Skip to main content

Vården är bra men väntetiden är för lång

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 16:19 CEST

En rapport från Liv & Hälsa-undersökningen om synen på vården (pressmeddelande 2005-10-13)
Primärvården i Östhammar och Älvkarleby är bäst i länet när det gäller bra telefontillgänglighet, korta väntetider, nöjdhet med behandling och stort förtroende. Åtminstone upplever de tillfrågade i Liv och Hälsa-undersökningen det så.

Väntetiden används vanligen som ett mått på tillgänglighet. Enligt den nationella besöksgarantin ska patienter som kontaktar primärvården få hjälp samma dag och få träffa primärvårdsläkare inom sju dagar om en läkarkontakt bedöms som nödvändig. Av de undersökta länen har Uppsala län högst andel, 24 procent, som upplever att väntetiden för att komma till primärvården varit för lång. Av dem som fått tid till sjukhus tycker en tredjedel att väntetiden varit för lång. De allra flesta patienterna är dock nöjda med den vård de fått. Vården på sjukhus får något högre betyg än den vård som givits på vårdcentral.

Resultaten från Liv och Hälsa-undersökningen visar att inte alla levnadsvanor tas upp i samma utsträckning vid möte med patienten. Det tycks enklare prata om rök- och motionsvanor än om kost- och alkoholvanor.

Hälso- och sjukvården är den institution i samhället som befolkningen uppger sig ha störst förtroende för. Undersökningen visar emellertid att förtroendet har minskat under de senaste fyra åren.

För mer information:

Inna Feldman, Statistiker, Samhällsmedicinska enheten
Telefon: 018-611 61 82
e-post: inna.feldman
@lul.se

Ladda ner rapporten
http://www.lul.se/upload/6506/Vårdrapport.PDF

Några korta fakta ur rapporten:
Vårdkontakter
• Andelen personer som uppger att de besökt någon vårdgivare under de senaste tre månaderna är cirka 60 procent. Generellt sätt konsumerar kvinnor mer vård än män.

Tillgänglighet
• Ungefär hälften av länets invånare anser att det är svårt att komma fram på telefon till någon inom primärvården som kan svara på frågor.

Behandling
• De flesta patienter (mer än 75 procent) uppger att de är nöjda med den vård de fått både på sjukhus och i primärvården. Sjukhusvården får dock något högre betyg.

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
• Knappt en tredjedel av länets patienter uppger att de fått frågor om sina levnadsvanor i sina kontakter med vården. Hälften av dessa uppger att de också fått råd om att förändra någon av dessa levnadsvanor.

Förtroende
• Hälso- och sjukvården är den institution i samhället som befolkningen uppger att de har störst förtroende för.


Bakgrund:
Närmare 9 400 personer i Uppsala län har svarat på frågor om hälsa, levnadsvanor, livsvillkor och vårdutnyttjande. Sammanlagt har ca 43 600 personer svarat på undersökningen, som är ett samarbete mellan landstingen i Uppsala, Sörmlands, Västmanlands, Värmlands och Örebro län (CDUST-regionen). Undersökningsområdet sträcker sig således tvärs över Sverige, från norska gränsen till Östersjön. En liknande undersökning gjordes år 2000.
Den nu publicerade rapporten ger en övergripande bild av vad upplänningar tycker om vården och hur vården fungerar utifrån hur befolkningen upplever det. Rapporten belyser fem olika områden: ingångar till vården, tillgänglighet, upplevelse om behandlig, hälsofrämjande insatser och förtroende.