Skip to main content

Sparbankernas verksamhet under en eventuell strejk och lockout

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 10:21 CET

Fackförbundet Pro och de Högre Tjänstemännen YTN har utfärdat strejkvarsel för en arbetskonflikt inom finansieringsbranschen den 23–30 november 2011. Som motdrag har Finansbranschens utlyst lockout den 25–30 november 2011 om inte förhandlingssituationen löses före det.

I det här meddelandet informerar vi om de ändringar i Sparbankernas tjänster som de eventuella stridsåtgärderna orsakar från och med den 23 november 2011.

Kontorens öppethållning

Sparbankernas kontor håller öppet normalt onsdagen den 23 och torsdagen den 24 november 2011. Den eventuella strejken gäller bankernas stödfunktioner och kan förorsaka störningar i tjänsterna.

Om lockouten börjar är Sparbankens kontor stängda fredag–onsdag 25–30 november 2011.

Sparbankernas kontor är öppna igen normalt torsdagen den 1 december 2011.

Övriga tjänster

Vi önskar att Sparbankernas kunder ska uträtta sina bankärenden i normal ordning. Endast sådana brådskande ärenden som kräver besök på bankkontor ska skötas före fredagen den 25 november 2011.

Medan kontoren är stängda strävar vi efter att upprätthålla såväl våra privat- som företagskunders övriga grundläggande banktjänster. Med korten kan man betala och ta ut kontanter normalt. Också nätbanken fungerar. Det kan ändå förekomma störningar och dröjsmål i tjänsterna.

Närmare information finns i förteckningen över tjänster nedan.

Vi följer läget och informerar om eventuella förändringar på vår webbplatswww.sparbanken.fi och på vår facebook-sida www.facebook.com/saastopankki. Ytterligare information fås också på våra kontor.

Ytterligare information till medierna:
Om Sparbankernas beredskap Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri,
tfn 0500 688 222 eller e-post pasi.kamari@saastopankki.fi.
Om de enskilda Sparbankernas kundtjänst Sparbankernas verkställande direktörer.

Vi beklagar det besvär som läget orsakar våra kunder.

Sparbankernas tjänster under en eventuell strejk och lockout

Kontanter
Kontantautomaterna fungerar. Dröjsmål kan förekomma i enskilda automater.

Nätbankstjänster
Nätbankstjänsterna fungerar normalt. Kunderna informeras omedelbart om eventuella störningar. Betalningar som matats in i nätbanken i förväg strävar vi att betala på förfallodagen om det finns täckning på kontot.

Kortbetalning och betalterminaltjänster
Inköp kan betalas med kort. Eventuella störningar i täckningskontrollerna kan emellertid påverka i synnerhet betalningarna. 
Täckningskontroll per telefon kan på grund av överbelastning resultera i längre väntetider. Eventuella funktionsstörningar i datasystemen kan orsaka serviceavbrott. Åtgärdandet av störningar kan ta längre tid än normalt.

Spärrtjänsterna
Anmälningar om försvunna kort och om missbruk av kort tas emot, men överbelastning i tjänsterna kan uppstå. Under strejken fungerar också tjänsterna för stängning av nätbankskoder; överbelastning kan också här förekomma.

Förmedling av löner och pensioner
Till bankerna i förväg insända löner, pensioner och socialskyddsförmåner betalas i mån av möjlighet in på kundernas konton på betalningsdagen. Arbetsgivarna och Folkpensionsanstalten informerar särskilt om eventuella undantag.

Skatter och avgifter av skattenatur 
Om kunden inte har möjlighet att betala skatter under arbetskonflikten rekommenderar skatteförvaltningen att kunden överväger möjligheten att i förväg betala de skatter som förfaller till betalning under arbetskonflikten. I så fall undgår kunden dröjsmålspåföljder.

Betaltjänst och betalningsförmedling
Bankerna kan inte garantera att betalningsförmedlingen fungerar. I förväg elektroniskt insända betalningar betalas i mån av möjlighet på förfallodagen, om kontot har täckning. E-fakturatjänsterna och nätbetalningarna (”Knappbetalningar”) fungerar, men det kan förekomma skillnader mellan bankerna i hur tjänsterna fungerar. Under den tid bankkontoren är stängda betjänas kunderna inte heller med förmedling av betalningar. Räkningar som sänts till bankerna i betalningstjänstkuvert handläggs inte.

Utlandsbetalningar
På förhand i nätbanken inmatade utgående utrikesbetalningar betalas i mån av möjlighet på förfallodagen, om kontot har täckning. Inkommande utrikesbetalningar förmedlas i mån av möjlighet under strejken, men fördröjningar kan förekomma.

Identifieringstjänster
Tupas-identifieringstjänsterna på nätet fungerar, men det kan förekomma störningar.

Insättningar
Uttag av insättningar kan inte göras på bankkontoren under den tid de är stängda.

