Skip to main content

Framstående forskning inom utemiljö

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2016 10:16 CET

Ramböll står tillsammans med samarbetspartners bakom flera forskningsprojekt inom utemiljö och hållbar landskapsarkitektur. I senaste utgåvan av publikationen Movium Fakta presenteras en ny metod för val av material vid anläggning av utemiljöer.

Hur man skapar attraktiva städer på ett hållbart sätt har länge varit en viktig del av Rambölls arbete och har tagit sig uttryck i bland annat arbetssättet Liveable Cities som syftar till att utveckla hållbara städer och stadsmiljöer samt olika forskningsinitiativ. Tillsammans med bland andra Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Lunds universitet, Vinnova och Tankesmedjan Movium är Ramböll delaktig i forskning kring hållbara gröna miljöer. 

− Som samhällsrådgivare vill vi informera om vikten av att minimera negativa konsekvenser och främja en hållbar utveckling av vårt samhälle. Vi strävar mot att ligga i framkant för kunskap om hur material, tekniker och metoder inverkar på klimat och miljö och vi arbetar aktivt med att ta fram nya verktyg och utveckla befintliga. Den forskning vi är med och tar fram är en viktig del i detta, säger Job van Eldijk, planarkitekt på Ramböll.

Hållbara materialval och miljöpåverkan
Rambölls Karin Qwarnström, landskapsingenjör och Certifierad Besiktningsman Utemiljö BEUM, har inom ramen för Movium Partnerskap samverkat med forskare och lärare på SLU Alnarp för att samla kunskap kring den miljöpåverkan som val av material och arbetsmetoder vid ny- och ombyggnad av våra utemiljöer kan generera. Projektresultatet är en matris som kan användas som planeringsverktyg för hela byggprocessen.

– Matrisen kommer bli en del i utbildningen av nya landskapsingenjörer och -arkitekter vilket är väldigt roligt. Tabellerna vi tagit fram visar viktiga aspekter för hållbarhet i ett specifikt projekt och kan användas för att jämföra olika tänkbara material och i viss mån arbetsmetoder mot varandra, berättar Karin Qwarnström.

Resultatet publicerades i Movium Fakta nummer 6 2015 i december. Projektet har pågått under drygt två år och Ramböll har tillsammans med Movium varit huvudfinansiär för projektet. I arbets- och referensgruppen har flera medfinansierande aktörer från näringsliv och kommuner deltagit.

Ta del av Moviums faktablad här.

Urbana nyanser av grönt
Som ett resultat av samarbete mellan SLU, Lunds universitet, Malmö stad och Ramböll publicerades rapporten Urbana nyanser av grönt - om grönskans roll i en förtätad klimatsmart stad under hösten av Movium. Rapporten lyfter hur förtätningen kan ge upphov till klimatsituationer som värmeöar, vindeffekter och översvämningar. Författarna vill visa på att grönska i nya former kan bidra till att utveckla stadsmiljön och hur grönskans fördelar kan minska de negativa effekterna av en bebyggelseförtätning.

Från Ramböll har Viveka Lidström, uppdragsledare inom VA-teknik, tillsammans med kollegor bidragit med kunskaper om vatten, föroreningar och buller, landskapsarkitekt Camilla Wenke har suttit med i referensgruppen och Carola Wingren, professor på SLU och tidigare anställd på Ramböll, har haft en nyckelroll i projektet som du kan läsa mer om här. 

Attraktiva och hållbara stadsmiljöer
Utöver det är flera anställda inom Ramböll engagerade i Vinnova-projektet Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor som syftar till att skapa städer som står bättre rustade inför den ökande urbaniseringen och ett mer nederbördsrikt klimat. 

I projektet fokuserar man bland annat på att skapa metoder som främjar långsiktigt hållbara attraktiva stadsmiljöer där exempelvis gatuträden har goda förutsättningar, översvämningsproblemen minskar och de hårdgjorda ytorna, trots ökad permeabilitet, har bibehållen funktionsduglighet.

Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor är en del av Vinnovas samlade projekt Grå Gröna Systemlösningar för Hållbara Städer som koordineras av CBI Betonginstitutet. Projektet pågår till 2017. Läs mer här. 

För mer information, kontakta
Karin Qwarnström, Landskapsingenjör och Certifierad Besiktningsman Utemiljö BEUM
010-615 33 62, karin.qwarnstrom@ramboll.se

Job van Eldijk, Planarkitekt och Teknikområdesansvarige Samhällsplanering och Landskap
010-615 33 17, job.van.eldijk@ramboll.se

Om Ramböll
Ramböll är en ledande samhällsrådgivare med över 13 000 experter i Norden, Nordamerika, Storbritannien, Kontinentaleuropa, Mellanöstern och Indien och har en betydande representation i Asien, Australien, Sydamerika och Afrika söder om Sahara. Vi brinner för inspirerande och nytänkande lösningar som kommer kunder, slutanvändare och samhälle till nytta.

www.ramboll.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy