Skip to main content

Biogas ger dubbel klimatnytta

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2013 10:58 CEST

Biogas ger dubbel klimatnytta. Det visar en färsk studie från Lunds tekniska högskola (LTH) vid Lunds universitet. På uppdrag av Region Skåne har forskarna studerat klimatnyttor, miljönyttor och samhällsekonomiska värden vid produktion av biogas från gödsel.

Resultaten i studien visar entydigt att biogas från gödsel är positivt både för klimatet, miljön och samhället i stort. Den minskar utsläppen av växthusgaser, minskar näringsläckage från jordbruksmarken och minskar utsläppen av hälsofarliga partiklar. Vinsterna för miljön, klimatet och samhället ligger i minskade kostnader för sjukvården och minskad påverkan från klimatförändringar och övergödning.

-  De miljö-, klimat- och samhällsnyttor som biogasen medför motiverar ett nationellt ersättningssystem där staten ger en viss ersättning för biogasproduktion. I väntan på ett nationellt styrmedel utreder vi möjligheten att införa ett regionalt. LTH ska nu utreda hur ett sådant ersättningssystem kan se ut, säger Pontus Lindberg (M), regionråd i Region Skåne och ordförande i regionala tillväxtnämnden.

Den dubbla klimatnyttan uppnås genom att biogasen minskar utsläppen av växthusgaser både vid produktion och användning. Genom att producera biogas av gödsel tas utsläppen från gödseln omhand. När biogasen sedan används som drivmedel minskar utsläppen av koldioxid med 90 procent jämfört med bensin och diesel.

Region Skåne har ett ambitiöst mål om en fossilbränslefri kollektivtrafik år 2020. För att nå dit måste fossila drivmedel ersättas med förnybara alternativ. För Region Skåne stavas lösningen i de flesta fall biogas.

-  800 av Skånetrafikens bussar drivs idag av biogas. Men vi vill helt och hållet fasa ut de fossila bränslena och därigenom kraftigt minska kollektivtrafikens klimatpåverkan, säger Mats Persson (FP), regionråd i Region Skåne och ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Biogasen är också viktig för den regionala utvecklingen och en del av målbilden ”Skåne 2030” som lanseras under Mötesplats Skåne.

-  Region Skåne ska bli fossilbränslefritt 2020. Det innebär att vi vill ersätta fossila drivmedel med förnybara alternativ. För Region Skåne stavas lösningen i de flesta fall biogas, säger Anders Åkesson (MP), regionråd i Region Skåne.

I Skåne finns ett ambitiöst mål att år 2020 producera 3 TWh biogas. För att nå dit krävs stora investeringar i ökad biogasproduktion. Det finns en stark vilja och drivkraft i Skåne till utbyggnad men det behövs tydliga signaler och långsiktighet från den nationella politiken.

-  Ett ersättningssystem för biogasens miljö-, klimat- och samhällsnyttor skulle bidra till att skapa förutsättningar för att ställa om till en fossilfri fordonsflotta. De tydliga signaler vi får är att skånska aktörer är beredda att satsa. Vi i Region Skåne är beredda att satsa, om också den nationella politiken är det, avslutar Pontus Lindberg.

Mer information
Om Mötesplats Skåne och målbilden för Skåne 2030: www.skane.se/motesplats
Om Fossilbränslefritt Skåne 2020: www.klimatsamverkanskane.se

Kontakt
Pontus Lindberg (M), regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden, tel 0708-53 33 96
Mats Persson (FP), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden, tel 044-309 33 77
Anders Åkesson (MP), regionråd och ordförande i Klimatsamverkan Skåne, tel 044-309 32 86

För mer information om studien, kontakta Sacha Pardon, kommunikatör Skånes färdplan för biogas på 0709-71 99 98 eller ladda ner den på http://www.biogassyd.se/187/informationsmaterial/rapporter.html

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.