Skip to main content

RNB bokslutsrapport 1 september 2004 – 31 augusti 2005

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 08:54 CEST

Resultat efter finansiella poster ökade med 38 procent till 41,5 Mkr (30,1).
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas på stamaktier med 0,82 kr (0,0) per aktie.

1 september – 31 augusti 2004/2005
• Nettoomsättningen uppgick till 963,7 Mkr (830,8), en ökning med 16 procent. Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 5,3 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 46,5 Mkr (36,1). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 41,5 Mkr (30,1), vilket är en ökning med 38 procent.
• Resultatet efter skatt uppgick till 27,4 Mkr (22,9), vilket motsvarar 1,73 kronor (1,53) per aktie.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 67,9 Mkr (82,8).
• Styrelsen föreslår att utdelning lämnas på samtliga stamaktier med 0,82 kr (0,0) per aktie. Styrelsen föreslår också att utdelning lämnas på preferensaktierna om sammanlagt 11,4 Mkr. Samtliga preferensaktier kommer därefter att konverteras till stamaktier.

1 maj – 31 augusti 2005
• Nettoomsättningen uppgick till 266,4 Mkr (192,0). Omsättningen i jämförbara butiker ökade med 6,3 procent.
• Rörelseresultatet uppgick till 5,8 Mkr (1,4). Resultat efter finansnetto förbättrades till 4,7 Mkr (0,6).
• Resultatet efter skatt uppgick till 2,4 Mkr (4,4), vilket motsvarar 0,14 kronor (0,29) per aktie.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 22,4 Mkr (18,6).

Efter rapportperioden
• RNB har, med tillträde den 1 december 2005, förvärvat Skandinaviskt Herr- och Dammode, som bedriver verksamhet på NK i Göteborg.

RNB-koncernen
RNB är indelat i två verksamhetsområden – Polarn O. Pyret och RNB RETAIL.
Polarn O. Pyret är ett varumärke med inriktning på baby- och barnkläder. RNB RETAIL är en distributionsplattform för nationella och internationella varumärken genom butiker på varuhusen NK och Steen & Ström samt butikskoncepten Solo och Saks. Totala antalet butiker i RNB uppgick per den 31 augusti 2005 till 126, varav 25 drivs av franchisetagare.

RNB förvärvar Skandinaviskt Herr- och Dammode med verksamhet på NK i Göteborg
RNB RETAIL AND BRANDS AB har tecknat överenskommelse om att förvärva Skandinaviskt Herrmode AB och Skandinaviskt Dammode AB, som bedriver verksamhet på NK i Göteborg. Den verksamhet som förvärvas har det senaste året haft en omsättning på ca 104 Mkr med ett rörelseresultat om ca 7 Mkr. Från och med verksamhetsåret 2005/2006 kommer de förvärvade bolagens butiksytor att öka med ca 35 procent och kommer därefter sammanlagt att uppgå till ca 3.100 kvadratmeter. Tillträde beräknas ske den 1 december 2005. Köpeskillingen för förvärvet uppgår till 40 Mkr och skall erläggas genom utgivande av ett konvertibelt skuldebrev som löper utan ränta och förfaller den 22 december 2006. Konverteringskursen är 80 kronor, vilket motsvarar 500.000 nya aktier i RNB vid full konvertering. Synergieffekterna av förvärvet beräknas uppgå till minst 3 Mkr och bedöms få full effekt från räkenskapsåret 2005/2006.
Styrelsen kommer att kalla till en extra bolagsstämma, som planeras till den 17 november 2005, för godkännande av affären.

RNB har öppnat verksamhet på varuhuset Steen & Ström i Oslo
Steen & Ström, som är Oslos ledande modevaruhus, genomgår nu samma modernisering och omvandling som NK gjorde i början av 90-talet. I samband med denna omvandling har RNB tagit över stora delar av dam- och herravdelningarna. Totalt rör det sig om ca 2.600 kvadratmeter butiksyta som RNB kommer att driva. Damavdelningen öppnades under augusti 2005 och herravdelningen den 20 oktober 2005.

Förvärv av DSN
RNB förvärvade den 1 mars 2005 C/O Departments & Stores Nordic AB (DSN). DSN är den ledande detaljisten i Sverige inom kvalitetssegmentet för kosmetik, underkläder och accessoarer med verksamheter på NK i Stockholm och Göteborg. Arbetet med att integrera DSN in i RNB har nu slutförts.

Marknad och efterfrågan
Konfektions- och beklädnadshandeln i Sverige ökade under fjärde kvartalet med 5,4 procent. För RNB:s verksamheter ökade försäljningen i jämförbara butiker med 6,3 procent.

Intäkter och resultat
RNB:s nettoomsättning ökade under året till 963,7 Mkr (830,8), en ökning med 16%. Förvärvet av DSN har under perioden påverkat nettoomsättningen positivt med 113,4 Mkr. Försäljningen i jämförbara butiker ökade under räkenskapsåret med 5,3 procent. Bruttovinstmarginalen för året uppgick till 48,8 procent (50,7). Övergången till ny affärsmodell inom RNB RETAIL samt sortimentsförändringen inom PO.P, mot en större andel baby och barn, har medfört en negativ påverkan av engångskaraktär på bruttomarginalen.

Rörelseresultatet för året uppgick till 46,5 Mkr (36,1). Resultatet efter finansnetto uppgick till 41,5 Mkr (30,1). Resultatet efter skatt uppgick till 27,4 Mkr (22,9). Avskrivningar på goodwill ingår i periodens resultat med 7,9 Mkr. Uppstartskostnader för verksamheten på Steen & Ström i Oslo har belastat resultatet med 1,8 Mkr.

Fjärde kvartalet
RNB:s nettoomsättning under fjärde kvartalet uppgick till 266,4 Mkr (192,0). Förvärvet av DSN har påverkat nettoomsättningen positivt med 58,2 Mkr. Omsättningen i jämförbara butiker ökade under fjärde kvartalet med 6,3 procent. Bruttovinstmarginalen under fjärde kvartalet uppgick till 45,0 procent (47,7).

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 5,8 Mkr (1,4). Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,7 Mkr (0,6). Resultatet efter skatt uppgick till 2,4 Mkr (4,4). Avskrivningar på goodwill ingår i periodens resultat med 2,9 Mkr (1,0).

Polarn O. Pyret
Nettoomsättningen under året uppgick till 279,5 Mkr (248,0). Rörelseresultatet uppgick till 23,4 Mkr (16,8). Antalet egna butiker vid periodens slut uppgick till 37 (37). Därutöver finns 25 (19) franchisebutiker, varav sju i Norge, två i Baltikum och en på Island.

Etableringen av Polarn O. Pyret utanför Sverige fortgår enligt plan. I Norge beräknas ytterligare minst fyra butiker öppnas det närmaste halvåret. I juni 2005 tecknade Polarn O. Pyret ett Master Franchiseavtal gällande England. I England bedöms den första butiken kunna öppnas i början av 2006.

RNB RETAIL
Nettoomsättningen inom RNB RETAIL uppgick under året till 685,3 Mkr (583,5). Rörelseresultatet uppgick till 38,6 Mkr (24,7). Antalet egna butiker vid periodens slut uppgick till 64 (48). Det förvärvade bolaget DSN ingår i RNB RETAILs verksamhet från den 1 mars 2005.

Genom förvärvet av DSN per den 1 mars 2005 och etableringen på Steen och Ström med öppning under hösten 2005, har verksamheten utökats kraftigt. Avtal har tidigare under året tecknats om utökningar av verksamheten på NK i Stockholm och Göteborg med ytterligare ca 1.500 kvadratmeter. De nya ytorna på NK kommer successivt att tas i drift under perioden september 2005 till februari 2006.

Finansiell ställning och likviditet
Koncernens balansomslutning uppgick till 560,9 Mkr jämfört med 351,2 Mkr vid föregående räkenskapsårs utgång. Ökningen av balansomslutningen är hänförlig till förvärvet av DSN. Det egna kapitalet uppgick till 256,2 Mkr (130,8), vilket ger en soliditet om 45,7 procent (37,2). Det egna kapitalet har under perioden ökat med 125,4 Mkr, varav 98 Mkr genom nyemission i samband med förvärvet av DSN.

Varulagret uppgick den 31 augusti 2005 till 184,3 Mkr jämfört med 140,0 vid samma tidpunkt föregående år. Av ökningen om 44,3 Mkr utgör lagret i den förvärvade verksamheten i DSN
49,0 Mkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 67,9 Mkr (82,8). Kassaflödet efter investeringar uppgick till -6,4 Mkr (71,5), varav förvärvet av DSN har påverkat kassaflödet negativt med 59,9 Mkr.

Nettolåneskulden uppgick till 105,1 Mkr jämfört med 92,1 den 31 augusti 2004. Förvärvet av DSN har finansierats genom upptagande av lån om 80 Mkr samt nyemission av 1.600.000 st aktier efter genomförd split 2:1.

Koncernens likvida medel inklusive outnyttjade checkkrediter uppgick vid periodens slut till 87,2 Mkr jämfört med 45,6 vid föregående räkenskapsårs utgång.

Investeringar och avskrivningar
Periodens investeringar uppgick till 197,7 Mkr (14,9), varav förvärvet av DSN utgjorde 176,8 Mkr. Avskrivningarna uppgick under perioden till 32,1 Mkr (25,5), varav goodwillavskrivningar utgjorde 7,9 Mkr (4,1).

Personal
Medelantalet anställda uppgick under perioden till 497 (489) personer.

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0 Mkr (248,0). Resultatet efter finansnetto uppgick till 9,4 Mkr (15,3). I resultatet ingår aktieutdelningar från helägda dotterbolag med 25 Mkr (0). Periodens investeringar uppgick till 183,3 Mkr (8,4), varav förvärvet av DSN utgjorde 176,8 Mkr.

Föregående år ingick Polarn O. Pyrets verksamhet i moderbolaget. Sedan den 1 september 2004 drivs Polarn O. Pyret som ett helägt dotterbolag till RNB.

Aktiesplit 2:1
Per den 9 maj 2005 har en aktiesplit genomförts varvid aktiens nominella belopp har ändrats från 4 kronor till 2 kronor. Totala antalet aktier i bolaget efter split uppgår till 16.608.874.
RNB aktien är sedan den 1 juli 2005 noterad på Attract40.

Framtidsutsikter
Genom förvärvet av DSN per den 1 mars 2005, öppningen av verksamheten på Steen & Ström i Oslo under hösten 2005 samt utökningen av verksamheterna på NK i Stockholm och Göteborg, har grunden lagts för en kraftig ökning av omsättningen under räkenskapsåret 2005/2006. Inom Polarn O. Pyret fortsätter arbetet enligt plan med att förbättra inköps-processen samt att etablera Polarn O. Pyret utanför Sverige.

Utdelning
Styrelsen föreslår bolagsstämman att utdelning lämnas med 0,82 kr (0,0) per stamaktie för samtliga stamaktier i bolaget. Bolaget har sedan tidigare fyra stycken preferensaktier vilka har företräde till utdelning om ett sammanlagt belopp om 11,4 Mkr. Styrelsen föreslår att utdelning sker med 2,85 Mkr per preferensaktie varefter dessa stämplas om och blir vanliga stamaktier. Den totala aktieutdelningen uppgår enligt förslaget till 25,0 Mkr, varav 13,6 Mkr avser stamaktier och 11,4 Mkr avser preferensaktier.

Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma äger rum den 24 januari 2006 kl 17.00 i bolagets lokaler på Regeringsgatan 29 i Stockholm.

