Skip to main content

Spago Nanomedical valde Redeye som finansiell rådgivare

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2016 09:29 CEST

Spago Nanomedical AB har valt Redeye som finansiell rådgivare för en nyemission om 15 miljoner kronor riktad till fem nya och fyra befintliga investerare.

Spago Nanomedical i Lund är noterat på AktieTorget och utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad för radionuklidterapi mot cancer.

Teckningskursen om 15 kronor per aktie motsvarar en överkurs om ca 3,1 procent mot två veckors volymviktad genomsnittskurs före styrelsens beslut, och en rabatt om ca 6,2 procent mot stängningskursen den 27 april 2016. Styrelsen bedömer att kursen är marknadsmässig och villkoren för emissionen fördelaktiga ur ett aktieägarperspektiv.

Emissionen riktades till nio investerare, där fem är helt nya och fyra sedan tidigare hade mindre aktieposter, som alla har ett bedömt långsiktigt intresse i bolaget. De största posterna tecknas av LMK Forward AB, Mikael Lönn, Chistoffer Lönn, Magnus Claesson, samt Claes Dahlbäck.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att dra fördel av det intresse för bolaget som finns hos dessa kvalificerade investerare samt att genomföra kapitalanskaffningen på ett effektivt sätt. Styrelsen bedömer att den riktade emissionen kommer att underlätta för bolaget att öka takten i utvecklingen av projekten SpagoPix och Tumorad, och därigenom vara värdeskapande för samtliga aktieägare i Spago Nanomedical.

Genom nyemissionen tillförs Spago Nanomedical ca 15 Mkr före emissionskostnader. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om ca 12,0 procent och att antalet aktier ökar till 8 602 082.

Redeye AB har agerat finansiell rådgivare i transaktionen.

För mer information om Spago Nanomedical, se http://spagonanomedical.se/

Redeye aktieanalys och investment banking är specialister på Life Science och Technology. Våra klienter är snabbväxande framtidsföretag på den nordiska marknaden, vi arbetar utifrån en värdebaserad investeringsfilosofi och med en unik ratingmodell. Redeye grundades 1999, är ett auktoriserat värdepappersbolag och står under Finansinspektionens tillsyn.

Redeye is the next generation equity research and investment banking company, specialized in Life Science and Technology. Our clients are innovative growth companies in the Nordics and we use a unique Rating model built on an value based investment philosophy. Redeye was founded 1999 in Stockholm, is an authorized securities trader and is regulated by the Swedish Financial Authority (Finansinspektionen).