Socialdemokraterna vill förbättra vården för sällsynta diagnoser

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2019 14:27 CEST

Sjukvården behöver få möjlighet att erbjuda bättre vård och behandling för personer som har Ehlers-Danlos syndrom (EDS), familjär hyperkolesterolemi (FH) och kroniskt trötthetssyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME).

Det är sjukdomar som innebär ett stort lidande eller allvarliga hälsorisker för de som drabbas. Det har funnits planer på att införa särskilda vårdprogram för dessa diagnoser och hälso- och sjukvårdsförvaltningen står nu redo att påbörja det arbetet. Problemet är att det saknas pengar.

Socialdemokraterna lämnade därför in ett initiativärende inför hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde under torsdagen, där man föreslår att förvaltningen ska ta fram en plan för hur dessa vårdprogram kan införas, med särskilt fokus på finansieringen.

– Vi måste bli bättre på att ta hand om de här patienterna. Vi är oroliga för att det här bara kommer att rinna ut i sanden på grund av besparingarna på sjukhusen. Trots att vi har varit överens om behovet. Nu vill vi se en plan för hur det här kan lösas, säger Anna-Lena Hogerud (S), regionråd och andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Socialdemokraterna har också lämnat in ett initiativärende om lipödem, som är en annan ovanlig och relativt okänd sjukdom som nästan uteslutande drabbar kvinnor. Kunskapen om lipödem är generellt låg och sjukdomen riskerar att förväxlas med vanlig fetma. Rapporter från patienterna själva vittnar om stora svårigheter att få rätt diagnos och behandling, samt om bristfälligt bemötande.

Socialdemokraterna föreslår därför att förvaltningen tar fram ett kunskapsunderlag om sjukdomen. Och att hälso- och sjukvårdsnämnden skriver till regeringen och lyfter behovet av nationella insatser för mer kunskap om sjukdomen och bättre vård av de drabbade.

– Det här är en fråga som behöver hanteras inom ramen för nationell kunskapsstyrning. Men det hindrar oss inte från att göra vad vi kan på regional nivå. Det är bedrövligt hur många av de här kvinnorna upplever sin situation. Ett kunskapsunderlag kan förhoppningsvis bidra till att de får ett bättre bemötande och framför allt en bättre vård, säger Anna-Lena Hogerud (S).

Socialdemokraterna har dessutom lämnat in ett initiativärende om att anslagen för att utveckla cancervården ska återställas till 55 miljoner, efter att det borgerliga styret skurit ner dem till 20 miljoner.

– Styret hävdade först att det inte fanns något statsbidrag för att utveckla cancervården. Sedan erkände de att det fanns, men påstod att de inte kunde använda pengarna innan regeringen och SKL förhandlat färdigt, trots att nämnden redan fått dem. Den ursäkten kan de inte använda längre, så nu vi förväntar oss att cancervården får sina pengar, säger Anna-Lena Hogerud (S), regionråd och andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade under torsdagen att samtliga tre initiativärenden ska beredas av förvaltningen så att nämnden kan behandla dem under nästa sammanträde.

Fakta: Finansiering av vårdprogram

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för konstaderna för att starta upp vårdprogrammen. Det borgerliga styret har dock minskat anslagen till vårdprogram kraftigt i nämndens internbudget, från 12 miljoner 2018 till 2,1 miljoner 2019.

När vårdprogrammen väl är införda är det de enskilda sjukhusen som står för de löpande kostnaderna. Sjukhusen är dock under hård ekonomisk press, i synnerhet inför kommande verksamhetsår. I styrets budget för 2020 saknas kompensation för att befolkningen växer och blir äldre, så sjukhusen kommer att behöva ta hand om fler och sjukare patienter med samma personal som finns idag. Dessutom halveras uppräkningen för medicinskteknisk utveckling, samtidigt som verksamheterna åläggs ett besparingskrav på två procent.

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

Sjukvården behöver få möjlighet att erbjuda bättre vård och behandling för personer som har Ehlers-Danlos syndrom (EDS), familjär hyperkolesterolemi (FH) och kroniskt trötthetssyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME).

