Skip to main content

Bussresorna måste bli snabbare

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2016 09:31 CET

Kortare restider med busstrafiken är den allra viktigaste faktorn för att fler ska välja kollektivtrafiken istället för bilen. Det framkommer i den utvärdering av stadsbusstrafiken i Örebro, som Region Örebro län gjort.

Under 2014 gjordes en större omläggning av stadsbusstrafiken i Örebro, för att få fler att resa kollektivt. Nu görs en utvärdering av effekterna efter omläggningen och på det sättet forma framtidens trafik.

Ökningen mindre än väntat
Utvärderingen visar att det sker många resor med busstrafiken från de större bostadsområdena in till centrum. Särskilt stort är resandet i stråken från centrum till Vivalla, Brickebacken/universitetet och Mellringe. I vart och ett av dessa stråk görs 7 000 resor dagligen. Busstrafiken har också en god yttäckning, där 99 procent av stadens invånare når en hållplats inom 400 meter från bostaden.

- Även om resandet ökar, så har ökningen inte varit så stor som vi hade förväntat oss, berättar Fredrik Eliasson som ansvarat för utvärderingen. Om fler ska uppleva kollektivtrafiken som ett attraktivt alternativ till bilen, måste vi få kortare restider, fortsätter Fredrik.

Kortare restider avgörande om fler ska ta bussen
Den främsta orsaken till den svaga resandeutvecklingen är långa restider. Bussarnas låga medelhastighet är främst orsakade av trafiksituationen i staden. Trängseln i trafiken är i stort sett koncentrerad till ett par timmar under morgonen och eftermiddagen. Dock sammanfaller detta tidsmässigt med efterfrågan på kollektivtrafik. Utvärderingen visar också att bussarna blir avsevärt mycket mer förhindrade av trängsel än bilarna. I de tunga stråken från Varberga, Universitet och Vivalla uppgår medelhastigheten för busstrafiken in mot centrum i rusningstrafik endast till 10-15 km/h.

-Bussarnas låga medelhastighet i rusningstrafik är mycket bekymmersam, eftersom också 40 procent av alla bussresor görs under denna tid, förklarar Fredrik Eliasson.

- Den här utvärderingen är ett viktigt underlag i vårt fortsatta arbete med att utveckla kollektivtrafiken i Örebro. Vi vill öka det kollektiva resandet och minska klimatpåverkan. För att kunna göra det behöver vi bra beslutsunderlag som detta. En attraktiv stad kräver attraktiva resmöjligheter, avslutar Mats Gunnarsson (Mp).

Kontakt
Mats Gunnarsson, ordförande i Nämnden för samhällsbyggnad, 072-742 74 55
Fredrik Eliasson, sektionssamordnare Infrastruktur och samhällsplanering., 019-602 72 24

Fakta

  • Region Örebro län är ansvarig för Stadsbussarna i Örebro.
  • Antalet resande med stadstrafiken ökar stadigt – det beror primärt på befolkningsökningen. Kollektivtrafikens marknadsandel i resandet är alltså stabilt.
  • Varje dag görs närmare 30 000 resor med stadsbusstrafiken i Örebro.
  • Två av de mest trafikerade sträckorna är Centrum-Universitetet-Brickebacken och Centrum-Vivalla-Lundby med sammantaget 7000 respektive 6500 resor varje dag i båda riktningarna.
  • 99 procent av Örebros invånare har mindre än 400meter till närmaste hållplats.

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.