Skip to main content

Nyheter i korthet från regionala utvecklingsnämndens möte den 7 november

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2016 14:15 CET

Denna information redogör kortfattat för beslut tagna på regionala utvecklingsnämnden den 7 november. På skane.se/demokrati finns samtliga handlingar till alla ärenden som behandlades på mötet.

Inriktning för Skånes livsmedelsstrategi 2030
Regionala utvecklingsnämnden fastställer föreliggande förslag till handlingsplan för Skånes livsmedelsstrategi 2017-2018 under förutsättning att regionstyrelsen fattar beslut i frågan. Medel på 750 000 kr för respektive år 2016, 2017 och 2018 tillsätts för handlingsplanens genomförande.
I augusti 2015 beslutade Regionala utvecklingsnämnden att uppdra åt utvecklingsdirektören att ta fram en regional livsmedelsstrategi för Skåne

Syftet med en gemensam livsmedelsstrategi för Skåne är att stärka och utveckla livsmedelssystemet samtidigt som miljö och ekosystem bevaras och utvecklas och där målbilden är att Smart mat driver det öppna och livskraftiga Skåne. Under 2015-2016 har Region Skåne processlett en bred och öppen dialog med över 500 av Skånes livsmedelsaktörer vilket resulterat i ”Inriktning för Skånes livsmedelsstrategi”.

Under 2016 har sex dialogmöten ägt rum till vilka alla aktörer som har en direkt eller indirekt koppling till livsmedelssystemet bjudits in och deltagit. Resultatet av dialogmötena som genomförts är inriktningen för Skånes livsmedelsstrategi. Inriktningen ska kompletteras med analys och indikatorer, vilket beräknas vara klart sommaren 2017.

Den 1 februari 2017 genomförs ett handslag med de aktörer som har ställt sig bakom inriktningen för Skånes livsmedelsstrategi.

- Skåne är en stark livsmedelsregion. Den skånska livsmedelsnäringen genererar 50 % av hela Sveriges matproduktion och bidrar till ökad export och skapande av arbetstillfällen i vår del av landet. Tillsammans med Skånes livsmedelsaktörer tar Region Skåne sikte på att förverkliga målbilden om "Smart mat" - mat som är ekologiskt hållbar och hälsofrämjande samt vars produktion bygger på ny teknik och kunskap. Jag är stolt över dagens beslut som möjliggör för Skåne att ytterligare stärkas som livsmedelsregion, säger Mätta Ivarsson (MP), ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.


Avsiktsförklaring avseende arbete för ny vätgastankstation
Regionala utvecklingsnämnden godkänner avsiktsförklaring mellan Region Skåne, Malmö Stad och Air Liquide avseende arbete för ny vätgastankstation.
En ny vätgastankstation i Malmö ska ägas och drivas av en marknadsaktör. Diskussioner med Air Liquide om en strategisk satsning i Malmö pågår som en del av Interreg-projektet Blue Move där Region Skåne medverkar.

- Region Skåne har länge legat långt framme i att skapa alternativ till fossila bränslen för att kunna avveckla dessa, därför är det naturligt att uppmuntra till att det etableras en kedja av vätgastankstationer från Hamburg till Oslo, säger regionala utvecklingsnämndens andre vice ordförande Pontus Lindberg (M). Det är bra om olika icke-fossil prövas för att se vilket eller vilka som blir tekniskt och kommersiellt fungerande i framtiden

Malmö Stad är positiva till en tankstation längs med motorvägen till Köpenhamn och till insatser för att etablera en ny vätgastankstation. Representanter från Air Liquide och Malmö Stad har ställt sig positiva till en gemensam avsiktsförklaring som reglerar parternas åtaganden. Ambitionen är att inom ett år få till ett beslut om ny vätgastankstation.


För ytterligare information, kontakta;

Mätta Ivarsson (MP) ordförande i regionala utvecklingsnämnden
Telefon: 044-309 30 29

Pontus Lindberg (M) Regionråd och andre vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden
Telefon: 0768-89 01 16

Mikael Stamming, utvecklingsdirektör, Region Skåne
Telefon: 076-889 07 56

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.