Lån
Låneamorteringar och räntor som är föremål för direktdebitering debiteras i mån av möjlighet kontot på förfallodagen. På förhand i nätbanken inmatade låneräntor och amorteringar betalas i mån av möjlighet på förfallodagen, om kontot har täckning.
Låneräntor och amorteringar som ska betalas på bankkontor, och som förfaller under den tid kontoren är stängda, bör betalas antingen i förväg eller omedelbart efter att kontoren åter öppnats.

Försäkringar
Premier i direktdebitering debiteras i mån av möjlighet kontot på förfallodagen, om kontot har täckning. På förhand i nätbanken inmatade premier betalas i mån av möjlighet på förfallodagen, om kontot har täckning. 
Om förfallodagen för en försäkring infaller under arbetskonflikten och försäkringen inte under de dagarna kan betalas på bankkontor sägs försäkringen inte upp för den sakens skull.

Sparbankernas tjänster för företag under en eventuell strejk och lockout

Förmedling av löner, pensioner och betalningar
Bankernas företagskontakter är i stor utsträckning automatiserade och bankerna försöker se till att de fungerar. Betalningar förmedlas mellan bankerna.
Löne- och betalningsmaterial som sänts på elektronisk väg behandlas i mån av möjlighet. Företag som betalar ut löner via sina kontor ombeds reservera kontanter för löneutbetalningarna. Det är allt skäl att i förväg underrätta banken om större kontantuttag. Förmedlingen av Finvoice-meddelanden fungerar.
Koder som används för skydd av datamaterial förnyas automatiskt, men nya koder kan inte beställas och åtgärder för att korrigera eventuella störningar kan inte vidtas under arbetskonflikten.

Skatter och avgifter av skattenatur 
Se motsvarande punkt ovan.

Utlandsbetalningar
Betalningar till och från utlandet förmedlas i mån av möjlighet, men fördröjningar i behandlingen av uppdragen kan förekomma.

Identifieringstjänster
Tupas-identifieringstjänsterna på nätet fungerar, men det kan förekomma störningar.

Betalkort och betalterminaltjänster
Betalterminaltjänsterna och kortbetalningsavräkningen till handelsmännen fungerar i regel, men fördröjningar eller störningar kan förekomma. 
Täckningskontrollen fungerar, men telefontjänsterna kan vara överbelastade. Bankspecifika störningar i servicen kan förekomma. Om den automatiska kontrollen inte fungerar går det inte heller att kontrollera täckningen per telefon.

Om täckningskontrollen inte fungerar kan inköp med kreditkort (credit) och debitkort göras upp till kontrollgränserna eller på handelsmannens egen risk, men online-debitkort såsom Visa Electron kan inte användas.

Kontantförsörjnings- och uppräkningscentraltjänster
Kontantförsörjnings- och uppräkningscentraltjänsterna fungerar också under arbetskonflikten, om affären omfattas av värdetransporttjänster. Kontantförsörjning via kontor finns inte att tillgå på grund av att kontoren är stängda. Handelsmännen ombeds i förväg avtala med sin bank om hur kontantförsörjningen ska skötas under strejken.

Sparbankernas värdepapperstjänster under en eventuell strejk och lockout

Värdepappershandel
Strejken har ingen inverkan på börsens verksamhet men inom clearingen kan fördröjningar uppstå. Det kan bli nödvändigt att avbryta behandlingen av uppdrag som kommer via nätbanken och likaså andra värdepappersuppdrag för att ett jämbördigt bemötande av kunderna ska kunna säkerställas. Verkställda aktieaffärer registreras på värdeandelskonton.

Handeln med masskuldebrev och clearingverksamheten mellan bankgrupperna kan försvåras.

Placeringsfonder
Det kan bli nödvändigt att avbryta mottagandet av fondtecknings- och fondinlösningsuppdrag för att ett jämbördigt bemötande av kunderna ska kunna säkerställas. Detsamma gäller uppdrag som kommer via nätbanken.

Information om hur banktjänsterna fungerar i allmänhet lämnas av Finansbranschens Centralförbund:

Ledande specialist Mika Linna, tel. 020 793 4269 (finansbranschens beredskap)
Ledande specialist Inkeri Tolvanen, tel. 020 793 4254 (betalningsrörelse)
Kommunikationsdirektör Minna Aila, tel. 020 793 4270
Kommunikationschef Kristiina Siikala, tel. 020 793 4273 

Till Sparbanksgruppen hör 33 Sparbanker och centralorganisationen Sparbanksförbundet. Egna kontor finns det ca 210 och via samarbete har kunderna tillgång till över 400 kontor, 200 service- och betalautomater och alla kontantautomater i Finland. Sparbankernas syfte är att främja sparande och kundernas ekonomiska välstånd. Grundprinciperna för vår service är att vi är nära kunden och lokala. Målet är en kontinuerlig, lönsam tillväxt och att kapitaltäckningen hålls på en säker nivå. År 2011 var rörelsevinsten 65,4 miljoner euro, kapitaltäckningen 22,1 % och kundantalet 587 000. www.sparbanken.fi

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy