Skip to main content

​Andra fördelningen från EU:s strukturfonder till Kalmar län

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2015 08:49 CET

Den nya strukturfondsperioden är nu i full gång och den 7-8 december har Strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna haft sitt andra beslutsmöte för att prioritera ansökningar inom både regionala och sociala fonden.

Inom regionala fonden fördelades totalt drygt 42 miljoner kronor varav ca 25 miljoner helt eller delvis hamnade i Kalmar län enligt listan nedan.

När det gäller den sociala fonden fanns tre aktuella utlysningar om sammanlagt 81 miljoner kr. Av dessa fördelades totalt ca 59 miljoner kr och knappt 20 miljoner är kopplade till projekt med anknytning till Kalmar län presenteras nedan.

Regionala fonden

Insatsområde 1

 • Linnaeus Innovation Design Lab, Linneuniversitetet, beviljas 5 194 506 kr för att etablera ett innovations- och designdrivet kompetenscentrum för näringsliv, akademi och samhälle i samverkan. Målgruppen är små och medelstora företag, främst i Glasriket men också i kringliggande kommuner. En mötesplats för innovationsteknik, design och entreprenörskap ska skapas där ny kunskap och forskning ska bli mer tillgänglig för näringslivet.

Insatsområde 3

 • Företagsstöd 2016-2018, Regionförbundet i Kalmar län, beviljas 19 703 842 kr för att stärka konkurrenskraften hos mindre och medelstora företag genom att stimulera tillväxten via att anlita extern kompetens. Genom regionförbundets konsultcheckar stimuleras bland annat företagen att söka nya marknader, utveckla nya produkter/tjänster, anlita forskar resurser mm.

Insatsområde 4

 • Fossilfrihet i regional tågtrafik – en förstudie, Kalmar Länstrafik beviljas 300 850 kr för att belysa möjligheterna för att övergå till fossilfria bränslen för tågdriften på de ej elektrifierade banorna i Kalmar och Jönköpings län.


Sociala fonden

Programområde 1 – En jämställd och inkluderande arbetsmarknad

Inga projekt aktuella i Kalmar län
 

Programområde 1 – Förstudie Arbetsmodeller för livslångt lärande

 • Kompetensråd Mat 2016, Regionförbundet i Kalmar län, beviljas 1 198 840 kr för att ta fram en modell för hur man kan stärka samverkan mellan företag och utbildningsanordnare i en hel bransch och i alla led från produktion till konsument för att kunna höja kvalitet och attraktivitet och bättre kunna möta både den enskildes och branschens behov. Målsättningen är att modellen kan användas både i en större geografi och i andra branscher efter förstudien.
   

Programområde 2 – Ökade möjligheter till arbete för utrikes födda

 • Ljungnäsvillan, DEL-TA produktion AB beviljas 9 365 393 kr för att utveckla en metod och implementera den i ordinarie verksamhet för att kunna erbjuda arbetsprövning inom service- och tjänsteproduktion som ett komplement till nuvarande verksamhet inom industriell produktion. Målgruppen ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.
   
 • ECOudden, Kalmar kommun beviljas 6 441 064 kr för att bygga vidare på förstudien Språk och Arbete och bryta utanförskapet hos kvinnor med invandrarbakgrund som har försörjningsstöd eller aktivitetsstöd. Visionen är att skapa ett arbetsintegrerat socialt företag på sikt
   
 • Företagsam Framtid, Landstinget i Kalmar län/Ölands Folkhögskola beviljas 4 059 247 kr för att genomföra utbildning i företagande med koppling till socialt företagande i första hand men också andra företagsformer. Under utbildningstiden kommer deltagarna också att praktisera på olika företag samt pröva sin affärsidéer.


Fakta

Småland och Öarna är ett av åtta Strukturfondspartnerskap i landet. Partnerskapen är tillsatta för att prioritera bland ansökningar om stöd från EU:s strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning åren 2014-2020. Det gäller den regionala utvecklingsfonden (Tillväxtverket) och socialfonden (ESF-rådet). Kalmar län representeras i Strukturfondspartnerskapet av Leif Larsson (c), Ann-Marie Fagerström (s) och Peter Wretlund (s). Totalt under programperioden är ca 1 miljard kronor tillgängliga för Småland och Öarna.

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se