Skip to main content

Testa benstyrkan och förhindra kronisk sjukdom

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2016 08:10 CEST

Helena Frisk Wesström, Lillemor Nyberg och Susan Jansson

En hög benstyrka och en god benfunktion minskar risken för sjukdom och är viktig vid behandling av många av våra kroniska folksjukdomar. Nu pågår pilotprojektet ”Självtest benstyrka” i regionens västra länsdel för att sprida kunskap om hur enkla självtester av benstyrkan kan användas för att tidigt upptäcka nedsatt funktion och samtidigt användas för att träna upp densamma.

- Vill du som har en kronisk sjukdom förbättra din hälsa och livskvalitet, börja självtesta benstyrkan!, säger projektledare Lillemor Nyberg, distriktsläkare på Karolina vårdcentral, medicine doktor i allmänmedicin.

Ökar möjligheten att tidigt upptäcka nedsättningar”Självtest benstyrka” är ett samverkansprojekt mellan Idrottsmedicin Örebro län, Örebro läns idrottsförbund och Region Örebro län som pågår under hösten 2016. Självtester av benstyrka och benfunktion ökar möjligheten att tidigt upptäcka nedsättningar som kan innebära risk för kortare livslängd, ohälsa och sänkt livskvalitet. Målet är att aktivera och sprida kunskap till de som har kronisk sjukdom, som artros, hjärt- och kärlsjukdom eller diabetes typ 2, och till de som löper risk för att drabbas genom att lära ut självtester inom föreningsverksamheter, gym, rehabilitering och inom hälso- och sjukvården.

Testledare lär ut självtester i primärvårdens artrosskola
Under projekttiden kommer testledare Susan Jansson från projektet ”Självtest benstyrka” att lära ut självtest bland annat till deltagare i artrosskolor på vårdcentralerna i västra länsdelen. Inom primärvården erbjuds alla patienter med artros att delta i grupputbildning med möjlighet till handledd träning hos sjukgymnast/fysioterapeut i så kallad artrosskola.

- Projektet kommer att utvärderas och resultaten att skickas till socialstyrelsen i början av 2017. Förutom användandet av självtesterna kommer framtida möjligheter kring samordning och fortsatt implementering av självtesterna att studeras, säger Helena Frisk Wesström, Örebro läns idrottsförbund.

För mer information, vänligen kontakta:
Lillemor Nyberg
Projektledare ”Självtest benstyrka”, Idrottsmedicin Örebro län
Distriktsläkare, Karolina vårdcentral, Region Örebro län
Specialist i allmänmedicin, MD
070-347 66 73
lillemor.nyberg@regionorebrolan.se


Fakta om ”Självtest benstyrka”:

Intresseföreningen Idrottsmedicin Örebro län och Örebro läns idrottsförbund har för tidsperioden september - december 2016 beviljats ett stadsbidrag genom Socialstyrelsen. Målsättningen med stadsbidraget är att stödja projekt inom föreningar för en ”Bättre vård av kroniskt sjuka och tidiga insatser för att förebygga kronisk sjukdom”. Ansökan skrevs för att möjliggöra genomförandet av projektet ”Självtest benstyrka” i föreningarnas regi i samverkan med Region Örebro län. Projektet startade den 1 september i Område närsjukvård väster inom Region Örebro län, tillsammans med Karlskoga, Degerfors och Laxå kommuner.

Den 5 oktober klockan 13.30-14.30 föreläser Lillemor Nyberg, Självtest benstyrkas projektledare, om vikten av aktivitet och benstyrka i Folkets Hus, Karlskoga.

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.