Kwyslnbid1tksm37wrrx

Varierande resursförbrukning vid MDK

Nyheter   •   Feb 15, 2018 13:11 CET

Kzjr3h1pyrojjxzkmo5n

Cancerinsjuknandet både ökar och minskar i södra sjukvårdsregionen

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 05:00 CET

T7em9eyizoj8rzozz1iz

Tjock- och ändtarmscancer: screening kan rädda 80 liv per år

Nyheter   •   Sep 20, 2017 14:04 CEST

X7hv2it6ljnxpoqvjorc

Nytt nyhetsbrev ute nu!

Nyheter   •   Sep 12, 2017 10:57 CEST

Media no image

Flera kvalitetsförbättringar inom diagnosen sarkom

Nyheter   •   Sep 12, 2017 10:49 CEST

– Sarkom är ovanliga tumörsjukdomar som kan sitta var som helst i kroppen och drabba patienter i alla åldrar. Det finns dessutom många olika typer av sarkom. Diagnostiken är svår och behandlingen komplex. En patient kan komma in på morgonen, opereras och gå hem samma kväll med ett ärr på armen eller benet. För en annan patient kan samma tumörtyp innebära att hela armen eller benet behöver tas bort om den sitter illa till. Även tumörer som från början går att operera bort med begränsad påverkan på patientens funktionsnivå kan bli svårbehandlade om de opereras felaktigt initialt. En del sarkom bör inte heller opereras direkt utan patienten bör behandlas med cytostatika eller strålbehandling först. Det berättar Emelie Styring, med dr i ortopedi, ordförande i vårdprogramsgruppen för Skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg samt i kvalitetsregistergruppen.

Eget nationellt kvalitetsregister

– För att följa hur många patienter som drabbas, att diagnostiken, behandlingen och uppföljningen fungerar jämlikt över hela landet behövs ett speciellt register för sarkom. Ovanliga tumörsjukdomar med komplexa utredningar är oftare felkodade i cancerregistret än vanligare tumörformer. Därför behöver de följas i ett eget register.

Det nationella kvalitetsregistret för sarkom i extremiteter och bålvägg började som en del av Skandinaviska Sarkomgruppens gemensamma register som grundades 1986. Registret har en unikt lång historia och hög täckningsgrad. Genom åren har många studier gjorts utifrån registret och flera avhandlingar baseras till stora delar på registerdata. Med utgångspunkt i de deltagande ländernas kvalitetsregister kommer Skandinaviska sarkomgruppen att sammanställa en översiktlig årsrapport med start i år.

– Eftersom varje sarkomtyp är så ovanlig behöver vi göra registerbaserade studier. Genom att koppla samman tumörspecifika egenskaper, data om behandlingar med till exempel genetiska och histopatologiska studier på tumörmaterial så kan vi möjliggöra studier på fler patienter än annars, om än på retrospektiva data, förklarar Emelie.

SVF och vårdprogram

Sedan våren 2017 finns ett standardiserat vårdförlopp för Skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg och ett nationellt vårdprogram går ut på remissrunda två i september i år.

– Via registret kan vi följa hur det går för patienter som inte är med i det standardiserade vårdförloppet, tvingas de vänta längre eller tjänar de på att medvetenheten om en så ovanlig tumörform kan öka med uppmärksamheten?

Tidigare låg sarkomregistret på gamla cache-servrar med bristande teknisk support. Sedan 2015 ligger såväl registret för retroperitoneala och viscerala sarkom som det för extremitets- och bålväggssarkom på INCA. Det innebär att all registrering kan skickas direkt till Cancerregistret och att canceranmälan och registeranmälan sker samtidigt. Dessutom är uppbackningen med ett större stödteam och infrastrukturen starkare nu.

– Vi behöver inte uppfinna alla hjul själva utan kan dra nytta av hur andra register jobbar. Eftersom sarkom är en ovanlig tumörsjukdom är vi inte så många som jobbar med registret. Därför behöver vi kunna fokusera på sarkomfrågorna, inte driftsfrågor, avslutar Emelie.

Läs vidare »
Sfh7e8rqt4zoknmanu0l

Nya nationella vårdprogram inom lymfomområdet finns nu tillgängliga

Nyheter   •   Jun 27, 2017 12:23 CEST

Tz48yts3izwzhpq1xpl1

Lansering av individuell digital vårdplan

Nyheter   •   Jun 26, 2017 11:12 CEST

Media no image

Reviderat vårdprogram speglar nya behandlingar vid melanom

Nyheter   •   Jun 21, 2017 14:46 CEST

I det reviderade vårdprogrammet finns nu uppdaterade riktlinjer för målsökande läkemedel och immun-checkpoint-hämmare, samt för strålbehandling både postoperativt och vid spridd, icke-operabel sjukdom.

