Skip to main content

​Patienternas omdömen om psykiatrivården

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2018 11:39 CET

När patienterna inom psykiatrin tycker till om den vård de fått är upplevelsen överlag positiv, framförallt i öppenvården. Inom barn- och ungdomspsykiatrin (Bup) har Västerbottens läns landsting bättre omdömen än rikssnittet för samtliga områden som undersöks.

– Nio av tio av våra patienter inom öppenvården har ett positivt helhetsintryck av vården, hur de varit delaktiga och blivit bemötta. Det är väldigt glädjande och ett kvitto på att medarbetarna inom Bup Västerbotten, i Lycksele, Skellefteå och Umeå gör ett fantastiskt jobb i den patientnära verksamheten, säger Anna Wallgren, verksamhetschef för Bup Västerbotten.

Även inom kategorierna Emotionellt stöd och Tillgänglighet placerar sig Bup i Västerbotten högt i undersökningen. Bland de svarande finns patienter i alla åldrar som både haft kontakt med Bup under längre tid samt helt nya patienter.

– Det känns jättebra, vi är glada och stolta! Bland det viktigaste av allt i vårt arbete är att patienterna är nöjda och känner sig delaktiga, säger Helen Ådin, kurator i Lycksele, Johan Stenlund, kurator i Skellefteå och Jonna Jurefors, psykolog i Umeå, som alla arbetar vid barn- och ungdomspsykiatrin.

Bättre kontinuitet och information

Den nationella enkäten visar också på saker att förbättra i verksamheten. Viktiga förbättringsområden där patienterna inte är riktigt lika nöjda är information och kunskap samt kontinuitet och koordinering.

– Vi behöver bli bättre på att tillsammans med patienten göra en individuell plan för hur vården ska se ut. Att beskriva och förklara för patienterna och deras anhöriga vilka bedömnings- och behandlingsinsatser som ska göras. Samordningen med andra aktörer som skola, kommun, polis och primärvården är andra viktiga områden som vi behöver fortsätta att utveckla mer, säger Anna Wallgren.

Patienterna inom öppenvården nöjda

Totalt är det över 33 000 patienter i Sverige inom olika delar av psykiatrin som har gett sin syn på den vård de fått.

Överlag är upplevelsen positiv, framför allt i öppenvården. Inom den öppna vuxenpsykiatrin i Sverige uppger åtta av tio att de skulle rekommendera mottagningen till någon annan i samma situation och majoriteten känner sig bemötta med respekt. 86 procent av patienterna inom öppenvården i Västerbotten har ett positivt helhetsintryck. Inom den slutna psykiatriska vården är motsvarande helhetsomdöme däremot lägre än riksgenomsnittet och ligger på 64,2 procent.

– Det är mycket värdefullt för oss att ta del av patienternas erfarenheter. Det är ett viktigt underlag i vårt arbete med att utveckla och förbättra verksamheten, säger Lena Pettersson, verksamhetschef för Psykiatri Västerbotten.

Precis som i liknande patientundersökningar i andra delar av hälso- och sjukvården är det framförallt inom områdena Kontinuitet och koordinering samt Information och kunskap där omdömena blir sämre. Inom den psykiatriska vården är patienterna betydligt mindre nöjda här, något som märks i resultaten för hela landet. De aspekter som patienterna bland annat lyfter är att de upplever att samordningen inte fungerar i den utsträckning de behöver och att de inte får tillräckligt med information om vården och medicineringen.

Det tycker patienterna är viktigast

Tittar man på riksnivå så är för de flesta åldersgrupper Respekt och bemötande den viktigaste faktorn. För gruppen unga vuxna 25–34 år är det däremot Delaktighet och involvering som är viktigast och som de vill ha mer av. För den äldsta gruppen, 80+, är det Emotionella stödet viktigare än i andra grupper.

Fakta

Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga landsting och regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting.

Under våren genomfördes Nationell Patientenkät med en ny metod med utdelade enkäter inom psykiatrin. Målet var att nå fler patienter inom både öppen och slutenvården för vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin samt rättspsykiatrin. Svarsfrekvensen varierar. Runt 25 procent av alla patienter inom rättspsykiatrin har svarat och för flera verksamheter är svarsfrekvensen bättre än tidigare år undersökningen genomförts.

Undersökningen består av sex delar, barn- och ungdomspsykiatrisk öppen- och slutenvård, vuxenpsykiatrisk öppen- och slutenvård, rättspsykiatri öppen- och slutenvård. Antalet enheter och patienter/brukare varierar stort mellan verksamheterna varför resultaten presenteras på olika sätt, detta för att säkerställa anonymiteten. Exempelvis inom barn- och ungdomspsykiatrisk slutenvård presenteras resultaten sammanslaget för samtliga enheter medan barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård presenteras utifrån mottagningens geografiska plats.

Enkäten delades ut till patienter i anslutning till ett besök/vistelse i den öppna eller slutna psykiatriska vården under perioden 1 mars –31 maj 2018.

Alla resultat: www.patientenkat.se

Mer information

Anna Wallgren, verksamhetschef, Bup Västerbotten, 070-230 19 68
Lena Pettersson, verksamhetschef, Psykiatri Västerbotten, 072-229 80 81
Sofie Tängman, kontaktperson för Nationell Patientenkät i Västerbottens läns landsting, 070-274 33 65

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Västerbottens läns landsting

Landstingets mediabank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial från Västerbottens läns landsting i vår mediabank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker. Läs mer på: www.vll.se/pressrum