Skip to main content

Nytt paket för att minska landstingets kostnader

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 17:03 CEST

Landstingets ekonomi fortsätter att försämras på grund av minskade skatteintäkter. Landstingsstyrelsen har därför beslutat om ett nytt paket med åtgärder för att få en ekonomi i balans. Bland annat införs investeringsstopp.

Landstingets intäkter fortsätter att minska i en snabbare takt än förväntat. För en månad sedan uppskattads att landstinget skulle tappa 173 miljoner kronor i skatteintäkter jämfört med budget. Nu visar den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting att tappet är ännu större, minst 250 mkr. Med utgångspunkt från den rapporten kommer landstinget att göra ett minusresultat på 72 mkr i år, om inte ytterligare åtgärder vidtas.

Mot bakgrund av detta beslutade landstingsstyrelsen idag om ytterligare åtgärder, utöver det kostnadsanpassningspaket om 300 mkr som beslutades i oktober 2008. Det nya paketet innehåller följande:

1. Rationaliseringar inom medicinsk service
Landstingsdirektören har fått i uppdrag att ta fram förslag till rationaliseringar inom den laboratoriemedicinska verksamheten och Bild- och funktionsmedicin. Vid en jämförelse med andra landsting är bedömningen att
det går att rationalisera med 30-50 mkr.

2. Varsel verkställs och fler erbjuds avtalspension
Landstinget har anmält ett varsel om 260 årsarbetare till arbetsförmedlingen. Varslet kommer nu att verkställas och ska omfatta samtliga personalkategorier. Erbjudandet om särskild avtalspension kommer att utvidgas.
Det har tidigare gället personer födda 1944 och 1945. Nu omfattas även de som är födda 1946.

3. Striktare inköpsrutiner för förbrukningsartiklar
Landstingsdirektören har fått i uppdrag att utforma ett striktare regelverk och säkerställa att rutinerna följs. Detta väntas spara 10 mkr.

4. Stopp för investeringar i fastigheter och utrustning
Nya regler för hantering och prövning av investeringsärenden ska tas fram. I väntan på att det träder i kraft införs ett investeringsstopp. Undantag från detta stopp ska godkännas av landstingsdirektören.

5. Besparingar inom administration och teknisk service.
Landstingsdirektören har fått i uppdrag att se över möjligheterna att göra ytterligare rationaliseringar inom såväl administrativ service som teknisk service, det vill säga de servicefunktioner som är organisatoriskt knutna
till Landstingsservice.

- Vi följer prognoserna för den ekonomiska utvecklingen mycket noggrant. När det visar sig att skatteintäkterna minskar måste vi parera genom att anpassa verksamheten och minska kostnaderna. Vi kommer att göra vårt yttersta för att landstingets budget ska vara i balans vid årets slut, säger Erik Weiman (M), ordförande för landstingsstyrelsen.

Ytterligare upplysningar:
Erik Weiman (M), landstingsstyrelsens ordförande, 070-691 60 26
Kerstin Westholm, landstingsdirektör, 070-602 27 45
Bo Carlbark, ekonomidirektör landstinget, tel 070-611 59 09
Jessica Elgenstierna, presschef, 018-611 60 91, 070-611 39 51

http://www.lul.se/pressmeddelanden

E-postadress enligt mallen fornamn.efternamn@lul.se