Skip to main content

Ny studie visar att rimliga investeringar i järnväg ger stor klimateffekt

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2016 07:30 CEST

Region Örebro län har tillsammans med ett flertal andra järnvägsaktörer tagit fram en studie om godstransporter på järnväg. En av de viktigaste slutsatserna är att rimliga investeringar i järnväg kan ge stor klimateffekt. Men då krävs det bland annat att staten tar fram en nationell strategi för järnvägsunderhåll och en nationell plan för godstransporter – något som idag saknas.

Studien som genomförts av Sweco på uppdrag av bland andra Region Örebro län och Näringslivets Transportråd har kommit till slutsatsen att en investering på 122 miljarder kronor kan fördubbla järnvägens godskapacitet till år 2050. Under samma tidsperiod kommer godstransporterna enligt prognoser från EU kommissionen totalt att öka med 80 procent. Studien fastslår också att transporter på järnväg är mångdubbelt klimateffektivare än transporter på väg eller med sjöfart.

- När vi pratar om infrastrukturinvesteringar är 122 miljarder kronor en modest kostnad i förhållande till den effekt som vi får ut. Om vi ska hålla de nationella klimatmålen borde vägvalet här vara ganska enkelt, säger regionrådet Mats Gunnarsson (Mp) i en kommentar till studien.

Mats Gunnarsson (Mp) fortsätter:
- Investeringarna som föreslås för gods gynnar resenärerna också, både i Örebroregionen och i hela Sverige. På flera av det tyngst belastade sträckorna konkurrerar gods och persontransporter, det är inte rimligt.

Förslag på åtgärder - och kritik mot den nationella hanteringen
Studien lyfter också fram en lista på åtgärdsförslag för att målet med fördubblat antal godstransporter på järnväg ska gå att nå. En del av åtgärderna kräver rena investeringar men det framkommer även kritik mot hur investeringar i järnväg hanteras. Bland annat pekar studien på att det saknas en nationell underhållsstrategi och plan för näringslivets godstransporter.

- Om det inte finns en övergripande målbild om hur man vill att godstransporterna ska fungera är det också svårt att rationellt prioritera underhåll och utveckling av infrastruktur. Här behöver den nationella nivån ta ett initiativ, kommenterar Mats Gunnarson (Mp).

Kontakt:
Mats Gunnarsson (Mp), Regionråd och ordförande i Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad 
Telefon: 072-742 74 55 

Fabian Ilgner, transportstrateg Region Örebro län
Telefon: 019-602 63 02

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.