Skip to main content

Beslut i Region Örebro läns kultur- och fritidsnämnd den 14 mars

Nyhet   •   Mar 14, 2019 13:07 CET

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan med budget 2019

Den 17 december 2018 fattade regionfullmäktige beslut om en verksamhetsplan med budget för 2019. Med utgångspunkt i den antog i dag, den 14 mars, kultur- och fritidsnämnden sin egen verksamhetsplan med budget för året. Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan innehåller övergripande mål, inriktningsmål med indikatorer samt uppdrag.

Remissversion av ny regional kulturplan 2020-2023

Den regionala kulturplanen styr bland annat Region Örebro läns arbete med kulturfrågor, och den ligger till grund för Region Örebro läns ansökan om statliga medel inom kultursamverkansmodellen. Nu ska den gällande kulturplanen snart uppdateras, och under februari 2018 till mars 2019 har det pågått ett revideringsarbete. En remissversion av den nya planen, som ska gälla åren 2020-2023, godkändes i dag av kultur- och fritidsnämnden. Den beräknade remissperioden är mellan den 18 mars och den 17 maj 2019.

Finansiell fördelning inom Samverkansmodellen

Finansieringen enligt samverkansmodellen bygger på en samverkan mellan statlig och regional nivå. Den kultur som finansieras inom samverkansmodellen är av professionell art och rymmer scenkonst, kulturarv, bild och form, slöjd, filmkulturell verksamhet, litteratur och läsfrämjande samt regional biblioteksverksamhet. Exempel på verksamheter är Örebro länsteater, Länsmusiken Örebro, Örebro läns museum och ArkivCentrum. I år är den totala summan som delas ut, efter att både Region Örebro län och staten gjort en uppräkning med 1 procent för 2019, drygt 100 miljoner kronor. Det fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om i dag.

Utvecklingsmedel Artikel 3 – Martin Mutter Produktion ekonomisk förening

Teater Martin Mutter har ansökt om 81 000 kronor för att under 2019 kunna fortsätta projektet Artikel 3. Artikel 3 är en föreställning som har spelats för många skolklasser i länet, och vars syfte är att få elever att reflektera och diskutera attityder kring normer och könsidentiteter. Föreställningen ska också ge HBTQ-personer vetskap om att det finns stöd att få, och att de inte är ensamma. De pengar som Teater Martin Mutter ansökt om, och som kultur- och fritidsnämnden i dag fattade beslut om att bevilja, ska primärt användas för att anställa en sakkunnig dramapedagog.

Utvecklingsmedel för Designkurs dåtid-nutid-framtid – Svensk Form Örebro län

I samband med att Svensk Form nästa år fyller 175 år vill föreningen manifestera designens betydelse i ett historiskt perspektiv genom att erbjuda en kortare högkvalitativ utbildning i designhistoria. Föreningen vill lyfta de platser och infallsvinklar ur ett designhistoriskt perspektiv som finns i Örebro län. Då föreningens medlemmar upplever en risk att mycket kunskap håller på att gå förlorad vill de engagera lärare med bred erfarenhet från området. År 2019 kommer primärt att innehålla förberedelse- och förankringsarbete för att få till utbildningen under 2020. Kultur- och fritidsnämnden beslutade i dag att stödja projektet med 75 000 kronor.

Ta del av fullständiga handlingar och protokoll, när dessa är justerade, på Region Örebro läns externa webbplats.