Skip to main content

Datainspektionen kritiserar kvalitetsregister

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 13:49 CEST

Flera kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården har inte följt den nya
patientdatalagen. Det anser Datainspektionen och kräver förändringar i den
fortsatta hanteringen av personuppgifter. Ett av de inspekterade registren
är det nationella lungcancerregistret, som administreras av Landstinget i
Uppsala län.

- Vi kommer självklart att rätta oss efter Datainspektionens beslut så
långt det är möjligt. Samtidigt är det olyckligt om förändringarna innebär
att arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra hälso- och sjukvården
försvåras, säger landstingets chefläkare Anders Björklind.

Lungcancerregistret är ett av ett hundratal kvalitetsregister som har
upprättats inom svensk sjukvård. I dessa registreras samtliga fall av vissa
diagnoser.

- Tack vare registreringen kan vi få fram jämförande statistik för hela
landet och det används för forskning och verksamhetsutveckling.

Sedan 2008 finns en patientdatalag, som innebär att reglerna för hur
personuppgifter får hanteras har skärpts. Datainspektionen har nyligen
gjort en tillsyn, där de har följt upp hur landstingens kvalitetsregister
efterlever lagstiftningen.

Resultatet från tillsynen är att det finns brister på flera håll. I ett
första steg har fyra kvalitetsregister, däribland lungcancerregistret som
sköts av Landstinget i Uppsala län, fått förelägganden om att vidta
åtgärder. Ytterligare 25 beslut om kvalitetsregister i andra landsting
väntas inom kort.

- Datainspektionens beslut får sannolikt konsekvenser för samtliga
kvalitetsregister. Bland annat blir det svårare att följa vårdkedjor över
administrativa gränser, något som är speciellt viktigt i vår region där
många patienter utreds i ett landsting, för att sedan slutbehandlas till
exempel vid Akademiska sjukhuset.

- Många av de problem som Datainspektionen tar upp kommer att lösas i och
med att samtliga landsting inför elektroniska identitetskort för sina
anställda. När detta finns på plats överallt kommer säkerheten att vara på
den nivå som efterfrågas, säger Anders Björklind.

- Vi kommer nu att samråda med övriga landsting om vad vi kan göra för att
tillmötesgå Datainspektionens krav utan att behöva upphöra med dessa
register, som fyller en viktig funktion i vården. Det här är en nationell
angelägenhet.


Ytterligare information:
Anders Björklind, chefläkare, landstingets kansli, tel 070-556 42 50
Benny Eklund, projektledare IT-avdelningen, tel 070-510 13 06
Mats Lambe, verksamhetschef Regionalt onkologiskt centrum, tel 018- 15 19
22

http://www.lul.se/pressmeddelanden

E-postadress enligt mallen fornamn.efternamn@lul.se