Skip to main content

Landstingsplan och budget 2011-2013

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 08:24 CEST

All hälso- och sjukvård ska finnas lättillgänglig för invånarna och ges på lika villkor. Vården ska kännetecknas av korta och rimliga väntetider, gott bemötande och kompetent behandling.

Det framgår av landstingsplanen för 2011-2013, som landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att godkänna.

Här är några exempel på utvecklingsområden som lyfts fram i planen:

 • Ett landstingsgemensamt balanserat styrkort ska tas fram.
 • Samarbetsformerna mellan landstingen i Uppsala-Örebroregionen ska vidareutvecklas och stärkas. Arbetet i varuförsörjningsnämnden ska omfatta fler områden.
 • Ett system för e-handel börjar införas som ska vara fullt utvecklat 2013.
 • Tillgängligheten inom primärvården ska förbättras. Alla primärvårdsmottagningar ska klara vårdgarantins krav om telefontillgänglighet och tid för läkarbesök. Hembesöksverksamheten ska utökas till att omfatta hela länet.
 • Närakutens uppdrag ska utvecklas.
 • Andelen patienter som får vänta mer än fyra timmar på akutmottagningen ska minska och en akutvårdsgaranti ska införas.
 • Det ska byggas upp närvårdscentrum i Enköping, Tierp, Östhammar och Uppsala.
 • Vårdval inom privat psykoterapi införs.
 • Det ska utredas inom vilka områden, främst inom den öppna specialiserade vården, som vårdvalssystem ska införas.
 • Den avgiftsfria allmäntandvården ska utökas till att omfatta även 2-åringar.
 • En försöksverksamhet med hembesöksteam ska startas i Uppsala. Teamet har till syfte att förhindra onödiga sjukhusinläggningar och utgår från geriatriken vid Akademiska sjukhuset.
 • Ett samordnat högkostnadsskydd ska införas.
 • Fritt val inom hjälpmedelsområdet införs 1 januari 2012.
 • Patienternas tillgång till sin egen journal via nätet ska vidareutvecklas. Under 2011 ska tidsbokning via nätet etableras inom primärvården och utökas inom andra verksamheter.

Patientavgifterna föreslås vara oförändrade jämfört med 2010, men under 2011 ska en översyn av patientavgifterna göras.

Nettokostnaden för hela landstingets verksamhet 2011 budgeteras till 7,3 miljarder kronor. Av detta går den största delen till Akademiska sjukhuset (cirka 4 miljarder kr). Lasarettet i Enköping tilldelas 334 miljoner kr, Primärvården 217 miljoner kr, Habilitering och hjälpmedel 171 miljoner kr och Folktandvården 126 miljoner kr.

Beslut om landstingsplan och budget kommer att fattas vid landstingsfullmäktiges sammanträde den 15-16 november.

(S), (V) och (MP) reserverade sig till förmån för ett eget förslag

Utprovning av hörapparater upphandlas

Landstinget ska förbereda en upphandling av entreprenörer som kan utföra utprovningar av hörapparater. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

För närvarande erbjuds så kallad basal hörselrehabilitering, som bland annat innebär utprovning av hörapparater dels av en privat upphandlad entreprenör, dels vid Hörcentralen, som är en landstingsdriven verksamhet inom Habilitering och hjälpmedel.

Kontraktet med den nuvarande entreprenören löper ut den 30 juni 2011, och i samband med detta vill hälso- och sjukvårdsstyrelsen att ytterligare delar av den basala hörselrehabiliteringen ska upphandlas.

Förändringen gäller verksamheten som bedrivs i Uppsala. Den basala hörselrehabiliteringen i andra kommuner i länet kommer att ligga kvar på Hörcentralen, bland annat för att multisjuka äldre ska kunna få hjälp i sitt närområde.

Den fördjupade hörselrehabiliteringen kommer även fortsättningsvis att drivas i landstingets egen regi.

I dag arbetar ett 30-tal personer vid Hörcentralen i Uppsala. Det är ännu inte klart hur många av dessa som kommer att beröras av förändringen. De som berörs kommer att erbjudas att gå över till anställning hos den nya entreprenören.

Pristagare för årets folkhälsopris utsedda


Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har utsett pristagarna för landstingets folkhälsopris 2010. Prissumman på totalt 100 000 kronor fördelas på tre pristagare.

50 000 kr ges till projektet "HIV/STI-prevention hos invandrare och ungdomar med utländsk bakgrund" och 25 000 kr vardera går till Affektiva dagvårdsenheten och till Johan Borchert vid ambulansen i Östhammar och projektet Säker moppe.

Priset delas ut vartannat år, med syftet att stimulera och inspirera till ett långsiktigt och strategiskt hälsofrämjande arbete inom Uppsala län genom att lyfta fram positiva exempel.

Priset kommer att delas ut vid landstingsfullmäktiges möte den 6 december 2010.

Landstingets nettokostnader ökar kraftigt

Landstingets nettokostnader fortsätter att öka, enligt den senaste ekonomirapporten.

Nettokostnadsutvecklingen är nu 5,8 procent. För att landstinget ska ha en fortsatt ekonomi i balans under 2011 måste ökningstakten minskas till högst 2 procent per år.

Kostnadsökningen beror på främst på underskott inom förvaltningarna på totalt 121 miljoner kronor, där Akademiska sjukhuset står för 110 miljoner kronor. Även Landstingsservice och Primärvården går med underskott.

Enligt prognosen kommer landstinget som helhet att göra ett plusresultat under 2010 på 76 miljoner kronor, efter avsättning till eget kapital. Jämfört med budget är detta en försämring med 109 miljoner kr.