Skip to main content

Kortare väntetider i cancervården med nytt arbetssätt

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2016 09:06 CET

Patienter med cancer som utretts enligt de standardiserade vårdförlopp som infördes i Västerbotten 2015 får snabbare behandling än tidigare. Det visar den första nationella redovisningen av vårdförloppens väntetider som avser första halvåret 2016 och för de vårdförlopp där fler än 10 patienter fått behandling.

Patienter i Västerbotten som utretts enligt standardiserat vårdförlopp (SVF) för blodcancersjukdomen akut myeloisk leukemi (AML) har tydligt kortare väntetid från välgrundad misstanke till start av första behandling än innan vårdförloppen infördes. 85 procent påbörjar behandling inom föreskriven tid, jämfört med 81 procent för hela landet.

– Vi befinner oss fortfarande i ett tidigt stadium av detta nya sätt att organisera cancervården, men det är glädjande att se att det påbörjade arbetet redan har haft positiv effekt på patienternas väntetid till behandling, säger Ann-Christin Sundberg, hälso- och sjukvårdsdirektör.

För vissa diagnoser finns fortfarande utrymme för förbättringar. För prostatacancer får 63 procent av patienterna påbörja sin behandling inom föreskriven tid, där siffran för riket är 52 procent. Behandling påbörjas för cancer i urinblåsa och urinvägar inom föreskriven tid för 69 procent av patienterna i Västerbotten, jämfört med 80 procent för riket.

– Det finns fortfarande en variation i väntetiderna, men de har totalt sett kortats. Vi arbetar ständigt för att alla patienter ska få starta behandling inom den föreskrivna tiden för respektive vårdförlopp, säger Torbjörn Myrnäs, verksamhetschef Kirurgcentrum Umeå.

För huvud- och halscancer samt matstrupe- och magsäckscancer har färre än tio patienter inlett behandling enligt SVF i Västerbotten första halvåret 2016.

– De data som redovisas beskriver ett fåtal patientgrupper i Västerbotten i ett tidigt skede av införandet och bör därför tolkas med försiktighet, säger Göran Hugosson, projektledare för införandet av SVF i Västerbottens läns landsting.

Resultaten redovisas av Regionala cancercentrum i samverkan. Se nationellt pressmeddelande.

Fakta

Standardiserade vårdförlopp började införas i cancervården under 2015. De innebär ett nytt sätt att organisera vården, så att patienter med misstänkt cancer utreds så snabbt som möjligt. Ett standardiserat vårdförlopp startar vid tidpunkten för välgrundad misstanke om cancer och avslutas vid start av första behandling.

SVF är en satsning som genomförs under perioden 2015-2018 för att korta väntetider och minska regionala skillnader men också att skapa en mer jämlik vård med ökad kvalitet och mer nöjda patienter.

Mer information

Ann-Christin Sundberg, hälso- och sjukvårdsdirektör, 090-785 73 26
Torbjörn Myrnäs, verksamhetschef Kirurgcentrum Umeå, 090-785 85 46

Vänliga hälsningar
Anja Hansen Knutsson
Kommunikationsstaben

Landstingets bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du fler bilder från Västerbottens läns landsting i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum