Skip to main content

Uppmaning till Trafikverket: Bra med underhåll, men fler investeringar

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2016 15:28 CET

Just nu arbetar Trafikverket med att planera landets infrastruktur för perioden fram till år 2029. Region Örebro län har tagit fram flera förslag om hur arbetet med infrastrukturinvesteringar kan förbättras. Man har också tagit fram fyra prioriterade åtgärder.

Större ekonomiskt mandat att fatta beslut på regional nivå

Region Örebro län anser att Trafikverkets regionala nivå ska få befogenhet att fatta beslut om investeringar upp till 100 miljoner kronor.

- Idag fattas allt för många av infrastrukturbesluten på nationell nivå. För att öka flexibiliteten om förutsättningar förändras och för att snabbt kunna svara upp mot det regionala näringslivets investeringar måste vi och Trafikverket på den regionala nivån kunna fatta fler av besluten som rör oss, säger Mats Gunnarsson (Mp), ordförande i Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad.

Fler beslut på regional nivå

Beslut om infrastrukturåtgärder föregås av den så kallade fyrstegsprincipen. Tänk om, optimera, bygg om och bygg nytt. Idag kan dock regionala infrastrukturpengar inte användas i de två första stegen, det här vill Region Örebro län ändra på.

- Vi måste kunna använda regionala pengar för infrastrukturinvesteringar även när vi tar initiativ till att förbättra och planera om infrastruktur. Våra pengar måste kunna göra nytta i hela kedjan, inte bara när spaden ska sättas i backen, säger Anders Ceder (S), vice ordförande i Region Örebro läns nämnd för samhällsbyggnad.

Jobba mot mål istället för prognoser

Idag prioriteras infrastrukturåtgärder huvudsakligen efter prognoser och inte efter vilka mål som transportpolitiken har. Region Örebro län menar att de politiska ambitionerna behöver väga tyngre än statistiska prognoser när beslut fattas om framtidens infrastruktur.

- Eftersom resor och transporter med person- och lastbil ökar får det med dagens modell som resultat att fler investeringar görs på vägtransporter. Menar vi allvar med att minska klimatpåverkan borde investeringarna i större utsträckning riktas till andra alternativ. Och då behöver målen väga tyngre än prognoserna, kommenterar Mats Gunnarsson (Mp).

Underhåll är bra men det behövs fler nyinvesteringar

Många av investeringarna i järnvägen går idag till underhåll. Men eftersom järnvägarna i regionen lider av kapacitetsbrist är också behovet av nyinvesteringar stort.

- Underhållsinvesteringar i järnvägen är bra. Men vi har också ett stort behov av att utöka kapaciteten. På grund av kapacitetsbristen ger störningar i tågtrafiken stora följder. Så det behövs dubbelspår och omkörningsspår för att minska sårbarheten och höja framkomligheten, avslutar Anders Ceder (S).

Två konkreta exempel på investeringsbehov inom järnvägen är en snabb järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm och dubbelspår mellan Hallsberg och Degerön.

Mer information

Mats Gunnarsson (Mp), ordförande i nämnden för samhällsbyggnad
Telefon: 0727-42 74 55

Anders Ceder (S), vice ordförande i nämnden för samhällsbyggnad
Telefon: 0705-11 52 32

Karin Wallin, utvecklingsledare för trafik- och infrastrukturfrågor
Telefon: 019-602 63 58

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.