Skip to main content

Överskott i bokslutet men underskott för vården - Handlingsplan för balans i ekonomin

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2016 14:04 CET

Det preliminära bokslutet för Region Örebro län 2015 pekar på ett överskott på 153 miljoner kronor vilket är i linje med budgeten. Trots det relativt goda resultatet har året kännetecknats av en besvärlig ekonomisk utveckling med höga kostnadsökningar. Underskottet inom hälso- och sjukvården och Folktandvården beräknas till 278 miljoner kronor. En handlingsplan för en ekonomi i balans ska presenteras i april.

Region Örebro läns samlade överskott påverkas positivt av ett par större engångsintäkter. Utan dessa och de reserver som finns i budgeten hade resultatet varit väsentligt sämre än 153 miljoner kronor.

Överskott ger handlingskraft
- Det är förstås glädjande att vi är ett av en handfull landsting och regioner som har ett överskott i bokslutet. Det ger oss handlingsberedskap, men vi står inför stora utmaningar, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Det ekonomiska läget innebär ett behov av förändringar i vården.
- Kostnadsutvecklingen är för hög, och den situationen delar vi med hela landstingssektorn. För att inte hamna i ett läge där vi måste vidta drastiska åtgärder, som en del andra landsting nu tvingas göra, fortsätter vi vårt förändringsarbete under ordnade former.

Handlingsplan för balans i ekonomin
Regionstyrelsen har av fullmäktige fått ett uppdrag att ta fram en handlingsplan för en ekonomi i balans. Den kommer att presenteras i april. Övergripande utgångspunkter för handlingsplanen är:

  • Inga uppsägningar
  • Tre akutmottagningar
  • Två förlossningsavdelningar

God, patientsäker och jämlik vård
- Vi ska även i fortsättningen erbjuda en god, patientsäker och jämlik vård för länets alla invånare, säger Jihad Menhem (V), regionråd. Det är viktiga utgångspunkter i vårt förändringsarbete.
- För att kunna garantera en hållbar utveckling för Region Örebro län, såväl ekonomiskt, som socialt och ekologiskt måste vi ha ordning på vår ekonomi, säger Catrin Steen (MP), regionråd. Nu ska vi till handlingsplanen ta fram åtgärder som är långsiktigt hållbara.

Nödvändig utveckling måste säkras
- De kostnadsökningar som vi sett under förra året är ohållbara, säger Rickard Simonsson, regiondirektör. För att klara kommande investeringar och nödvändig utveckling måste åtgärder vidtas för att bryta kostnadsutvecklingen.

Förändringsarbetet fortsätter
Förändringsarbetet inom hälso- och sjukvården påbörjades förra året med en organisation för närsjukvård som knyter vårdcentralerna och sjukhusen närmare varandra. På sjukhusen har också länskliniker skapats för att säkra kompetens och god vård för alla länsbor.

Behov av förändringar
- Vi vet att vi kan få ut mer patientnytta av de pengar som vi lägger på hälso- och sjukvården, men då behöver vi göra en del förändringar, säger Jan Olsson, hälso- och sjukvårdsdirektör. I större utsträckning än tidigare ska vi se våra tre sjukhus och vårdcentraler som en samlad resurs för alla patienter i länet. Vi har ett litet län med korta avstånd och en väl utbyggd hälso- och sjukvård. Det ska vi ta tillvara på bättre än i dag. Arbetet med handlingsplanen inriktas nu mot att se över kostnadsutveckling samt att utveckla verksamheterna.


Kontakt:

Marie-Louise Forsberg Fransson, regionstyrelsens ordf. telefon 070-515 7409
Catrin Steen (MP), regionråd, telefon 076-100 8382
Jihad Menhem (V), regionråd, telefon 070-594 7189
Rickard Simonsson, regiondirektör, 070-668 7405
Jan Olsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, 070-631 6050

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.