Skip to main content

Fler operationer och läkarbesök under 2016

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2017 12:46 CET

Det gjordes 28 000 fler läkarbesök i Region Örebro län under 2016 än förra året, och antalet operationer ökade med tio procent. En större andel av patienterna fick också ett nybesök på sjukhus, eller en operation inom 60 dagar, än året innan. Det visar preliminära produktionssiffror från Region Örebro län. Samtidigt redovisas, som tidigare meddelats, ett ekonomiskt överskott på 261 miljoner kronor för år 2016.

Inom den specialiserade vården på sjukhus är det inom länsortopedin som produktionen ökat mest. 85 procent av patienterna som väntar på en operation får den nu utförd inom 60 dagar. 97 procent som väntar på ett nybesök får det inom 60 dagar.

Högre tillgänglighet på vårdcentralerna
Även inom primärvården ökade tillgängligheten och produktionen något 2016. 88 procent av patienterna som sökte en läkare på vårdcentralen fick träffa en läkare inom sju dagar. Det betyder att tillgängligheten på vårdcentralerna under hela året har varit något högre än året innan.

En följd av samlad hälso- och sjukvårdsorganisation
- Tillgängligheten förbättrades trots att det gjordes fler läkarbesök och fler operationer. Det är bland annat en följd av en samlad hälso- och sjukvårdsorganisation med ökad samverkan mellan sjukhusen, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Samtidigt har vi under året minskat antal hyrläkare på sjukhusen. Vi tog fram en handlingsplan för att minska vårt beroende av hyrläkare under förra året. Vårt arbete ansluter till den nationella planen. Det är bra att hela den svenska hälso- och sjukvården nu sluter upp bakom det här viktiga arbetet.

Oberoende av hyrläkare om två år
Om två år ska samtliga landsting och regioner vara oberoende av inhyrd personal. Det är den strategi som landsting och regioner, med stöd från Sveriges Kommuner och Landsting, nu arbetar efter. Ett nationellt åtgärdsprogram har tagits fram som innehåller ett 60-tal möjliga åtgärder. Utgångspunkterna är dels att tillgodose tillgänglighet och kontinuitet för patienterna, och dels arbetsmiljömässiga aspekter som ska öka förutsättningarna för att behålla egna medarbetare och attrahera nya.

Kompetensförsörjning och nya arbetssätt
I det nationella projektet pekar man bland annat ut kompetensförsörjning av egen personal och nya arbetssätt som viktiga åtgärder för att minska beroendet av inhyrd personal. Det handlar t.ex. om åtgärder som att förbättra handledning, se till att läkare och sjuksköterskor får en god kompetensutveckling och att skapa nya möjligheter till att göra karriär. Det handlar också om att utveckla nya arbetssätt med digitalisering och en annan fördelning av arbetsuppgifter mellan olika yrkeskategorier.

Utbildningsförmåner och framtidens vårdavdelning
- Inom flera av dessa områden har vi redan kommit långt, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson. Det gäller t.ex. utbildningsförmåner och karriärvägar för sjuksköterskor, men också arbetet med Framtidens vårdavdelning där arbetsuppgifter fördelas mellan yrkeskategorier på ett annat och mer ändamålsenligt sätt än i dag.

Som ett av ett fåtal landsting/regioner sänkte Region Örebro län under 2016 sina kostnader för inhyrd personal (1,6 miljoner kronor). Som en effekt av den kommande satsningen beräknas kostnaderna för inhyrd personal minska ytterligare.


Mer information:
Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande, tel. 070-515 7409
Rickard Simonsson, regiondirektör, tel. 070-668 7405

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.