Skip to main content

Region Skåne storsatsar på demensvård

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2014 13:00 CET

Region Skåne har gett Kunskapscentrum för demenssjukdomar vid SUS, i uppdrag att utverka en plan för hur framtidens demensvård ska se ut. Ett viktigt inslag i planen är att skapa en ökad samverkan mellan de tre huvudmännen; specialistsjukvården, primärvården och kommunens hemsjukvård.

– Vi måste koppla samman demensvårdens olika delar till en fungerande helhet, säger professor Lennart Minthon, en av initiativtagarna till projektet.

Målet är att bygga upp kommunala minnesteam i nära samarbete med primärvårdens minnesmottagningar. I dag får endast 40 procent av patienterna en diagnos och behandlas för sina symtom. Målet att öka antalet diagnosticerade patienter

I takt med en stigande ålder hos befolkningen blir det allt vanligare med demenssjukdomar. Omhändertagandet av patienter sker i samarbete mellan regionen och patientens hemkommun, men det saknas en strategisk plan för hur det arbetet ska utföras.

– Det gäller att vi bildar en enhet av de olika delarna så vi drar åt samma håll, säger Lennart Minthon och betonar att primärvården har en central roll i vårdkedjan.

– Om primärvården fungerar optimalt leder det till att fler patienter diagnosticeras och får den hjälp de behöver.

Ett annat område som prioriteras i satsningen är kommunal dagvård. Dagvården kan avlasta anhöriga och även minska risken för att patienten behöver ett särskilt boende.

– Men det finns många andra punkter inom projektet, bland annat stora satsningar på forskning och utveckling, säger Lennart Minthon.

Ett forskningsexempel är att kartlägga kända riskfaktorer för demenssjukdom och utifrån dem utveckla individuella vårdprogram för att minska sjukdomsrisken. Dessutom vill projektet sprida kunskapen kring beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, BPSD, och de metoder som arbetats fram vid Minneskliniken för att på ett bättre sätt hantera dessa problem.

Fakta:

* Projektet har döpts till Synaps eftersom huvudsyftet är att koppla samman demensvårdens olika delar till en helhet.

* 2013 enades G8-länderna om ett tolv-punkters program för att effektivisera insatserna mot demenssjukdomar. Dessa punkter kommer att ingå i planen för Region Skåne tillsammans med Socialstyrelsen nationella riktlinjer.

* Enligt beräkningar från Socialstyrelsen kostar den svenska demensvården 63 miljarder kronor årligen. Motsvarande siffra för Skåne är 8 miljarder kronor.

* För ytterligare information kontakta:

 professor Lennart Minthon 0706-55 06 12 eller via mail: Lennart.minthon@skane.se

Anna-Lena Boive, pressansvarig SUS  072 - 705 75 84

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.