Skip to main content

Handlingsplan för näringsliv och entreprenörskap ska stärka länets tillväxt

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2018 12:47 CEST

Ett företagsklimat med goda förutsättningar att starta och driva företag, ökad internationalisering och förstärkt etablerings- och investeringsarbete. Det är några av inslagen i den Handlingsplan för näringsliv och entreprenörskap, 2018-2022, som Region Örebro läns nämnd för regional tillväxt har tagit beslut om i dag. Näringsliv och offentlig verksamhet ska tillsammans öka länets attraktivitet för investeringar i företag, talanger och kapital.

- Det här är en viktig handlingsplan för länets tillväxt, säger Irén Lejegren (S), ordförande i nämnden för regional tillväxt. Den har tagits fram i bred samverkan mellan näringslivet och offentliga aktörer. Planen pekar på hur vi tillsammans kan utveckla länet för att skapa en hållbar och stark konkurrenskraft för länets företag. För att få kraft i genomförandet av handlingsplanen är samverkan mellan många aktörer på olika beslutsnivåer en förutsättning.

Stärka entreprenörskapet hos unga, kvinnor och utrikes födda
Handlingsplanen för näringsliv och entreprenörskap 2018-2022 har tre strategiska inriktningar med insatsområden. Den första inriktningen är att skapa ett företagsklimat där entreprenörer har goda förutsättningar att starta, driva och utveckla företag. Här ska man bland annat stärka entreprenörskapet hos unga, kvinnor och utrikes födda, tillsätta ett regionalt näringslivsråd, möjliggöra för digitala mötesplatser för entreprenörer.

Digitaliseringen i små företag
Den andra inriktningen är att öka internationaliseringsgraden och kunskapsinnehållet i näringslivet. Det betyder bland annat att man ska vidareutveckla regional exportsamverkan, stärka digitaliseringen i små och medelstora företag samt underlätta för småföretag att delta i innovationsupphandling.

Underlätta etableringar och investeringar
Den tredje inriktningen är att underlätta för fler etableringar, investeringar och finansieringsmöjligheter. Det betyder bland annat att man ska underlätta företagens kapitalförsörjning, förstärka och utveckla det strategiska investerings- och etableringsarbete samt att stärka den nationella och internationella kännedomen om länets styrkeområden.

Fakta:
Region Örebro län har regeringens uppdrag som regionalt utvecklingsansvarig. Det innebär bland annat att man ska underlätta och koordinera det regionala tillväxtarbetet genom att skapa förutsättningar för samverkan mellan aktörer. Örebro läns nyligen antagna regionala utvecklingsstrategi (RUS) är utgångspunkten för denna handlingsplan, som fokuserar på ett prioriterat område i RUS: näringsliv och entreprenörskap.

Kontakt:
Irén Lejegren, regionråd och ordförande i nämnden för regional tillväxt, tel. 070-663 19 75
Johan Södergren, utvecklingsledare Näringslivsutveckling, tel. 072-147 54 05

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.