Skip to main content

​Nöjda patienter och god vård i Region Västerbotten

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2019 15:30 CEST

Hälso- och sjukvården i Region Västerbotten står sig väl i en nationell jämförelse när det gäller medicinska resultat för flera sjukdomsgrupper, patienternas erfarenheter och befolkningens syn på vården. Tillgänglighet och väntetider är dock ett område där länet ligger sämre till än rikssnittet men där siffrorna på flera håll har förbättrats under 2019.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterade under onsdagen sin rapport ”Öppna jämförelser för hälso- och sjukvården 2019”. Här beskrivs utvecklingen i den svenska hälso- och sjukvården inom bland annat omställningen till nära vård, tillgänglighet, patienternas erfarenheter och befolkningens syn på sjukvården, men också medicinska resultat för olika sjukdomsgrupper.

– Det är ett viktigt underlag i vårt arbete med att utveckla vården och vår verksamhet. Det är positivt med den insyn och transparens som de nationella jämförelserna om sjukvårdens kvalitet och effektivitet ger, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten.

Goda medicinska resultat och högt förtroende

De medicinska resultaten inom flera av de stora folksjukdomarna som cancer, hjärtsjukvård och stroke är fortsatt starka i Region Västerbotten. Inom områden som ”Överlevnad vid cancersjukdom”, ”Död eller nedsatt funktionsförmåga efter stroke” samt ”Dödlighet efter sjukhusvårdad hjärtinfarkt inom 28 dagar”, ligger Västerbotten bättre till än rikssnittet. Även självmordstalen i Västerbotten är lägre än riket i stort.

Västerbottningarnas förtroende för sjukvården i sin helhet är gott, men förtroendet för sjukhusvården är något högre än för primärvården. Förtroendet för 1177 Vårdguiden på telefon är idag högst i landet. Patienter som besökt en primärvårdsmottagning, akutmottagning eller varit inlagda på något av länets sjukhus, har ett positivt helhetsintryck och sifforna här ligger över rikssnittet.

– Vi ligger glädjande nog i den absoluta toppen när det gäller flera områden och det är ett mycket gott betyg till våra kompetenta medarbetare. Vi har ett positivt bemötande och levererar god vård av mycket hög medicinsk kvalitet, säger Brita Winsa.

Tillgängligheten ett utvecklingsområde

SKL:s sammanställning visar att patienter i Västerbotten, som besökt primärvården, öppenvården på sjukhusen eller en akutmottagning, inte tycker att väntetiderna är rimliga men att de trots detta har en positiv upplevelse av tillgängligheten.

För flera parametrar inom området tillgänglighet och väntetider är dock resultaten för Region Västerbotten sämre än rikssnittet. Det gäller bland annat ”Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård”, ”Genomförda första besök inom 90 dagar i specialiserad vård” samt ”Genomförda operationer/åtgärder inom 90 dagar i specialiserad vård”. Även telefontillgängligheten till primärvården sticker ut negativt. De senaste tillgänglighetsmätningarna i april visar dock på en positiv trend på flera fronter.

– Tillgängligheten är vårt stora utvecklingsområde där vi måste bli bättre. Det är en utmaning vi delar med hela sjukvårdssverige. En viktig väg framåt är utvecklingen mot den nära vården. Vi ska stärka samverkan än mer mellan våra tre sjukhus men också öka samordningen mellan sjukhusvården och primärvården och med kommunerna, säger Brita Winsa.

Digital teknik som möter behov

Digital teknik är central i den utvecklingsresa vården nu tar samt för att bättre kunna möta patienternas behov.

– Vi måste bli bättre på att nyttja de möjligheter som digitala lösningar erbjuder. Det är ett kraftfullt verktyg för att effektivisera vården, arbeta mer förebyggande och möta ett ökat vårdbehov. Målet för hela resan mot den nära vården är att fler patienter behandlas i tid, så nära hemmet som möjligt samt att färre behöver åka till akuten eller ligga på sjukhus i onödan, säger Brita Winsa.

Under rubriken ”Omställning till nära vård” är andelen utskrivningsklara patienter på sjukhus per 1 000 invånare högre i Västerbotten än siffrorna för riket.

– Detta beror på olika saker, en del är i vilken utsträckning kommunerna kan ta hem patienterna men också på hur vi samverkar mellan sjukhusvård och primärvård, säger Brita Winsa.

Mer information och Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019 i sin helhet, finns på skl.se

Mer information

Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västerbotten, 090-785 72 52.

Presskontakt

Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
070-612 18 48

Fakta

För andra året i rad publicerar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) aktuell rapport - Hälso- och sjukvårdsrapporten – Öppna jämförelser.

Sedan flera år tillbaka publicerar SKL en mängd kvalitetsdata och annan data kring hälso- och sjukvården på webbplatsen Vården i siffror, med kontinuerlig uppdatering. Utöver den löpande redovisningen av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet via Vården i siffror, finns det ett fortsatt behov av sammanställningar där resultat lyfts fram och uppmärksammas. Därför väljer SKL att årligen publicera aktuell rapport.

Syftet med rapporten är att beskriva den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården men även att skapa överblick och jämföra regioners resultat med varandra, i den tradition av öppna kvalitetsjämförelser som sedan länge nu är etablerad i Sverige. Detta är ett stöd för regionerna i deras ledning, styrning och verksamhetsutveckling, men bidrar också till transparens om sjukvårdens kvalitet och effektivitet.

Årets rapport fokuseras på åtta breda teman. Mer diagnosspecifika jämförelser och resultat återfinns på Vården i siffror.

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken