Skip to main content

Sparbanksgruppens januari-september: Sparbanksgruppens rörelsevinst bättre än väntat

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2013 08:00 CET

Januari-september 2013 (jfr januari-september 2012)

- Rörelsevinst 64,3 miljoner euro, +7,8 procent

- Kapitaltäckning 21,3 procent

- Inlåning +3,8 procent

- Bostadskrediter (inklusive förmedlade krediter) +4,3 procent

- Företagskrediter (inklusive förmedlade krediter) +6,0 procent

- Fondkapital som förvaltas av Sp-Fondbolag +29,7 procent

- Försäkringsbesparingar +26,5 procent

- Kundantal +0,5 procent

- Bland de bästa igen i EPSI Ratings årliga kundnöjdhetsundersökning.

”Sparbankerna gjorde ett bättre resultat än väntat i januari-september. Samtidigt har våra resultatförväntningar för hela året svängt. Ännu i resultatöversikten för januari-juni trodde vi att gruppens resultat för hela året skulle bli en aning svagare men nu väntar vi oss att det förbättras märkbart. Vi bedömer att rörelseresultatet för 2013 stiger till ca 75 miljoner euro (67,1 milj. euro 2012) d.v.s. över tio procent”, konstaterar Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri.

”Resultatförbättringen beror på att Sparbankerna har vant sig vid det osäkra ekonomiska läget och har klarat av de utmaningar som den låga räntenivån orsakat. Provisionsintäkterna har ökat med tio procent. Samtidigt har vi fått räntenettot att sluta sjunka och korrigeringsrörelsen väntas höja resultatet särskilt årets sista kvartal.”´

”Sparbankerna har igen lyckats också i sin viktigaste uppgift: att ge kunderna utmärkt betjäning. Enligt den internationella EPSI Rating-undersökningen är Sparbankernas kunder år efter år bland de nöjdaste bankkunderna i Finland. Det är heller ingen överraskning att vårt kundantal fortsatte att stiga”, konstaterar Kämäri.

”Osäkerheten i omvärlden fortsätter ändå och hela året har vi igen levt i skuggan av samarbetsförhandlingar. Bankbranschen stryps av den bankskatt som infördes i början av året samt den reglering av finansbranschen som gradvis förnyas 2015–2019 och som betydligt stramar åt de finländska bankernas verksamhetsmöjligheter.”

”Sparbanksgruppen har fortsatt sina förberedelser inför de förändringar som regleringen medför. I augusti offentliggjorde vi våra planer att sluta Sparbankernas led och formalisera vår gruppstatus. Med stöd av sammanslutningslagstiftningen kan Sparbankerna skapa en sammanslutning som stöder sig på deras styrka – lokal förankring, självständiga och snabba beslut samt bästa personliga betjäningen.”

”Omstruktureringsprocessen har gått enligt Sparbankernas planer och de nödvändiga besluten fattas under slutet av året och i januari. Vår sammanslutning blir en sammanslutning av självständiga Sparbanker, inte en centralstyrd koncern”, betonar Kämäri.

”Finländarna förtjänar även i framtiden en bankpartner som ger utmärkt personlig betjäning.”

Affärsverksamheten växer kraftigt

Sparbanksgruppens rörelsevinst i januari-september var 64,3 miljoner euro vilket var 7,8 procent bättre än vid jämförelsetidpunkten. Affärsverksamhetens volymer fortsatte att öka. Bl.a. fortsatte försäljningen av bolån, insättningar, fondandelar och livförsäkringar att öka och provisionsintäkterna ökade med 10,6 procent. Räntenettot försvagades fortfarande men inte lika brant som tidigare (-8,7 % från jämförelsetidpunkten).

Resultatet förbättrades i förhållande till affärsverksamheten också av att större poster av engångsnatur än normalt periodiserades till perioden.

Kostnaderna steg 5,6 procent. Ökningen förklaras framför allt av bankskatten och den kraftiga ökningen av IT-kostnaderna, som orsakas av de starka satsningarna på utveckling av kundtjänsterna. Relationen mellan utgifter och intäkter förbättrades 0,5 procentenheter och var 64,4 procent i slutet av september.

Fondbolagets kapital ökade med 30 procent

Det av Sp-Fondbolag Ab förvaltade kapitalet utgjorde i september sammanlagt 874,8 miljoner euro, vilket var rentav 29,7 procent mer än ett år tidigare. Samtidigt växte de i Finland registrerade placeringsfondernas kapital sammanlagt 14,2 %. Ökningen av fondkapitalet beror på de högre aktiekurserna, räntenivån som varit fortsatt låg samt gruppens satsningar på att utveckla kapitalförvaltningstjänsterna.

Antalet andelsägare i Sparbanksfonderna ökade med 14,9 procent och var i slutet av september 98 643 (85 882 i september 2012).

I mars lanserade bolaget specialplaceringsfonden Sparbanken High Yield på marknaden. Det är en långräntefond som placerar kapitalet i placeringsfonder som placerar på High Yield-företagslånsmarknader med lägre kreditbetyg. High Yield-lånen har under den senaste tiden haft en stabilare avkastning än aktierna och klart bättre än avkastningen av andra ränteprodukter.

Duos försäkringsbesparingar har vuxit med över en fjärdedel

Också Livförsäkringsaktiebolaget Duos affärsverksamhet ökade kraftigt. I januari-september steg premieinkomsten 26,7 procent och försäkringsbesparingarna 26,5 procent från januari-september föregående år. Hela branschens premieinkomst ökade ännu snabbare (52,4 % från jämförelsetidpunkten). Branschens ökning förstärktes i synnerhet av den kraftiga ökningen av kapitaliseringsavtal. Duos tillväxt kommer särskilt av de fondanknutna sparförsäkringarna samt de sparförsäkringar som innehåller kapitalförvaltning.

Från början av 2013 har det varit möjligt att teckna en kapitalförvaltningsförsäkring hos Sparbankerna. Det är en sparlivförsäkring som produceras av Duo, och som i stället för individuellt valda placeringsfonder har fyra av kapitalförvaltaren (SEB) valda fondkapitalförvaltningsstrategier med olika riskprofiler som placeringsobjekt.

I månadsskiftet juni-juli överlät Duo hela risklivförsäkringsstocken till LokalTapiola-gruppen som en del av det branscharrangemang som avtalades i början året och som gjorde Sparbankerna till Duos enda ägare. Överföringen av stocken har ingen betydande inverkan på Duos premieinkomst eller på nyförsäljningens volym.

Lånestocken och depositionerna fortsatte att växa

Sparbankernas bolånestocks (inkl. förmedlade krediter) 12 månaders ökning var 4,3 procent (9,4 % januari-september 2012), en aning snabbare än branschen. Marknadsandelen för hushållens bolån var 5,7 procent (5,7 %) i slutet av september.

Företagsfinansieringen (inkl. förmedlade krediter) ökade 6,0 procent vilket är lägre än jämförelsetidpunkten (11,3 %), men på samma nivå som branschen. Sparbankernas företagsfinansiering koncentrerar sig närmast på småföretag. Marknadsandelen är oförändrade 1,8 procent.

Sparbankernas depositioner ökade under 12 månader med 3,8 procent (7,8 %) vilket var snabbare än i branschen. Marknadsandelen var 6,1 procent (5,8 %).

Sparbankerna är solida

Sparbanksgruppens primärkapitalrelation var 17,3 procent och gruppen är en av de mest solida bankerna i Finland. Kapitaltäckningen vilar på primärt kapital som är det starkaste elementet i kapitaltäckningen.

Sparbankernas oreglerade fordringar var fortsatt moderata och uppgick till 63,7 miljoner euro. Deras andel av krediterna och förbindelserna var 0,8 procent. Nedskrivningarna var små.

Sparbanksfusioner och nya namn

I april 2013 sammanslogs Eräjärven Säästöpankki och Längelmäen Säästöpankki till Säästöpankki Sinetti, Oma Säästöpankki och Parkanon Säästöpankki till Oma Säästöpankki. I början av juli bytte Kortesjärven Säästöpankki namn till Avain Säästöpankki.

Aktia Bank och Skärgårdssparbanken berättade om sina fusionsplaner i augusti och undertecknade ett fusionsavtal i slutet av oktober. I oktober informerade också Vörå Sparbank om sina avsikter att fusionera med Aktia.

I augusti meddelade Oma Säästöpankki och Kantasäästöpankki att de går ihop. Bankens namn blir Oma Säästöpankki, och den tekniska fusionen torde ske under första delen av 2014.

Sparbankernas antal är för tillfället 30. Efter de två senast nämnda fusionerna blir det 28.

Övriga händelser i januari-september

Sparbankernas partner Aktia Bank meddelade i januari att de upphör med centralkreditinstitutstjänsterna för Sparbankerna i början av 2015. Sparbanksgruppen hade redan inlett förberedelserna för egna centralkreditinstitutstjänster. Som resultat av förberedelserna genomförde Sparbankerna och Itella i april en aktieaffär där Sparbankerna köpte Itella Banks hela aktiestock. I juni registrerades den officiellt som Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oy – Sparbankernas Centralbank Finland Ab – Central Bank of Savings Banks Finland Ltd.

Eftersom Sparbankernas Centralbanks huvuduppgift blir att tillhandahålla centralkreditinstitutstjänster för Sparbankerna måste bankens verksamhet anpassas. Efter samarbetsförhandlingar i maj kvarstod 16 anställda i banken.

I juni sålde Sparbankernas Holding som representerar Sparbankerna sin andel i ACH Finland till POP Bankförbund som har meddelat att de av bolaget bygger ett centralt kreditinstitut för den egna gruppen.

Nya produkter och tjänster

I mars lanserade Sparbankerna Hemflex (ett slags omvänt bolån). Hemflex är ett lån som ska lyftas i sin helhet på en gång och på förfallodagen betalas i sin helhet. Säkerhet är de bostadsfastigheter eller bostadsaktier som kunden själv äger. Räntebetalningen sker månatligen.

I maj öppnade Sparbankerna en nätbutik för försäkringar, www.sparbankensforsakringar.fi. I nätbutiken får man de vanligaste försäkringstjänsterna för privatpersoner såsom hem-, bil-, båt-, rese- och olycksfallsförsäkringar. Försäkringsgivare är Finska Skadeförsäkring.

Utsikter för 2013

”Sparbankernas räntenetto för hela året och därigenom resultatet pressas av marknadsräntornas låga nivå. Vi väntar oss ändå att hela årets resultat ska öka betydligt från fjolårets särskilt tack vare ökningen av provisionsintäkterna. Vi bedömer att rörelseresultatet för 2013 kommer att stiga till ca 75 miljoner euro (67,1 milj. euro 2012) d.v.s. över tio procent”, konstaterar Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri.

”Sparbankernas räntenetto har slutat sjunka men räntenettot kommer att utvecklas svagt ännu i 2–3 år. Den låga räntenivån äventyrar ändå inte märkbart vårt resultat eller vår kapitaltäckning.”

Uppgifterna i pressmeddelandet baserar sig på de sammantagna talen i Sparbankernas resultaträkningar och balansräkningar.

Närmare information lämnas av Sparbanksförbundets verkställande direktör Pasi Kämäri;
tfn (09) 5480 5240, 0500 688 222, e-post: pasi.kamari@saastopankki.fi

Resultattabellen och -presentationen som bilaga.

Till Sparbanksgruppen hör 31 Sparbanker och centralorganisationen Sparbanksförbundet. Egna kontor finns det 200 och via samarbete har kunderna tillgång till nästan 400 kontor, 200 service- och betalautomater och alla kontantautomater i Finland. Sparbankernas syfte är att främja sparande och kundernas ekonomiska välstånd. Grundprinciperna för vår service är att vi är nära kunden och lokala. Målet är en kontinuerlig, lönsam tillväxt och att kapitaltäckningen hålls på en säker nivå. År 2012 var rörelsevinsten 67,1 miljoner euro, kapitaltäckningen 22,1 % och kundantalet 588 500. www.sparbanken.fi


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy