Skip to main content

SAFER bidrar till förbättrad trafiksäkerhet i Afrika

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2017 09:00 CEST

Trafiksäkerhetssituationen i Afrika är ser tämligen dyster ut och för att förbättra detta är SAFER involverat i SaferAfrica, ett projekt inom EU Horizon 2020.

Afrika är den kontinenten i världen med störst dödlighet i trafiken, och trenden pekar på ytterligare försämringar under nästa femtonårsperiod. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) ökade antalet trafikolyckor i Afrika från 24,1 / 100 000 invånare 2010 till 26,6 / 100 000 invånare år 2013. Dessutom förväntas antalet vägolyckor i Afrika förvärras ytterligare på grund av den växande ekonomin, vilken kommer öka trycket på ett redan eftersatt trafiksystem ytterligare.

Ökad kunskap är en förutsättning
För att förbättra trafiksäkerheten i afrikanska länder måste många åtgärder implementeras. Bland dem står detaljerad kunskap om trafikolyckorna på kontinenten, till exempel vad gäller deras orsaker och konsekvenser. Det råder en stor brist på trafiksäkerhetsdata för afrikanska länder, och även när data finns tillgängliga, t.ex. genom rapporter från WHO, är insamlingssystemet och definitionerna ofta otydliga.
En av de rekommenderade åtgärderna är därför att förbättra kunskaps-, data- och informationsverktyg och säkerställa att data och information är korrekta och tillgängliga för alla intressenter som är involverade i arbetet med trafiksäkerhet.

SAFER stöder kunskapsöverföring
Baserat på FN: s åtgärder för trafiksäkerhet 2011-2020, fastställde Afrikanska unionen (AU) och FN: s ekonomiska kommission för Afrika (UNECA) en handlingsplan som syftar till att främja genomförandet av åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten i Afrika.
SaferAfrica-projektet bygger på idén om att Europa kan spela en viktig roll genom att stödja afrikanska länder i att förbättra trafiksäkerheten och uppnå handlingsplanens mål. Projektet syftar till att skapa gynnsamma förutsättningar och möjligheter för ett effektivt genomförande av trafiksäkerhetsåtgärder i afrikanska länder genom att upprätta en väl fungerande dialogplattform mellan Afrika och Europa. SAFER är inblandad i ett antal arbetspaket, bland annat ett som handlar om trafiksäkerhetsdata och insamling av säkerhetsprestanda, standardisering av fordon och väginfrastrukturer samt utveckling av läroplaner och digital utbildning.

SaferAfrica-konsortiet består av sexton partner: tretton från de viktigaste forskningscentra och institutioner i Europa och tre centrala institutionella aktörer från Afrika. Projektet startade i oktober 2016 och pågår under trettiosex månader.

SAFERs första bidrag: Analys av nuvarande trafiksituation
Under hösten planerar SAFER att slutföra en första studie inom SaferAfrica-projektet om status för trafiksäkerhetsproblemet i Afrika och statusen för trafiksäkerhetsåtgärder. Den metod som kommer att användas är framgångsrikt utvecklad inom annat arbete som SAFER gjort i utvecklingsländer.


För mer information kontakta jac.wismans@chalmers.se eller besök hemsidan: http://www.saferafrica.eu/

SAFER Trafiksäkerhetscentrum är ett kompetenscenter där ett 30-tal partners från samhället, akademin och industrin samarbetar tvärfunktionellt för framgångsrik och effektiv forskning inom fordons- och trafiksäkerhet. Forskningen på SAFER spänner över ett brett område som täcker flera discipliner och omfattar människor, fordon och infrastruktur. Centrets multidisciplinära verksamhet engagerar många ledande forskare inom trafiksäkerhet och vår projektportfölj bidrar till Sveriges nollvision och FN:s globala hållbarhetsmål.

Detta betyder också att SAFER ingår i ett större samhällsprojekt: skapandet och förverkligandet av ett smart, hållbart och säkert transportsystem, både i städerna och på landsbygden. SAFER erbjuder världsledande kunskap och projektmetodik inom området trafiksäkerhet och vår vision är att bedriva gränslös forskning för att rädda liv. Läs mer på www.saferresearch.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy