Skip to main content

​Nyheter i korthet från regionala utvecklingsnämndens möte den 3 juni

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2016 15:37 CEST

Centrum för cykling i Lund

Regionala utvecklingsnämnden anslår 2,7 miljoner kronor under perioden 2016-2018 för att Region Skåne ska delta som partner i CykelCentrum.

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har tillsammans med Lunds Tekniska Högskola, Malmö högskola, Luleå tekniska universitet och de 17 kommuner som utgör Svenska Cykelstäder tagit initiativ till att starta ett nationellt kunskapscentrum för cykling i Lund. Centrat är tänkt att ligga i samma lokaler som och i samverkan med Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik (K2). Region Skåne föreslås delta som intressent för att kunna påverka vilken forskning som ska bedrivas samt erbjuda studieobjekt och tillämpningsmiljöer. Region Skåne kommer också verka för att aktivt sprida kunskap till Skånes kommuner för att stärka Skåne som cykelregion.

- Som miljöpartist är jag oerhört stolt över denna cykelsatsning. Cykelfrågorna är centrala för folkhälsa, klimatsmarta transporter och ekoturismen. Därför är det angeläget att vi får till en långsiktig struktur för att bygga upp och sprida kunskaper på området, säger Thomas Hansson (MP), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Den attraktiva regionen

Regionala utvecklingsnämnden beslutade att Region Skåne avser delta i Trafikverkets projekt Den attraktiva regionen.

Trafikverket, som är projektägare till Den attraktiva regionen, har nu tagit initiativ till att genomföra en andra projektomgång av Den attraktiva regionen, med syfte att fortsätta utveckla arbetssätt, råd och stöd för en tvärsektoriell regional fysisk planering i samspel mellan nationell, regional och kommunal nivå. Utgångspunkten är att de parter som deltagit i projektomgång 1 ska fortsätta i tre år till, Skåne är då en av sex regionala piloter. Region Skånes deltagande i projektet kommer att ske inom ramen för arbetet med Strukturbild för Skåne och strategier för Det flerkärniga Skåne, samt den regionala transportinfrastrukturplaneringen.

Syftet med Den attraktiva regionen har varit att utveckla samspelet kring ett transportsystem som bidrar till regional utveckling, miljöeffektiv rörlighet och social hållbarhet.

- Projektet är ett bra grepp för att få en tydlig bild av hur olika delar hänger ihop. Första delen har visat på vikten av att transportfrågor, kollektivtrafikutveckling och stadsbyggnadsfrågor samverkas för att vi ska nå målen om regional utveckling, miljöeffektivitet och social hållbarhet. Nu kan vi fördjupa det arbetet, säger Ilmar Reepalu (S), 1:e vice ordförande regionala utvecklingsnämnden

Klusterutveckling och internationalisering av besöksnäringen

Regionala utvecklingsnämnden anslår medel till en rad projekt under 2016-2019 som ska bidra till klusterutveckling och internationalisering av besöksnäringen.

Region Skåne genomför tillsammans med Tourism in Skåne ett arbete som ska leda till att ett eller flera besöksnäringskluster/nätverksplattform i Skåne skapas. Med anledning av att Regionalfonden inte öppnade det insatsområde man planerade söka medel inom hösten 2015 har alternativ uppväxling identifierats och nya ansökningar lämnats in för att möjliggöra klusterutvecklingsarbetet.

- Besöksnäringen har länge varit viktig för Skåne och kommer att växa i betydelse, säger Pontus Lindberg (M), 2:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden. Målgruppen blir dessutom allt mer internationell. Det betyder att det krävs modernisering både inom branschen och i de regler som gäller. Region Skåne ska bejaka en sådan utveckling.

För mer information, kontakta;
Thomas Hansson (MP) ordförande i regionala utvecklingsnämnden
Telefon: 072-599 95 70
Ilmar Reepalu (S) 1:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden
Telefon: 0705-14 02 91
Pontus Lindberg (M) 2:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden 
Telefon: 070-8533396

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.