Läs vidare »

Inga ursäkter kvar för att undanhålla pengar från cancervården

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2019 13:24 CEST

Regeringen och SKL har nu förhandlat färdigt om hur den statliga satsningen för att utveckla cancervården ska fördelas. Det är en fortsättning på en satsning som påbörjades 2015. Pengarna kommer nu att betalas ut till regionerna, men det innebär inte att de automatiskt kommer att nå den skånska cancervården.

I Region Skåne är statsbidragen centraliserade, vilket innebär att de betalas ut till regionstyrelsen, som också tar den ekonomiska risken om ett förväntat statsbidrag uteblir. Nämnderna kompenseras istället i förväg genom regionfullmäktiges budget. Hälso- och sjukvårdsnämnden har därför sedan 2015 tagit emot 55 miljoner om året för detta ändamål. I internbudgeten för 2019 valde dock det borgerliga styret att använda 35 av dessa 55 miljoner till annat än det de var avsedda för, något som Socialdemokraterna varit starkt kritiska mot.

– Styret hävdade först att det inte fanns något statsbidrag. Sedan erkände de att det fanns, men påstod att de inte kunde använda pengarna innan regeringen och SKL förhandlat färdigt, trots att nämnden redan fått dem. Den ursäkten kan de inte använda längre, så nu vi förväntar oss att cancervården får sina pengar, säger Anna-Lena Hogerud (S), regionråd och andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Socialdemokraterna har därför lämnat in ett initiativärende inför hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde på torsdag, där man föreslår att nämnden ska göra en ombudgetering och återställa anslagen till att utveckla cancervården.

– Det är olyckligt att vi måste göra en ombudgetering halvvägs under verksamhetsåret, men de här pengarna behövs faktiskt i cancervården. Det finns också en risk för att staten kräver pengarna tillbaka om vi inte använder dem rätt. Hade styret bara lyssnat på oss från början så hade det här problemet kunnat undvikas, säger Anna-Lena Hogerud (S).

– Vi har sett en fantastisk utveckling inom cancervården sedan den här satsningen började, men nu måste vi orka hålla i tills projektet är klart och arbetsformerna satt sig. Den här ryckigheten där man plötsligt drar undan mer än hälften av pengarna ger inte den långsiktighet som verksamheten behöver, säger Anna-Lena Hogerud (S).

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

Regeringen och SKL har nu förhandlat färdigt om hur den statliga satsningen för att utveckla cancervården ska fördelas. Det är en fortsättning på en satsning som påbörjades 2015. Pengarna kommer nu att betalas ut till regionerna, men det innebär inte att de automatiskt kommer att nå den skånska cancervården.

Läs vidare »

993 miljoner till mer tillgänglig vård och kortare köer i Skåne

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2019 14:45 CEST

Sverige har världens bästa sjukvårdspersonal – men många får vänta för länge för att nå dem. Därför bedriver Socialdemokraterna en kamp mot att korta köer och utveckla sjukvården. Regeringen satsar nu totalt 9,4 miljarder för att stärka välfärden. Det rör sig om förbättrade förutsättningar för vårdens medarbetare, en tillgänglighetssatsning för att ge närmare vård i tid, ökad psykisk hälsa samt kortade väntetider i cancervården.

Sverige har en hälso- och sjukvård i världsklass. Men det finns utmaningar som behöver mötas. Nu gör regeringen en satsning på totalt 9,4 miljarder för ökad tillgänglighet, kortare köer och mer likvärdig sjukvård efter behov.

För Skåne innebär det 993 miljoner till sjukvården. Nästan häften är tänkta att gå till vårdens medarbetare, en stor del för att göra vården mer jämlik och mer tillgänglig. En stor del går till en ny uppdaterad kömiljard som ska minska vårdköerna. Därutöver satsas det också på att motverka psykisk ohälsa och specifikt för att korta köerna till cancervården.

– Detta är pengar som verkligen behövs i den skånska sjukvården. Regeringen förstår att ifall tillgängligheten ska öka och kvaliteten ska behållas måste vi investera i hälso- och sjukvården. Jag önskar att Alliansen hade delat den insikten, Anna-Lena Hogerud (S), andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Regeringens satsning är på totalt 9,4 miljarder och syftar till att skapa en mer tillgänglig vård och att korta köerna. Medarbetarna är vårdens största resurs och därför görs största satsningen på dem, att ge dem förutsättningar att ge så bra vård som möjligt. En av Socialdemokraternas viktigaste frågor är att korta vårdköerna, därför går en stor del av satsningen till att korta köerna.

Beslutet innebär också att de omdebatterade pengarna för att utveckla cancervården, som beslutades redan i riksdagens höstbudget, nu kommer att nå Skåne. Det är en fortsättning på den satsning som pågått sedan 2015. Pengarna betalas ut till regionstyrelsen, men fördelas av hälso- och sjukvårdsnämnden, som därför haft 55 miljoner avsedda för detta ändamål i sin ekonomiska ram sedan 2015. I internbudgeten för 2019 valde dock det borgerliga styret att använda 35 av dessa miljoner till annat, så att bara 20 gick till cancervården, något som socialdemokraterna varit starkt kritiska mot.

– Nu kommer cancerpengarna som alliansen först påstod inte fanns och sedan påstod att de inte kunde använda. Kanske var det hela ett uppriktigt missförstånd från deras sida. I så fall förväntar jag mig att de gör en omedelbar ombudgetering så att cancervården får sina pengar, säger Anna-Lena Hogerud (S), andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Nedan syns en total fördelning av regeringens satsning:

3,3 miljarder till vårdens medarbetare

2,4 miljarder till primärvården

1,7 miljarder till arbetet med psykisk hälsa

1,6 miljarder för en nya, uppdaterad kömiljard

446 miljoner för kortare väntetider i cancervården

Se mer på regeringens hemsida

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

Sverige har världens bästa sjukvårdspersonal – men många får vänta för länge för att nå dem. Därför bedriver Socialdemokraterna en kamp mot att korta köer och utveckla sjukvården. Regeringen satsar nu totalt 9,4 miljarder för att stärka välfärden.

Läs vidare »

Nya insatser för en trygg resa för alla – oavsett plats eller tid på dygnet

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2019 13:41 CEST

Kollektivtrafiknämnden beslutade idag, efter Socialdemokraternas initiativ om insatser för att öka resenärernas trygghet. Ungefär 300 000 resenärer väljer att resa med Skånetrafiken varje dag. Många upplever det som otryggt att vänta vid stationer och hållplatser ensamma efter mörkrets inbrott. Därför lade Socialdemokraterna ett initiativärende om att samverka med kommunerna om trygghetskameror på utsatta stationer och hållplatsområden. Genom att öka tryggheten vill de att fler ska våga åka kollektivt vid alla tider på dygnet.

– I samråd med kommunerna kommer nu Skånetrafiken ta initiativ för att förverkliga visionen om den trygga resan för alla oavsett dag, plats eller tid på dygnet. Vi måste göra flera insatser för att öka tryggheten, trygghetskameror är en sådan insats, säger Andreas Schönström (S), 2:e vice ordförande kollektivtrafiknämnden.

I Lund, Malmö och Helsingborg sker det återkommande incidenter som påverkar resenärernas trygghet. Socialdemokraterna ser därför positivt på att Alliansen var beredda att ändra sig på dagens möte och nu ställer sig positiva till att Skånetrafiken tar initiativ till samverkan med de berörda parterna. 

– Tryggheten är en viktig aspekt för att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig och attraktiv för skåningarna. Vi måste ta ansvar för tryggheten på hela resan för resenären, inte bara på fordonen och mellan hållplatserna, säger Andreas Schönström (S) 

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

​Kollektivtrafiknämnden beslutade idag, efter socialdemokraternas initiativ om insatser för att öka resenärernas trygghet. Ungefär 300 000 resenärer väljer att resa med Skånetrafiken varje dag. Många upplever det som otryggt att vänta vid stationer och hållplatser ensamma efter mörkrets inbrott.

Läs vidare »

Alliansen räknar inte med att samhället utvecklas

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2019 14:06 CEST

Skånes växande och åldrande befolkning kommer inte behöva mer vård. Det är förutsättningen för att Alliansenstyrets budget för Region Skåne ska fungera. Med en hårt ansträngd ekonomi och stora underskott framför sig är det faktiska utrymmet för nya satsningar vid oförändrad skatt bara 170 miljoner. Inte 1,2 miljarder kronor som Alliansen ger sken av. Det räcker inte för att betala för behoven. Den kritiken riktar Socialdemokraterna i Region Skånes mot Alliansen samtidigt som de presenterar sitt budgetalternativ.

Behoven i sjukvården är stora och de växer i takt med att den skånska befolkningen blir större och åldras. Nya dyra mediciner och behandlingsmetoder bidrar också till kostnadsökningarna. För att kunna fortsätta erbjuda sjukvård och service med samma tillgänglighet och kvalitet som tidigare måste Region Skånes verksamhet växa i samma takt. Alliansen räknar i sin budget inte med detta. Dessutom lägger de ett orealistiskt effektiviseringskrav på sjukvården om två procent. Resultatet är en budget som inte räcker till. De pengar man sparat delar man sedan ut i ”satsningar” i sjukvården på sammanlagt 1,2 miljarder kronor. Detta trots att det egentliga reformutrymmet vid oförändrad skatt är 170 miljoner.

– Alliansen räknar med att tiden står still och att större befolkning och fler äldre inte ökar behoven av sjukvård. Det är inte seriöst och kommer att leda till fortsatt stora underskott och nya sparpaket på framför allt sjukhusen, säger Henrik Fritzon (S), gruppledare Socialdemokraterna i Region Skåne.

Trots höjd regionskatt med 49 öre i år och stora anslagsökningar i sjukvården visar de ekonomiska prognoserna att nya stora underskott i sjukvårdens ekonomi håller på att byggas upp. Kostnaderna ökar mycket snabbt. I april uppgick kostnadsökningstakten till 7,7 procent. Förra året vid samma tid var kostnadsökningstakten 2,9 procent. Sjukvården beräknas i år gå med nästan 700 miljoner kronor i underskott. Samtidigt har alliansstyret genomfört besparingar i cancersjukvården, höjt flera tandvårdstaxor kraftigt och skurit ner i skånsk busstrafik.

Istället för fortsatta nedskärningar föreslår Socialdemokraterna höjd skatt med 15 öre. Det innebär 30 kronor i månaden för en normalinkomsttagare. Skåne har fortfarande väsentligt lägre skatt än genomsnittet i landet. Totalt får hälso- och sjukvården 433 miljoner kronor mer i Socialdemokraternas än i alliansens budget.

– Vi väljer en annan väg. Vi säger nej till besparingarna i alliansens budget och ger sjukvården full ersättning för att kunna hålla jämna steg med samhällsutvecklingen, säger Henrik Fritzon (S).

Satsningar i urval:

1.Mer resurser till sjukvården.Socialdemokraternas budget gör det möjligt att anställa 500 fler i skånsk sjukvård under nästa år. Dessutom rymmer den en satsning på cancervården där även de resurser som redan avsatts till cancervården, men som Alliansen hållit tillbaka, ska ingå. Utbildningsmöjligheter för sjuksköterskor som vill specialisera sig utökas. Flera andra riktade satsningar görs också. Totalt får hälso- och sjukvården 433 miljoner kronor mer än i alliansens budget.

2. Sänkta priser i tandvården.I år ökades flera taxor i tandvården drastiskt och i sin budget för nästa år öppnar alliansen för att göra liknande höjningar i specialisttandvården. Det slår hårt mot de som har minst pengar och leder till ökad ojämlikhet i hälsa. Socialdemokraterna säger bestämt nej till dessa höjningar och tillför resurser så att taxorna återigen kan sänkas till de statliga rekommendationerna.

3. Utbyggd kollektivtrafik.Med socialdemokraternas budgetförslag kan den busstrafik som lagts ner i år återstartas och samtidigt kan utbyggnaden av kollektivtrafiken fortsätta. Socialdemokraterna är kritiska till att alliansen fortsätter nedskärningarna i skånsk kollektivtrafik.

4.Återupprätta kulturpolitiken. Anslagsnivåerna återställs och full uppräkning görs. En satsning på produktionsstöd för film om 5 miljoner kronor införs. Totalt ökar regionbidraget med 32 miljoner kronor.

Se bifogat dokument för förteckning av satsningar samt tabellverk.

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

Skånes växande och åldrande befolkning kommer inte behöva mer vård. Det är förutsättningen för att Alliansenstyrets budget för Region Skåne ska fungera. Med en hårt ansträngd ekonomi och stora underskott framför sig är det faktiska utrymmet för nya satsningar vid oförändrad skatt bara 170 miljoner. Inte 1,2 miljarder kronor som Alliansen ger sken av. Det räcker inte för att betala för behoven.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Socialdemokraterna i Region Skåne presenterar budget för 2020

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2019 14:28 CEST

Välkommen till pressträff med anledning av att Socialdemokraterna i Region Skåne presenterar sitt budgetalternativ för 2020.

Tisdagen den 4 juni klockan 12.00, Regionhuset Malmö, Dockplatsen 26.

Lokal: Vildanden

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

Välkommen till pressträff med anledning av att Socialdemokraterna i Region Skåne presenterar sitt budgetalternativ för 2020. Tisdagen den 4 juni klockan 12.00, Regionhuset Malmö, Dockplatsen 26. Lokal: Vildanden

Läs vidare »

Sjukhusen tillhör oss alla

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2019 14:49 CEST

Alliansen i Region Skåne har i flera år drivit att privatisera eller låta personalen styra två av de skånska sjukhusen. Nu har alliansstyret presenterat sitt första förslag, att utreda införandet av vad de benämner ”personaldrivet sjukhus”. Socialdemokraterna säger nej.

– Ekonomin är pressad för regionens sjukhus. Som politiker har vi alltid det yttersta ansvaret för såväl ekonomi som verksamheten. Oberoende av driftsform kan vi inte lämna över det ansvaret till personalen, säger David Westlund (S), andre vice ordförande i personalnämnden.

Ärendet är, enligt David Westlund, dåligt berett och berör inte aspekter som demokrati och ansvarsutkrävande.

– Styret hanterar frågan som om det endast handlar om personalpolitik. Men vi måste också ha patientperspektiv och ett mer övergripande sjukvårdsperspektiv. Skånsk sjukvård är för viktig för den här sortens hastverk, säger David Westlund.

Socialdemokraterna är positiva till ökat personalinflytande inom vården och för att uppnå det för alla regionens anställda krävs insatser för att stärka ledarskapet och ett bra samarbete med de fackliga organisationerna. Socialdemokraterna är också positiva till att utreda regelverket kring vårdcentralerna i syfte att utöka personalinflytandet. Redan idag har vårdcentralerna ett stort självbestämmande i linje med vad styret eftersträvar.

– Primärvårdens uppgifter passar bättre för mer självstyrande enheter. Det finns sedan tidigare olika sorters utförare och det finns en möjlighet för patienterna att välja vårdcentral, säger David Westlund.

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

​Alliansen i Region Skåne har i flera år drivit att privatisera eller låta personalen styra två av de skånska sjukhusen. Nu har alliansstyret presenterat sitt första förslag, att utreda införandet av vad de benämner ”personaldrivet sjukhus”. Socialdemokraterna säger nej.

Läs vidare »

Bra att alliansstyret svängt om Hässleholm

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2019 12:26 CEST

På fredagen presenterade alliansstyret ett förslag om investeringar i ortopedin i Hässleholm. Totalt omfattar investeringen 1,2 miljarder kronor. Ingrid Lennerwald, som är andre vice ordförande i Beredning för strategiska sjukvårdsinvesteringar, menar att det är bra att styret äntligen föreslår en satsning på Hässleholms sjukhus.

– Investeringen fanns inte med i deras förslag till investeringsbudget så sent som i förra veckan när frågan hanterades i Beredning för strategiska sjukvårdsinvesteringar. Då fanns inga investeringsmedel avsatta för ortopedin i Hässleholm. Jag kritiserade detta på vårt sammanträde. Vi socialdemokrater har krävt att investeringsmedel ska avsättas så att bygget kan komma igång snarast, säger Ingrid Lennerwald.

Ingrid Lennerwald var under förra mandatperioden ordförande i beredningen som hanterar de stora sjukhusinvesteringarna. Under den perioden arbetades planerna fram för Hässleholmsortopedin. Arbetet har skett med bred politisk samsyn.

– Det är bra att investeringen nu kommer igång, och jag ser att det därmed råder bred politisk enighet om de nödvändiga investeringarna i Hässleholm, säger Ingrid Lennerwald.

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

På fredagen presenterade alliansstyret ett förslag om investeringar i ortopedin i Hässleholm. Totalt omfattar investeringen 1,2 miljarder kronor. Ingrid Lennerwald, som är andre vice ordförande i Beredning för strategiska sjukvårdsinvesteringar, menar att det är bra att styret äntligen föreslår en satsning på Hässleholms sjukhus.

Läs vidare »

Återupprätta kulturpolitiken och stöd filmproduktion i Skåne

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2019 11:36 CEST

Med en stor kultursatsning vill Socialdemokraterna återställa de nedskärningar Alliansstyret gjort i Region Skånes budget. Totalt omfattar satsningen 32 miljoner och innefattar även fem miljoner kronor i ett nytt stöd till film som produceras i Skåne.

I sin oppositionsbudget, som presenteras inom ett par veckor, föreslår Socialdemokraterna en stor satsning på kultur. Hela den borgerliga nedskärningen återställs, uppräkning för löner och priser görs, de sökbara bidragen återställs och de stora institutionerna får anslagen uppräknade. Därutöver föreslås en specifik satsning om fem miljoner kronor i produktionsstöd för film, administrerat av Film i Skåne.

– Det är ett fattigare Skåne som är resultatet av Alliansstyrets nedskärningar. Fattigare på upplevelser, fattigare på dragningskraft och fattigare på kulturutövare. Vi vill istället investera i den skånska kulturen, för dess egen skull och för allt gott den för med sig, säger Henrik Fritzon (S), andre vice ordförande regionstyrelsen.

I 2019 års budget minskade alliansstyret Region Skånes kulturbudget med 5,5 procent. Riktade besparingar kombinerades med effektiviseringskrav samtidigt som ingen kompensation för löne- och kostnadsutveckling gjordes. Nedskärningen påverkar både de etablerade kulturinstitutionerna och det fria kulturlivet. Kulturarbetare och publik har i ett flertal upprop och artiklar varnat för hur nedskärningarna försämrar kulturutbudet och möjligheterna att arbeta och verka i Skåne. Föreställningar och andra kulturprojekt har ställts in och verksamheter överväger att flytta eller stänga.

– Skånsk kulturpolitik gick med årets nedskärningar från att vara ett föredöme till att användas som ett varnande exempel. Under den förra mandatperioden värnade vi trots tuffa ekonomiska förutsättningar kulturen. Nu vill vi ge den återupprättelse och vettiga förutsättningar innan skadorna blir permanenta, säger Henrik Fritzon (S).

Den totala minskningen av kulturbudgeten uppgick till cirka 20 miljoner kronor. Det fick i sin tur återverkningar på de statliga anslagen som baseras på de regionala bidragens storlek. Som konsekvens minskade Statens kulturråd anslagen till skånskt kulturliv med ytterligare fyra miljoner kronor och varnade för en större minskning för 2020 såvida inte Region Skåne återställer sin kulturbudget. Skåne var den enda regionen i Sverige som fick sänkta statliga bidrag, de fördelas istället till övriga Sverige.

– Nedskärningar drabbar kultursektorn extra hårt där samfinansiering ofta är ett krav. Det innebär att Skåne får väldigt mycket för de pengar man satsar när kommuner och stat växlar upp dem. Men det fungerar även åt andra hållet. Vid nedskärningar riskeras de andra satsningarna också, säger Stefan Pettersson (S), andre vice ordförande kulturnämnden Region Skåne.

Fakta: Produktionsrabatt för film

I alla länder i Europa förutom Sverige och Danmark finns produktionsrabatt för film som produceras i länderna. Detta innebär att Sverige går miste om internationella produktioner men också att svenska produktioner förläggs i andra länder än Sverige. I väntan på att det införs en nationell produktionsrabatt vill vi Socialdemokrater, precis som Västra Götaland har gjort, införa en skånsk produktionsrabatt där aktörer kan söka ett stöd om 30 procent av spenderade kostnader för filmer som produceras helt eller delvis i Skåne. De sökbara bidragen uppgår till max 5 miljoner kronor 2020 och Film i Skåne ska få i uppdrag att utarbeta modellen för bidraget.

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

Med en stor kultursatsning vill Socialdemokraterna återställa de nedskärningar Alliansstyret gjort i Region Skånes budget. Totalt omfattar satsningen 32 miljoner och innefattar även fem miljoner kronor i ett nytt stöd till film som produceras i Skåne.

Läs vidare »

​Välkommet besked om rekvisition hörapparat

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2019 09:01 CEST

Socialdemokraterna har länge velat avskaffa rekvisitionssystemet för hörapparater och framförde denna kritik vid nämndens senaste sammanträde den 27 mars. Det borgerliga styret har nu tagit till sig av kritiken och därmed finns nu en majoritet i nämnden för beslutet. Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden kommer därför under fredagens möte att fatta beslut om att utreda ett avskaffande av rekvisition hörapparat.

–Jag är glad att vi har fått gehör för våra synpunkter. Här har styret agerat både lyhört och klokt. Det ska de ha beröm för. Jag hoppas att vi kan fortsätta arbeta på det här sättet i nämnden, lyssna på varandra och sätta patienterna före prestigen, säger Maria Nyman-Stjärnskog (S), andre vice ordförande i psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden.

Bakgrunden till kritiken mot rekvisition hörapparat är att patienterna inte ges förutsättningar att göra ett fritt och medvetet val av hörapparat, utan snarare riskerar att få betala extra för hörapparater som har samma, eller till och med lägre, teknisk prestanda som Region Skånes upphandlade produkter.

Enligt det nationella kvalitetsregistret känner sig patienter som valt rekvisition hörapparat mindre nöjda både med hörapparaternas funktion och med information och delaktighet under förskrivningsprocessen. Systemet har dessutom visat sig försämra Region Skånes möjligheter att upphandla ett bra eget sortiment av hörapparater.

Fakta: Rekvisition hörapparat

Friare val av hörapparat med stöd av rekvisition infördes 2011 i syfte att göra det möjligt för patienterna att välja hörapparater som inte fanns i Region Skånes upphandlade sortiment. Patienter som köper en sådan hörapparat från en ackrediterad privat audionommottagning får kostnaden subventionerad med ett rekvisitionsbelopp som motsvarar ett genomsnittspris för hörapparaterna inom upphandlat sortiment.

Systemet är därmed kostnadsneutralt för Region Skåne, men patienterna måste själva stå för mellanskillnaden om de väljer en hörapparat som kostar mer än rekvisitionsbeloppet. Patienter som väljer hörapparat med stöd av rekvisition är också själva skyldiga ta reda på vad som gäller kring köp och efterföljande garanti. För patienter som väljer en upphandlad hörapparat ingår det i avtalet till exempel vilken garanti som gäller.

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

Socialdemokraterna har länge velat avskaffa rekvisitionssystemet för hörapparater och framförde denna kritik vid nämndens senaste sammanträde den 27 mars. Det borgerliga styret har nu tagit till sig av kritiken och därmed finns nu en majoritet i nämnden för beslutet.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Pressekreterare
  • pelxr.quwizrlkmxenuts@soskkraneke.kmsehl
  • 0737 221 847

Om Socialdemokraterna i Region Skåne

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige.

Adress

  • Socialdemokraterna i Region Skåne
  • Västra Storgatan 12
  • 29189 Kristianstad
  • Vår hemsida

Länkar