Skip to main content

Svar på läkarföreningens frågor

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2004 00:00 CEST

Till Västmanlands Läkarförening
Stig Reinholdsson

Ert brev har inkommit till landstingets kansli och diarieförts här, LTK040364.
Avtalstecknande med Carema är resultat av genomförd upphandling. En upphandling som efter klagan från tre olika bolag har prövats i Länsrätten.
Inget av de tre domsluten visar på att landstinget begått något fel.

I brevet ställs 10 frågor som besvaras var för sig nedan.

Fråga 1: Gäller familjeläkarkonceptet i den form vi kom överens om i början av 90-talet dvs listning och kapitation?

I enlighet med HSL beslutar Landstingsfullmäktige om omfattning och ersättning för primärvård till befolkningen i Västmanland. Sedan 90-talets början har landstingets primärvård bedrivits i form av familjeläkarverk-samhet. Landstingsfullmäktige har fortlöpande beslutat om olika föränd-ringar under den tidsperiod som landstingets primärvård bedrivits i form av familjeläkarverksamhet. Personalorganisationerna och därmed även Väst-manlands Läkarförening har fortlöpande informerats om dessa föränd-ringar.

Familjeläkarprogrammet och dess kravspecifikationer reviderades inför upphandlingen som genomfördes inför avtalsperioden 2000 - 2003.
Inför denna upphandling som avser perioden 2004-07-01 - 2006-06-30 med möjlighet till 1,5 års förlängning kompletterades Familjeläkarprogrammet med ett uppdaterande PM samt genomfördes en revidering av kravspecifi-kationerna. Ersättningsmodellen i form av listning med individersättning och prestationsersättningar enligt förteckning kvarstår.

Fråga 2: Hur kan Landstinget teckna avtal om mottagningar man inte äger?

Landstinget tecknar inga avtal om mottagningar landstinget inte äger.
Landstinget upphandlar familjeläkarverksamhet för sin befolkning. Det är den hälso- och sjukvård som beskrivs i Familjeläkarprogrammet med dess tillhörande kravspecifikationer som landstinget tecknar avtal om. Driftför-utsättningarna i form av personal, lokaler, material etcetera är ett ansvar för entreprenören att verkställa enligt upphandlingskontraktet med landstinget.

Fråga 3: På vilket sätt kan verksamhet som idag inte sköts av landstinget i lokaler man inte äger av personal man inte har anställd övertagas och av vem?

Tillträdande entreprenör har ansvar för att verksamheten bedrivs enligt upp-handlingskontraktet. Avgående entreprenör har att själv ta ställning till i vilken omfattning man vill göra överenskommelser med den nya entrepre-nören rörande lokaler, inventarier etc. Eventuellt övertagande av anställd personal mellan tidigare och nya entreprenörer är reglerat i svensk lag (Lag om anställningsskydd § 6 b).

Fråga 4: Vem kommer att ansvara för utbildningen av alla nya familjeläkare (f.n. drygt 25 ST-läkare) i enlighet med Socialstyrelsens direktiv och fastställd utbildningsplan om de privat verksamma läkarna inte längre står till förfogande?

Landstinget har nu detta ansvar genom att anställa ST-läkarna i landstinget. Handledarutbildade familjeläkare finns både hos den offentliga och den privata familjeläkarverksamheten. Ansvar för utbildningen regleras i upp-handlingskontraktet. Landstinget utgår ifrån att alla läkare, offentliga som privata, känner ansvar för att utbilda nästa läkargeneration.

Fråga 5: Vilka undersökningar stöder påståendet att en mix av just 44 % privatdrivna och 56 % offentligt drivna mottagningar är en bidragande förklaring till att den Västmanländska modellen är så uppskattad?

Inga undersökningar eller beslut stödjer den nu aktuella fördelningen av
44 % privatdriven respektive 56 % offentligt driven familjeläkarverksam-het. Däremot har vi politiskt uttalat oss för att en mix med hälften/hälften är bra. Vi utgår ifrån att olika driftformer kan stimulera verksamheten. Att den Västmanländska modellen med stort inslag av privat drift är synnerligen uppskattad av vinstdrivande privata vårdbolag bekräftas av den nu pågående kampen om att få avtal med landstinget.

Den västmanländska modellen grundar sig på ett tydligt åtagande och en ersättning som i relation till detta åtagande upplevs som rimlig till god och lika oavsett driftform. Detta har tidigare redovisats som det starkaste grund-läggande argumentet för västmanlandsmodellen ur vårdgivarsynpunkt. Be-folkningen har i olika undersökningar också visat sig mycket nöjd med familjeläkarverksamheten.

Fråga 6: Vilka namngivna läkare har Carema som den som så önskar kan lista sig på den 1 juli? Listningsbara läkare borde rimligen vara en förutsättning vid tecknande av vårdavtal och är också av stort intresse för befolkningen att känna till?

Alla entreprenörer har att lösa de driftfrågor som ingår i upphandlingskont-raktet. Personalbemanning inklusive familjeläkare ingår i denna uppgift. Frågan är i detta fall för tidigt väckt. Carema har just påbörjat sin planering efter Länsrättens beslut.

Fråga 7: När kommer landstinget att gå ut och informera medborgarna individuellt om vad som händer med just med deras familjeläkare och om vilka alternativ de har att välja ny läkare?

Det kan göras efter den 5:e maj eller när Kammarrättens handläggning medger detta. Det kan därför bli vid olika tidpunkter beroende på vilken/a delar informationen avser.

Fråga 8: Hur kommer landstinget att agera gentemot familjeläkare som väljer att arbeta vidare på sin mottagning och hur kommer landstinget att behandla de patienter som fortsätter att anlita dessa läkare, som de själva valt?

Landstinget kommer att erbjuda alla sina invånare i Västmanland en familjeläkarmottagning med hela familjeläkaråtagandet till de patient-avgifter som landstingsfullmäktige beslutat om, för närvarande 120 kr för läkarbesök med det beslutade högkostnadsskyddet.

Landstinget har inte något reglerat förhållande till läkare utan landstings-anställning, samverkansavtal eller upphandlingskontrakt med landstinget. Patienter som söker dessa helt privat verksamma läkare betalar hela kost-naden själva. Socialstyrelsen har tillsynen över läkarens verksamhet.

Fråga 9: Vart vänder man sig och vilka blanketter skall man fylla i om man inte önskar bli passivt listad på en av Caremas mottagningar?

Listningsreglerna finns beskrivna i Familjeläkarprogrammet. Patienten kontaktar den mottagning man önskar lista sig hos.

Fråga 10: I ett brev till landstingsstyrelsen har flera verksamhetschefer vid offentligt drivna vårdcentraler förklarat att de saknar förtroende för landstingsledningen. Vad blir resultatet av denna mycket ampert formulerade misstroendeförklaring?

Brevet har initierat kontakter mellan berörda chefer och landstingsled-ningen. Kontakterna fortsätter i framåtsyftande anda.

Vår ambition är givetvis att vi även i fortsättningen ska ha en mycket bra familjeläkarverksamhet som utgår från befolkningens behov. Den mål-sättningen vill vi nå med respekt för de spelregler som gäller. Att helt undvika förändringar i familjeläkarprogrammet i en tid då stora föränd-ringar sker inom hälso- och sjukvårdsområdet är inte försvarbart, rimligt eller önskvärt. Det är vårt ansvar att fatta de övergripande beslut som behövs utifrån en politisk bedömning, och det ansvaret tar vi.

Landstinget VästmanlandGlenn Andersson
Landstingsstyrelsens ordförande Monika Wilander
1:e vice ordf landstingsstyrelsen