Skip to main content

Summering av arbetet med Hebys landstingsbyte

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 16:36 CET

Huvuddelen av arbetet med att flytta över landstingsverksam-heten i Heby kommun från Landstinget Västmanland till Landstinget i Uppsala län är genomfört. Dock pågår fortfarande ett att antal aktiviteter.

Nedan beskrivs läget inom respektive område.

Vårdköpsavtal
Landstinget i Uppsala län och Landstinget Västmanland har slutit ett vårdköpsavtal som reglerar vården för Uppsalalandstingets invånare under 2007 och 2008. Syftet med avtalet är att underlätta för Landstinget Västmanland att i rimlig takt kunna minska produktions-kapaciteten inom sjukvården, när man vid årsskiftet 2006/2007 förlorar Heby kommun i befolknings-underlaget.

Avtalet innebär att Landstinget i Uppsala län betalar 60 mkr för vård för invånarna i Uppsala län, inräknat Heby kommun, under 2007. Under 2008 stämmer landstingen av utfallet av vårdköpet. Hebys invånare ska under 2007 och 2008 prioriteras av Landstinget Västmanland på samma sätt som länsinvånarna i Västmanland och Hebyborna omfattas även av vårdgarantireglerna i Västmanland.

Valfrihet
Valfrihet kommer att gälla inom alla vårdområden för invånarna i Heby kommun efter övergången till Landstinget i Uppsala län. Det innebär att man, om man så vill, kan ha kvar sina tidigare vårdkontakter, vare sig de finns i Heby, Sala eller Västerås.
Hemsjukvården Heby kommun och Landstinget i Uppsala län har tidigare kommit överens om principerna för hur hemsjukvården ska bedrivas i kommunen under 2007 och 2008. Nu pågår arbetet med en överenskommelse mellan Primärvården och berörd förvalt-ning i Heby kommun för att detaljreglera den verksamhet landstinget ska utföra på entreprenad. Denna överenskommelse innehåller preciseringar när det gäller uppföljning, kvalitet, informationsutbyte m m.

Habilitering och hjälpmedel
En informationskväll om barnhabilitering hölls i Heby den 9 oktober. Målgruppen var brukare, anhöriga och nätverk. En informationskväll om vuxenhabilitering hölls i Heby den 12 oktober. Målgrupp var även här brukare, anhöriga och nätverk. En informa-tions-dag hölls den 25 oktober på Kungsgärdet i Uppsala med syfte att berätta om verksam-heterna inom Habilitering och Hjälpmedel för ansvarig personal inom Heby kommun. Habilitering och Hjälpmedel kommer att ha en lokal i Heby samhälle. Övergången mellan landstingen beräknas vara helt genomförd vid halvårsskiftet 2007.

Psykiatri
En överflyttning av psykiatripatienter, från Landstinget Västmanland till Landstinget i Uppsala län, förbereds. Psykiatriverksamheterna är observant på frågan om patientens valfrihet och behov av kontinuitet. Av humanitära skäl kan köp av vård från Västmanland göras under en längre period för vissa patienter med kronisk schizofreni och liknande, där man sedan årtionden är förankrade med väl fungerande kontakter i Västmanland. Takten i överflyttningen beror delvis på vilket utbud/vilka resurser Landstinget Västmanland kommer att ha kvar i Sala fr o m 2007.

Ambulansstationen
I och med landstingsbytet får Heby kommun en ambulans stationerad inom kommun-gränsen. En central placering i Huddunge eftersträvas och ett tomtalternativ finns. När markfrågan är löst kommer en för verksamheten anpassad byggnad att uppföras. En bedömning är att det skall vara klart till halvårsskiftet 2007 Till dess att byggnaden är klar kan ambulansen ha sin bas i brand-stationen i Heby samhälle.

Länstrafik
Landstingsfullmäktige beslutade vid sitt senast sammanträde, 13-14 november, att två linjer som berör Heby kommun ska vara stomlinjer, nämligen Sala – Heby – Uppsala och Östervåla – Uppsala, där även arbetspendlingsresor Tärnsjö-Östervåla kommer att finansieras av landstinget. Däremot ingår inte linjen mellan Heby och Enköping i stomlinjenätet. Landstingsfullmäktige beslutade även att tågtrafiken Uppsala – Heby – Sala med UVEN ska vara en landstingsfinansierad stomlinje.

Sjukresor
Landstinget kommer att köra anslutningstaxi (ev. turlagd) från Heby till Sala för anslutning till sjukresebuss vidare till Västerås. Sjukresor inom Heby kommun till Heby samhälle sker med anslutningstaxi (upphandling pågår) om annat kommunikationssätt saknas. Från Östervåla kan patienterna åka med Dalarnas sjukresebuss till Uppsala. Lösningen för transporter Heby-Uppsala behandlas under våren 2007.

Information
En broschyr om förändringarna i samband med länsbytet tas fram av Heby kommun och beräknas skickas ut i slutet av december. Den kommer att innehålla information om vad som gäller för i princip alla offentliga organ i Heby kommun, inkl. landstinget, efter den 1 januari 2007.
Landstingskatalogen för Uppsala län, som ges ut i januari 2007, kommer att täcka även Heby kommun. Preliminärt kommer landstingsenheterna i Heby kommun att få nya telefonnummer den 12 december.
Mer information finns på Landstinget i Uppsala läns webbsida för information till allmänheten i Heby kommun, www.lul.se/heby. Heby kommun (www.heby.se) och Landstinget Västmanland (www.ltv.se) använder sina respektive webbplatser för att sprida information.

Kontaktpersoner

Landstinget i Uppsala län:
- Strategisk rådgivare Lars Olof Fagerström, 018-611 6004, 0703-147 258, e-post: lars.olof.fagerstrom (enligt mallen: fornamn.efternamn@lul.se)
- Informationsdirektör Henrik Pederby, 018-611 6095, 0705-86 11 50, e-post: henrik.pederby (enligt mallen: fornamn.efternamn@lul.se)

Landstinget Västmanland:
- Hälso- och sjukvårdsstrateg Lena Burström, 021-17 45 61, mobil: 070-669 5406, e-post: lena.burstrom (enligt mallen: fornamn.efternamn@ltv.se)
- Samordnare Ulf Eriksson, 021-17 58 67, 070-300 8437, e-post: ulf.eriksson (enligt mallen: fornamn.efternamn@ltv.se)

Heby kommun:
- Förvaltningschef Anna Jonsson, 0224-360 99, 070-386 65 25
- Utvecklingsledare Eva Swartling 0292-717 69, 070-326 64 30Lars Olof Fagerström
Landstinget i Uppsala län

Ulf Eriksson
Landstinget Västmanland