- Senaste åren har det skett en mycket snabb utveckling av nya behandlingar för avancerat melanom. Dessa behandlingar har dramatiskt förbättrat överlevnaden för de svårast sjuka patienterna och utvecklingen har gått snabbt. Det är en anledning till att det är viktigt att det här reviderade vårdprogrammet sprids och blir känt så att nya behandlingar och läkemedel kommer alla patienter till del.

Det säger Hanna Eriksson, med dr på Onkologiska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset och ordförande i vårdprogramgruppen för malignt melanom.

Malignt melanom är en av de snabbast ökande cancerformerna i Sverige. Idag diagnosticeras nästan 4000 melanom per år och över 500 individer avlider årligen i sjukdomen.

- Överlevnaden är hög vid tidig sjukdom, vilket gör att tidig upptäckt och kirurgiskt borttagande av melanomet fortfarande är avgörande för prognosen.

Riktlinjerna för uppföljning av portvaktskörtelundersökning av lymfkörtlarna vid melanom har reviderats och patienterna kan i vissa fall istället följas med kliniska kontroller och ultraljudsundersökningar istället för att genomgå en operation av lymfkörtlarna

- Det är en stor förändring både för vården och patienten, konstaterar Hanna Eriksson.

För de svårast sjuka patienterna har utvecklingen av nya behandlingskombinationer inneburit stor förbättring av överlevnaden.

- Överlevnaden vid spridd sjukdom är omkring 6-9 mån men med nya behandlingsmöjligheter så överlever istället majoritetn av patienterna det första året. Vi har nu flera linjer behandling att ge och vi ser långvariga förhoppningsvis bestående behandlingssvar. De nya behandlingarna innebär dock ibland allvarliga biverkningar som sjukvården måste vara förberedda på och uppmärksamma i tid, säger Hanna.

Vårdprogrammet innehåller riktlinjer för utredning, klassificering, behandling och uppföljning. Det riktar sig till vårdpersonal som utreder, behandlar eller kommer i kontakt med dessa patienter. Vårdprogrammets riktlinjer är att betrakta som rekommendationer och utgör inte föreskrifter. Beslut om behandling sker alltid i samråd med den enskilda patienten.

I 2017 års vårdprogram har bland annat tillkommit:

 • Utökade avsnitt om handläggning av melanom i huvud-halsregionen, utredning och behandling av mukosala melanom, melanom med okänd primärtumör, samt handläggning av lokaliserad och avancerad sjukdom vid graviditet och hos barn.
 • Gemensamt kapitel för kirurgi vid både primär och avancerad sjukdom.
 • Kapitlet för onkologisk behandling är uppdaterat med rekommendationer om målsökande läkemedel, immun-checkpoint-hämmare, samt strålbehandling för både adjuvant och vid spridd, icke-operabel sjukdom.
 • Nya bilagor har tillkommit: Handläggning av familjära melanom samt KVAST-dokumentet om melanompatologi.
 • Uppdaterade bilagor: ”Ögonmelanom”, ”Mukosala melanom”, ”Melanom hos äldre” och bildbilagan ”Melanom – kliniska fall med dermatoskopi”.
 • Kortversionen av vårdprogrammet och patientinformationen efter kirurgi har tagits bort.

Det reviderade vårdprogrammet syftar till att införliva nya rutiner och behandlingar i vården av melanompatienter och därmed successivt förbättra behandlingsresultat, överlevnad och livskvalitet.

Ta del av vårdprogrammet här.

Läs vidare »
Tz48yts3izwzhpq1xpl1

Nytt nyhetsbrev ute nu!

Nyheter   •   Jun 16, 2017 10:13 CEST

Tvuxuyrnbnkai0hvkb5e

En dag för kontaktsjuksköterskan och teamet runt patienten med cancer

Nyheter   •   Maj 03, 2017 10:47 CEST

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • RCC Syd
 • tinnuwmylsjecynny.pawaregcdaplvdtegara@skahonezv.se

Om Regionalt cancercentrum syd

Cancervård i nutiden - forskning för framtiden!

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett utav sex regionala cancercentrum i Sverige. Det är ett samarbete mellan Region Halland, Landstinget Blekinge, Region Kronoberg och Region Skåne för en bättre cancervård i södra Sverige.

Adress

 • Regionalt cancercentrum syd
 • Scheelevägen 8
 • 22381 Lund

Länkar