Skip to main content

Redeye bistår Annexin Pharmaceuticals i fullt garanterad företrädesemission om ca 52 MSEK

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2018 12:21 CET

Styrelsen i Annexin Pharmaceuticals AB (publ) (”Annexin”) föreslår en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner om ca 52 MSEK med företräde för befintliga ägare (”Företrädesemissionen”). Redeye agerar finansiell rådgivare till Annexin i samband med Företrädesemissionen.

Annexin meddelade även att man slutfört den strategiska översyn som meddelandes i december 2017 och nu valt att prioritera retinal venocklusion (RVO) som indikation för vilken man i egen regi kommer att utveckla läkemedelskandidaten ANXV.

”Vi har precis informerat marknaden att vi har tagit ett viktigt strategiskt beslut att prioritera retinal venocklusion (RVO) som indikation för vilken vi i egen regi kommer utveckla vår läkemedelskandidat ANXV. Vi avser nu att inleda en klinisk fas I-studie på friska frivilliga under tredje kvartalet 2018 och planerar för en efterföljande fas II-studie vid behandling av RVO. Emissionslikviden beräknas vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna räcka till och med 2019 och kommer framför allt att användas för att slutföra fas I-studien, men även till förberedelse och start av fas II-studien.”, säger Jamal El-Mosleh, vd Annexin Pharmaceuticals AB.

Genom Företrädesemissionen tillförs Annexin initialt cirka 52 MSEK och ytterligare cirka 26 MSEK vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna, före avdrag för emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtagande från huvudägare och nya investerare motsvarande 100 % av den initiala emissionslikviden. Bolagets vd Jamal El-Mosleh har åtagit sig att teckna aktier i emissionen genom övertagande av uniträtter samt ingått ett garantiåtagande.

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är patentansökt. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser. Se vidare: www.annexinpharma.com

Redeye är specialister på Life Science och Technology. Vi har en ledande marknadsposition inom aktieanalys, Corporate Finance och Corporate Broking. Våra klienter är snabbväxande framtidsföretag på den nordiska marknaden. Vår research utgår från en värdebaserad investeringsfilosofi och en unik ratingmodell. Redeye grundades 1999, är ett auktoriserat värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn.

Redeye is the next generation equity research and investment banking company, specialized in Life Science and Technology. We are the leading providers of Corporate Broking and Corporate Finance in these sectors. Our clients are innovative growth companies in the Nordics and we use a unique Rating model built on a value based investment philosophy. Redeye was founded 1999 in Stockholm and is regulated by the Swedish Financial Authority (Finansinspektionen).

LinkedInTwitterFacebook