Skip to main content

Trafikverket föreslår snabb järnvägsförbindelse Stockholm – Oslo via Örebro

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2017 13:21 CET

Idag offentliggjorde Trafikverket sin åtgärdsvalsstudie om förbättrad tillgänglighet inom stråket Stockholm-OsloDen viktigaste slutsatsen för Örebroregionen var att järnvägsförbindelsen mellan Oslo och Stockholm föreslås ska förbättras och bland annat gå via Örebro, samt att resan ska ta högst tre timmar.

- Det här är väldigt positiva nyheter för oss. Trafikverket har gjort ett gediget arbete och vi är väldigt positiva till de slutsatser som de kommer fram till. En snabb järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm via Örebro kommer leda till ökat utbyte och därmed större arbetsmarknad och fler studiemöjligheter. Att det också sker med hjälp av järnvägen och inte flyget är väldigt bra för miljön och ett stort steg för hållbar tillväxt, kommenterar Mats Gunnarsson (Mp), regionråd med ansvar för infrastrukturfrågor.

Slutrapport i september
Trafikverket offentliggjorde idag en delrapport där man har ringat in brister, målbilder och preliminära åtgärdsförslag. Nu tar arbetet vid att ta göra ett fördjupat utredningsarbete som ska presenteras i september.

Slutrapporten ska sedan fungera som ett planeringsunderlag och kommer innehålla rekommenderade åtgärder på både kort och lång sikt. Mindre åtgärder kommer kunna vidtas relativt omgående, så som trimningsåtgärder. Vissa åtgärder där man kommit längre i utredningsarbetet kommer gå att arbeta in i den kommande nationella transportplanen för Sverige (som ska gälla mellan åren 2018-2029). Andra större åtgärder kommer behöva vänta till nästkommande nationella transportplan (för åren 2022-2033). Målbilden är att hela järnvägsförbindelsen Oslo-Stockholm kommer vara klar till år 2040.

- Baserat på det här underlaget förväntar vi oss att restiden på sträckan kommer att minska successivt. Vi behöver alltså inte vänta till år 2040 för att resan ska gå snabbare än idag, säger regionrådet Anders Ceder (S).

Kontakt
Mats Gunnarsson (Mp), regionråd  samt ordförande i nämnden för samhällsbyggnad
Tel: 072-742 74 55

Anders Ceder (S), regionråd samt vice ordförande i nämnden för samhällsbyggnad
Tel: 070-511 52 32

Fabian Ilgner, transportstrateg Region Örebro län
Telefon: 019-602 63 02

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.