Skip to main content

Granskning av sjukgymnaster visar på brister

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2016 13:15 CET

En granskning visar att det förekommer brister i journalföring bland några av de sjukgymnaster som Region Skåne har avtal med. Bristerna har bland annat lett till att några sjukgymnaster fått en för hög ekonomisk ersättning. Sex vårdgivare anmäls till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och en av dessa blir även polisanmäld.

När Region Skåne hösten 2015 gjorde en genomgång av sjukgymnaster och fysioterapeuter uppmärksammandes ett avvikande besöksantal hos elva av de cirka 250 sjukgymnaster som Region Skåne har samarbetsavtal med enligt Lag om ersättning för fysioterapi (LOF). Hos dessa elva vårdgivare var det vanligt att patienter under lång tid, ibland flera år, gått på behandlingar flera gånger i veckan. Nu har en särskild granskning gjorts av de elva sjukgymnasterna.

Slutsatsen är att sex av sjukgymnasterna haft allvarliga brister i journalföring och sekretesshantering och kommer att anmälas till IVO. En av de IVO-anmälda hade så pass allvarliga brister att Region Skåne dessutom polisanmält vårdgivaren idag.

- Den här sortens brister ska givetvis inte få förekomma. Journalföringen är i några fall så bristfällig att det kan leda till patientsäkerhetsrisker. Granskningen är ett led i vårt systematiska uppföljningsarbete som ska säkerställa att invånarna får en god och säker vård. Dessutom ska vi se till att våra skattemedel används rätt och att vi inte ersätter besök som inte har ägt rum. Vårdcentralernas sjukgymnaster kommer att granskas på samma sätt längre fram i vår, säger Ingrid Bengtsson-Rijavec, Region Skånes hälso- och sjukvårdsdirektör.

Besök utan medicinsk grund

Anmärkningarna gäller även besök som registrerats för utbetalning utan att kunna styrkas. Några vårdgivare har bokat in patienter på besök flera gånger i veckan, under lång tid, utan medicinsk grund eller beprövad erfarenhet. I vissa fall är antalet besök man begärt ersättning för inte rimligt i förhållande till arbetad tid.

- Vi ska komma ihåg att det finns ett mycket stort antal välfungerande sjukgymnastverksamheter i Skåne och det är mycket ovanligt att Region Skåne polisanmäler en vårdgivare. I det nu anmälda fallet handlar det om så uppenbara skillnader mellan utbetald ersättning och genomförda besök att vi inte ser någon annan tänkbar väg än att polisanmäla, säger Ingrid Bengtsson-Rijavec.

De elva granskade sjukgymnasterna känner till granskningen och de åtgärder som Region Skåne har beslutat om. För fyra av sjukgymnasterna vidtar Region Skåne ingen åtgärd.

Kontakt

Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne, tel: 044-309 33 91.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.