rätten till barnets bästa, artikel 3 och icke-diskriminering, artikel 2.
 • Vidare är det även av vikt att lyfta den aspekten att det vid en normkonflikt mellan två lagar inte sällan leder till utfallet att speciallag har företräde framför allmänt hållen lag. Socialtjänstlagens bestämmelser om vad som gäller vid barns rätt till vård utanför det egna hemmet, kommer därför i många fall äga företräde framför Barnkonventionens mer allmänt hållna artiklar.

  Med anledning av ovanstående är Rädda Barnen högst övertygade om att en inkorporering av Barnkonventionen tillsammans med en fortsatt transformering och kunskapslyft är rätt väg att gå för att göra verklig förändring för barns rättigheter.

Rädda Barnens kommentar till Moderaternas ställningstagande kring Barnkonventionen som lag.

Läs vidare »

Bilder & Videor 6 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef
 • ujcarlfhgi.lagqderwznpczqvist@rb.se
 • 073-355 34 33
Ny presschef sedan december 2017.

 • Presskontakt
 • Pressekreterare
 • anne.thorngren@rb.se
 • 072-357 67 56

Om Rädda Barnen

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter - i Sverige och i världen.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder.

Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld

-som respekterar och värdesätter varje barn.
-som lyssnar till – och lär av – barn
-som ger varje barn framtidstro och möjligheter.