Skip to main content

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanträtt

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2013 16:01 CEST

I dag, onsdag, har landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd sammanträtt. Nämnden beslutade vid sammanträdet bland annat att fastställa ändringar i tandvårdstaxor för Folktandvården Västerbotten.
Nämnden tog också beslut om att avsätta pengar för nya läkemedel för familjär amyloidos och malignt melanom.

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkände dessutom planerade åtgärder utifrån den granskning av nämnden som landstingets revisorer genomfört.

Här följer en sammanfattning av nämndens olika beslut.

Justeringar av tandvårdstaxor för Folktandvården Västerbotten
Tandvårdstaxan i Västerbotten har sedan den 1 januari 2013 följt referenspriset som Tandvård- och läkemedelsförmånsverket (TLV) fastställt. Dessa referenspriser justeras årligen och grundas på tandvårdssektorns kostnadsutveckling och räknas fram via konsumentprisindex.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att från och med 1 september 2013 följa den höjning av referenspriset som TLV räknat fram, i genomsnitt 2 procent. Nämnden beslutade också att från samma datum justera priset för frisktandvård så att dessa ligger på samma nivå som i de övriga norrlandstingen.

Dessutom beslutade nämnden att interntaxan, som reglerar åtaganden mellan landsting, ska justeras från och med 1 januari 2014.

Mer information lämnas av tandsvårdschef Per Tidehag, 090-785 80 50

Kostnader för nya läkemedel
Norrlandstingens regionala läkemedelsråd tog i april 2013 fram rekommendationer för introduktion av nya läkemedel gällande familjär amyloidos och malignt melanom.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att följa rekommendationerna och de ökade kostnaderna för läkemedel på cirka 1,75 miljoner kronor tas ur anslaget för nya läkemedel.

Mer information lämnas av verksamhetsområdeschef Ann-Christin Sundberg, 090-785 73 26

Motion: ”Patienten ska ha tillgång till datajournalen”
Kristdemokraterna Birgitta Nordvall, Jonny Kärkkäinen, Lena Sandberg och Erik Sedig har i en motion till landstingsfullmäktige föreslagit att landstinget ska verka för att västerbottningarna får tillgång till den egna datajournalen via internet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden yttrade sig om motionen och av yttrandet framgår att landstinget följer den nationella utvecklingen på området. När en nationell infrastruktur finns i form av ett hälsokonto, kommer landstinget att kunna erbjuda journalinformation digitalt till medborgarna.

Mer information lämnas av verksamhetsområdeschef Ann-Christin Sundberg, 090-785 73 26

Granskning av hälso- och sjukvårdsnämnden, förslag till åtgärder
Landstingets revisorer har granskat hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet år 2012 och vid nämndens sammanträde i maj fick landstings¬direktören uppdraget att återkomma med förslag till åtgärder utifrån granskningen.

Åtgärderna är bland andra att ta fram en delegationsordning, ett avtal om ansvarfördelning, dokumenthanteringsplan och attestordning. Dessutom ska en översyn av uppföljningskriterier och aktiviteter i verksamhetsplanen göras för att försäkra att de är tydliga och mätbara.

Den ekonomiska månadsrapporteringen ska bland annat innehålla tydligare analyser om måluppfyllelse. Dessutom ska avrapporteringen av den interna kontrollplanen kvalitetssäkras.

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkände förslagen till åtgärder, som syftar till att utveckla nämndens ansvar och roll, styrning och uppföljning, månadsrapportering och interna kontroll.

Mer information lämnas av verksamhetsområdeschef Ann-Christin Sundberg, 090-785 73 26

Granskning av nämndens ansvarsområde
Landstingets revisorer har också granskat nämndens arbete med intern kontroll, avvikelsehantering, hantering av remisser och hantering av allmänna handlingar. Landstingsdirektören fick i maj uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder.

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkände förslagen till åtgärder för att förbättra dessa områden.

Mer information ämnas av verksamhetsområdeschef Ann-Christin Sundberg, 090-785 73 26

Dom från förvaltningsrätten i Umeå
Hälso- och sjukvårdsnämnden antog i oktober 2012 ett vårdprogram för infertilitetsbehandling. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten av en privatperson. Enligt den klagande innebär beslutet tydliga begränsningar i tillgången till behandling mot ofrivillig barnlöshet. Den klagade menade att vårdprogrammet var oförenligt med hälso- och sjukvårdslagen, diskrimineringslagen och lagen om genetisk integritet.

Förvaltningsrätten avslog överklagandet i en dom den 13 juni 2013. I domen går att läsa att vårdprogrammet inte strider mot de lagar som den klagande hänvisar till.

Vid dagens sammanträde meddelades hälso- och sjukvårdsnämnden förvaltningsrättens dom.

Mer information lämnas av Lars Burström, staben för planering och styrning, 090-785 73 15

Politiska kommentarer till samtliga beslut lämnas av hälso- och
sjukvårdnämndens ordförande, landstingsrådet Karin Lundström (S), 070-669 66 84
eller nämndens vice ordförande Carin Hasslow (FP), 070-330 67 85.

I hälso- och sjukvårdsnämndens handlingar på vll.se finns mer att läsa om bakgrunden till besluten, se länk nedan.

Med vänlig hälsning
Jan Alfredsson, landstingets kommunikationsstab