Skip to main content

487 skadeanmälningar att lära sig av

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2012 10:07 CET

Förra året tog Patientförsäkringen LÖF emot 487 skadeanmälningar som handlade om Västerbottens läns landsting. Drygt fyra av tio patienter som anmälde en vårdskada i Västerbotten under förra året fick ersättning från försäkringen.

– Antalet anmälningar är inte särskilt oroande med tanke på hur många operationer och andra behandlingar som vi gör i landstinget under ett år, säger chefläkare Ulf Segerberg i en kommentar till försäkringsbolagets siffror.

Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, LÖF, försäkrar landstingens och regionernas ansvarighet gentemot patienter som skadas i samband med hälso- och sjukvård.

Kan få ersättning
Den 1 januari 2011 trädde en ny patientsäkerhetslag i kraft. Enligt den nya lagen är hälso-  och sjukvårdspersonalen skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls.

Men ibland händer det att patienter skadas i samband med behandlingar inom hälso- och  sjukvården. Under 2011 anmäldes totalt 11 800 skador till Patientförsäkringen LÖF. Det är en ökning med 13 procent jämfört med 2010.

En patient som drabbas av en skada när man vårdas inom den offentliga sjuk- eller tandvården kan ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Drygt 40 procent av anmälda fall får ersättning. När en patient nekas ersättning beror det oftast på att skadan inte hade kunnat undvikas.

Den patient som råkar ut för en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård måste själv  göra en anmälan till patientförsäkringen för att kunna få ersättning.

Ökning sedan 2006
När det gäller anmälningarna mot Västerbottens läns landsting ökade antalet under förra året  med sju procent jämfört med året innan. Sedan 2006 har antalet anmälningar om vårdskador ökat i Västerbotten. 2006 var antalet anmälningar 360.

– Ökningen beror bl.a. på att vi har medvetandegjort patienterna om möjligheterna att anmäla vårdskador till patientförsäkringen, säger Ulf Segerberg.

79 procent av anmälningarna i Västerbottens läns landsting de senaste sju åren har handlat om sjukhusvård, 11 procent om primärvård och 8 procent om tandvård.

- När det gäller sjukhusvården handlar det främst om skador i samband med kirurgiska ingrepp och förlossningar, förklarar Ulf Segerberg.

Fyra av tio skador i länet ersätts
I genomsnitt har cirka 42 procent av skadeanmälningarna mot Västerbottens läns landsting  ersatts de senaste sju åren.

De flesta patienter som drabbas av en vårdskada önskar att sjukvården lär sig av sina misstag, så att inte fler drabbas av samma sak.

Västerbottens läns landsting har satt upp ett mål om att bli det patientsäkra landstinget.  Därför pågår det nu en kraftsamling riktad mot såväl specialistsjukvården som primärvården  och folktandvården.

Patientsäkerhetskampanjen har två huvudinriktningar, dels att fokusera på  patientsäkerhetskulturen, dels att öka patienternas delaktighet och inflytande i vården.

Brister i kommunikationen
Enligt försäkringsbolaget är en av de vanligaste bakomliggande orsakerna till tillbud i  vården att kommunikationen har brustit mellan olika personer. Patientsäkerheten hotas om vårdens personal missförstår varandra när de ska överföra information om en patients tillstånd.

Den patient som vill göra en anmälan till patientförsäkringen kan få hjälp av kurator vid det  aktuella sjukhuset eller den mottagning som behandlade personen.  Även landstingets patientnämnd kan lämna information om försäkringen.

– Landstingets siffror för 2011 skiljer sig inte särskilt mycket från de som gäller för övriga landsting och regioner i landet, slutar Ulf Segerberg.

LÖF:s rapport för 2011 om skadeanmälningarna mot Västerbottens läns landsting bifogas.

Mer information till media lämnas av chefläkare Ulf Segerberg, 070-68 88 440.