Skip to main content

Redeye finansiell rådgivare till Immunicums kapitalanskaffning om upp till 131 MSEK

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2016 09:50 CEST

Redeye agerar finansiell rådgivare till göteborgsbaserade Immunicum AB (publ) ("Immunicum") i samband med bolagets pågående företrädesemission om cirka 111 MSEK, samt en övertilldelningsoption om cirka 20 MSEK. Teckningsperioden i företrädesemissionen pågår mellan den 30 maj och 14 juni 2016 och teckningskursen är 22,00 kronor per aktie.

Företrädesemissionen och tilldelningsoptionen omfattar totalt 5 040 000 aktier och är säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga aktieägare och ett antal välrenommerade investerare. Därutöver har Swedbank Robur Medica och Swedbank Robur Folksam LO Västfonden, vilka tillsammans innehar 6,24 procent av aktierna, uttalat sitt stöd för nyemissionen och sin avsikt att teckna sina pro rata-andelar av nyemissionen.

Styrelsen har dessutom ett bemyndigande för ett riktat erbjudande om upp till 5 040 000 aktier till institutionella investerare i Sverige och utomlands i syfte att stärka ägarbasen i Immunicum.

Kapitalanskaffningen avser främst fortsättningen och utökningen av den pågående fas II-studien, MERECA, vid behandling av njurcancer samt genomförandet av två planerade fas I/II­-studier vid behandling av melanom.

I samband med detta har Immunicum även ansökt om notering på NASDAQ Stockholms huvudlista.

Redeye AB, som agerar finansiell rådgivare till Immunicum i kapitalanskaffningen, har ingått så kallade lock-up avtal med nyckelpersoner inom ledning och styrelse som löper mellan 6 och 12 månader.

För mer information och teckning, se http://beta.redeye.se/transaction/immunicum

Redeye är specialister på Life Science och Technology. Vi har en ledande marknadsposition inom aktieanalys, Corporate Finance och Corporate Broking. Våra klienter är snabbväxande framtidsföretag på den nordiska marknaden. Vår research utgår från en värdebaserad investeringsfilosofi och en unik ratingmodell. Redeye grundades 1999, är ett auktoriserat värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn.

Redeye is the next generation equity research and investment banking company, specialized in Life Science and Technology. We are the leading providers of Corporate Broking and Corporate Finance in these sectors. Our clients are innovative growth companies in the Nordics and we use a unique Rating model built on a value based investment philosophy. Redeye was founded 1999 in Stockholm and is regulated by the Swedish Financial Authority (Finansinspektionen).