Nomineringskommitté
Vid ordinarie bolagsstämma 2005 utsågs en nomineringskommitté vars uppgift är att föreslå styrelseledamöter inför 2006 års ordinarie bolagsstämma. Nomineringskommittén består av Jan Carlzon, Claes Hansson och John Wallmark.

Årsredovisning
RNB:s årsredovisning beräknas vara klar i slutet av december 2005 och kommer att finnas tillgänglig på bolagets kontor. Årsredovisningen kommer att skickas ut till samtliga aktieägare.

Kommande informationstillfällen
Delårsrapport för första kvartalet 2005/2006 24 januari 2006
Delårsrapport för andra kvartalet 2005/2006 4 april 2006
Delårsrapport för tredje kvartalet 2005/2006 21 juni 2006
Bokslutsrapport för 2005/2006 20 oktober 2006

Stockholm den 21 oktober 2005
RNB RETAIL AND BRANDS AB (publ)


Mikael Solberg
Verkställande direktör

Frågor angående denna rapport besvaras av:
VD Mikael Solberg 08-670 95 95, 0708-18 44 40
CFO Göran Blomberg 08-670 95 99, 0733-97 95 99.

Övergång till IFRS 2005

Från och med 1 september 2005 kommer RNB att rapportera enligt International Financial Reporting Standards, IFRS. Vid rapportering för räkenskapsåret 2005/2006 kommer även jämförelsesiffror för 2004/2005 att omräknas i enlighet med IFRS. Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1. Generellt krävs att ett företag fastställer sina redovisnings-principer och tillämpar dessa retroaktivt för att fastställa sin ingående balans enligt IFRS. Vissa undantag från den retroaktiva tillämpningen är dock tillåtna och företaget har valt följande:

Att tillämpa IFRS 3 ”Business combinations” framåtriktat från övergångsdatum
1 september 2004 vilket innebär att företagsförvärv som genomförts före denna tidpunkt ej justeras. Förvärv som genomförts under 2004/2005 kommer att redovisas i enlighet med IFRS 3.

Att inte omräkna jämförbar finansiell information 2004/2005 enligt kraven i IAS 32 och
IAS 39 avseende finansiella instrument. Effekter av anpassningen till IAS 32 och IAS 39 per 2005-09-01 redovisas första gången i kvartalsrapporten för perioden september – november 2005.

De viktigaste förändringarna för RNB är:

Goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämd nyttjandeperiod får enligt IFRS 3 inte längre skrivas av. I stället görs en prövning av eventuellt nedskrivningsbehov årligen, eller när indikation om värdeminskning föreligger. Per öppningsbalansen 1 september 2004 uppgick goodwill till 64,2 Mkr. Avskrivningarna på goodwill uppgick 2004/2005 till 7,9 Mkr.

Generella koncernmässiga omstruktureringsreserver är ej längre tillåtna. Avsättning får endast ske om avsättningen görs i det förvärvade bolaget enligt de kriterier som anges i IAS 37. I konverteringsarbetet för IFRS har en omstruktureringsreserv hänförlig till förvärv som genomförts under 2004/2005 identifierats vilken inte uppfyller det nya regelverket. Med anledning av detta försämras RNB-koncernens nettoresultat 2004/2005 med 9,2 Mkr.

Redovisningen av finansiella instrument enligt IAS 39 tillämpas från och med räkenskapsåret 2005/2006. RNB tecknar löpande terminskontrakt för att säkra flöden i utländsk valuta.

Effekterna av övergången till IFRS beskrivs nedan genom en kvantitativ avstämning av 2004/2005 års resultat och ställning. Uppgifterna är preliminära då regelverket kan komma att ändras under hela 2005.RNB RETAIL AND BRANDS AB består av verksamhetsområdena Polarn O. Pyret och
RNB RETAIL. Polarn O. Pyret är ett varumärke för baby och barn. RNB RETAIL
är en distributionsplattform för nationella och internationella varumärken.Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.