Skip to main content

EU vill införa cirkulär ekonomi på bred front i Europa, men bara åtta procent av svenska tillverkningsföretag har tillräcklig kunskap

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2017 13:00 CET

Inom EU arbetas det just nu för högtryck med ett nytt förslag för att företag i Europa ska anamma ett utökat cirkulärt arbetssätt. Samtidigt tycker färre än var tionde tillverkningsföretag i Sverige att de har tillräcklig kunskap om cirkulär ekonomi. Över 75 procent av de tillfrågade känner inte till vad cirkulär ekonomi innebär, visar en ny undersökning från Norstat på uppdrag av Ekokem.

EU-kommissionen förväntas lägga fram en ny handlingsplan och åtgärdspaket för cirkulär ekonomi under våren 2017 och kommissionen har redan visat att de har höga ambitioner inom området.

- Det är oroande att kunskapen om cirkulär ekonomi är så låg när en åtgärdsplan för EUs medlemsstater inte ligger långt borta, säger Kalle Saarimaa, VD Ekokem Sverige. Vi förväntar oss att det kommer ett flertal konkreta och långtgående initiativ för att stödja utvecklingen av en hållbar, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. De nya direktiven ställer helt nya typer av krav på företagens material- och avfallshantering, vilket kommer påverka den svenska tillverkningsindustris fortsatta konkurrenskraft.

Företagen positiva till cirkulär ekonomi men saknar kunskap om aktörer som kan stötta processen

I undersökningen framkommer det också att hela 90 procent av de tillfrågade är positiva till ett ökat kretsloppstänk. Så många som 81 procent anser att cirkulär ekonomi skulle göra företaget bättre rustade för framtiden medan 71 procent ser ett cirkulärt arbetssätt leda till nya affärsmöjligheter. Över 55 procent bedömer dessutom cirkulär ekonomi som affärskritiskt för sin bransch inom 3 till 5 år.

De hinder som företagen ser förutom brist på kunskap är avsaknad av aktörer som kan stötta processen, samt en rädsla för ökade ekonomiska kostnader i samband med omställningen. Hos 30 procent av de tillfrågade nämns även ökad konkurrens om resurser och förlorad konkurrenskraft gentemot andra länder som risker i samband med en omställning från en linjär till cirkulär ekonomi. Det finns dock anledning att koppla samman denna oro med okunskap om processen.

- Vad många inte vet idag är att företag kan spara mycket pengar på att ställa om till en cirkulär ekonomi. Trots okunskap visar undersökningsresultaten en tydlig positiv inställning till kretsloppstänkande och en vilja hos svenska tillverkningsföretag att gå i en cirkulärekonomisk riktning. En förbättrad miljö, kostnadsbesparingar genom resursoptimering och nya affärsmöjligheter bör motivera övergången till en cirkulär ekonomi för företagen säger Kalle Saarimaa, VD Ekokem Sverige.

Cirkulär ekonomi

I en cirkulär ekonomi behåller en produkt sitt mervärde så länge som möjligt och avfallsproduktion och användandet av jungfruligt material minimeras. Genom återanvändning bevaras det mervärde som adderas till råvaran i produktionsprocessen, vilket ger kunder ett lägre pris och företag en högre lönsamhet. Övergången till en kretsloppsekonomi kräver såväl förändringar av värdekedjorna som innovation och förnyelse av teknik, företag och samhället.

För mer information om cirkulär ekonomi, se: www.circulareconomy.ekokem.com/sv

Om Ekokem:

Ekokem är ett av Nordens ledande bolag inom cirkulär ekonomi och erbjuder tjänster inom miljövård och materialeffektivitet. Ekokem driver Nordens ledande anläggningar för farligt avfall och erbjuder sina kunder specialiserad kunskap inom miljöhantering i ett brett perspektiv. Bolagets mål är att skapa värde genom att förbättra kundernas material- och energieffektivitet. Ekokem erbjuder lösningar för återvinning, återanvändning och slutdeponering såväl som marksanering och miljöbyggande. I mer än 35 år har Ekokem bidragit till att spara på naturresurser och främja en cirkulär ekonomi. Ekokem kan vara en partner på företagens resa mot en cirkulär ekonomi. Ekokem ingår i Fortumkoncernen. Läs mer på www.ekokem.com/sv

Om undersökningen

Undersökningen utfördes av Norstat under början av september 2016 och bygger på 100 telefonintervjuer med beslutsfattare på C-nivå (eller likvärdigt) hos små och medelstora företag inom svensk tillverkningsindustri.

För mer information:

Kalle Saarimaa, vd Ekokem AB, 072-561 17 70

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy